3 kwietnia 2019 Prezydent podpisał Ustawę o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach, tym samym został wprowadzony obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 maja 2019r.
Treść ustawy http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2503_u.htm.

 

WAŻNE TERMINY PRZEWIDZIANE W UMOWIE

 • 1 stycznia 2020r. do świadczenia usług:
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym napraw opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
 • 1 lipca 2020r. do świadczenia usług:
  • związanych z wyżywieniem świadczonych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych zwęgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 • 1 stycznia 2021r. do świadczenia usług:
  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 


Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów technicznych dla kas rejestrujących przez:

kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022r.

kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019r.


Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten zawiera imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.

 

CEL REGULACJI

Głównym celem ustawy jest przeciwdziałanie szarej strefie i dalsze uszczelnianie luki vatowej. Kasy fiskalne online dzięki swojej funkcjonalność umożliwią, w czasie rzeczywistym lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zautomatyzowany przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Pozwoli to z kolei ustawodawcy na szybką analizę danych oraz eliminowanie wszelkich nieprawidłowości fiskalnych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia dane z kas rejestrujących zgromadzone w Centralnym Repozytorium Kas ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

 

CO TO JEST CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS?

Centralne Repozytorium Kas jest systemem teleinformatycznym, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służącym do:

 1. odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:
  • dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1,
  • dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;
 2. analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;
 3. przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.

 

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA KASY FISKALNEJ - TAKŻE DLA PODATNIKÓW WYMIENIAJĄCYCH KASĘ

Podatnicy nabywający po raz pierwszy kasę online lub zastępujący kasę starszego typu będą mogli odliczyć od podatku 90% jej ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 złotych oraz pod warunkiem, że kasa zostanie nabyta w ciągi 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencjonowania sprzedaży. W przypadku podatników wymieniających kasę za datę rozpoczęcia działalności uznaje się datę wejścia w życie obowiązku stosowania kasy online.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2.

 

KARY

Podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online najpóźniej w terminach wskazanych wyżej. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje utratą ulgi na nabycie kasy online oraz narażenie się na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

 

PODATNICY NIEWSKAZANI DO OBOWIĄZKOWEGO POSIADANIA KAS ONLINE

Pozostali podatnicy będą nadal mogli ewidencjonować obrót i kwotę podatku przy pomocy kas rejestrujących, o których stanowić będzie art. 111 ust. 6aa (tj. nieumożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nieprzesyłających informacji z kas rejestrujących Centralnego Repozytorium Kas), jednakże nie będą mieli prawa do ulgi, co wynikać będzie wprost z art. 111 ust. 6ac.
Podatnicy, którzy zakupili kasy rejestrujące przed wejściem w życie nowelizacji (czyli do 1 maja 2019r) zachowają nabyte wcześniej prawo do odliczenia od podatku 90% kwoty zakupu kasy rejestrującej, nie więcej niż 700 zł.

Publikacja: 30 marca 2019
Ostatnia modyfikacja:
5 kwietnia 2019

 

 

ODWIEDŹ NASZĄ CZYTELNIĘ.

Zapraszamy do lektury pozostałych tekstów