Nowe zasad dokonywania płatności do ZUS przez klientów biur rachunkowych, na jedno indywidualne konto dedykowane do płatników składek

Od 01 stycznia 2018r. płatnicy składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz FP i FGŚP rozliczają się za pośrednictwem jednego zwykłego przelewu z wykorzystaniem indywidualnego numeru rachunku składkowego (to jest NRS). Indywidualny rachunek składkowy składa się z 26 cyfr. Cyfry od 3 do 13 zawiera stały numer identyfikujący ZUS: 60000002026, natomiast cyfry od 17 do 26, czyli 10 ostatnich cyfr stanowi numer NIP podatnika.

Stare rachunki z dniem 01.01.2018 r. przestały być aktywne nie ma możliwości zarówno poprzez system bankowy jak również za pośrednictwem zlecenia na Poczcie Polskiej dokonania płatności na stare numery kont.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozesłali wszystkim aktywnym płatnikom składek dane, odnośnie ich indywidualnego numeru rachunku składkowego. Podatnik ma możliwość sprawdzenia przypisanego rachunku bankowego za pośrednictwem wyszukiwarki udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.https:/eskladka.pl/. Informacje na temat indywidualnego rachunku składkowego można także otrzymać w każdej placówce ZUS oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem (22) 560-16-00, jak również poprzez profil zaufany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl

Od 01 stycznia 2018r. również składki za rok 2017 i lata wcześniejsze należy przekazywać za pośrednictwem indywidualnego NRS a każda wpłata zostanie rozliczona w pierwszej kolejności z najstarszą zaległością.

Podatnik posiadający dobrowolne ubezpieczenie chorobowe musi zawsze dokonywać terminowo zapłaty za ubezpieczenie chorobowe, jeśli chce skorzystać ze świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu choroby lub macierzyństwa.

Jeśli podatnik posiada zaległości na koncie ZUS to dopóki nie dokona ich spłaty, nie będzie mógł skorzystać z prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Dokonując płatności za pośrednictwem NRS podatnik nie podaje dodatkowych informacji takich jak: NIP/REGON, PESEL/numer paszportu, numer deklaracji i miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

Zanim dokonany zostanie po raz pierwszy przelew należy sprawdzić poprawność wprowadzonego rachunku bankowego przypisanego do indywidualnego podatnika, jeśli płatność dokonywana jest z zagranicy należy wpisać SWIFT: NBPLPLPW.

Niedokonanie wpłaty w terminie pełnej kwoty zobowiązania z tytułu składek ZUS podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. 

Wartość ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, FP i FGŚP zostanie określona na podstawie składek należnych za ostatni miesiąc z deklaracji rozliczeniowej przekazanej przez podatnika lub utworzonej przez ZUS w sytuacji gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest zwolniona z przekazywania deklaracji. 

E-zwolnienia lekarskie w 2018 r.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – e-ZLA funkcjonują już od stycznia 2016 r., jednak od lipca 2018 będą jedyną dopuszczalną formą zwolnień lekarskich. Od tego momentu wszystkie zwolnienia będą wystawiane w formie elektronicznej.

Do obowiązków lekarzy będzie należało jedynie wprowadzić PESEL pacjenta i ustalić powód zwolnienia. System sam wypełni resztę rubryk i roześle dokument zarówno do pracodawcy jak i ZUS.

Dokumenty wystawione dla pracowników będzie można pobrać z platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Aby z niej skorzystać konieczne będzie posiadania profilu płatnika na PUE ZUS.

Brak obowiązku sporządzania PIT-40 na wniosek pracownika od stycznia 2018r.

Do roku 2017 r. pracownicy zatrudnieni tylko w jednym miejscu pracy i nie uzyskujący innych dochodów, rozliczenie PIT-u mogli zostawić pracodawcy. W tym celu wystarczyło, aby w styczniu złożyli w swojej firmie odpowiedni wniosek.

Od 2018 roku już takiej możliwości nie ma.

W tym roku rozliczenie pracownik przygotowuje sam albo poprosi o to Urząd Skarbowy. Według wyliczenia Ministerstwa Finansów, zmiana dotknie 400.000 pracowników.

Jeżeli podatnik zwróci się do Urzędu Skarbowego o przygotowanie zeznania rocznego, fiksus powinien przygotować go w ciągu 5 dni. Po weryfikacji (ponieważ mimo takiej formy uzupełnienia deklaracji, odpowiedzialność na poprawne rozliczenie spoczywa na podatniku) i podpisaniu zeznania, podatnik odsyła je z powrotem do Urzędu.

Prawo do skorzystania z pomocy Urzędu Skarbowego mają osoby, które uzyskują dochody wyłącznie od płatników (pracodawców, spółdzielni pracy, organów rentowych, centrów integracji społecznej, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, uczelni, aresztów śledczych, zakładów karnych), a zatem od podmiotów wystawiających PIT-11 i PIT-11A.

Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy fiskusa odbywa się za pomocą druku PIT-WZ - WNIOSKU O SPORZĄDZENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO PRZEZ URZĄD SKARBOWY.

Złożenie PIT WZ następuje jedynie przez Internet za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i wymaga podania następujących danych

 1. rok, za który składany jest wniosek;
 2. miejsce składania wniosku (nazwa i adres urzędu skarbowego);
 3. dane identyfikacyjne i adresowe podatnika: identyfikator podatkowy, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania;
 4. dane identyfikacyjne małżonka: identyfikator podatkowy, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia;
 5. informacje:
  • o sposobie opodatkowania,
  • korzystaniu przez podatnika lub małżonka z rodzaju kosztów uzyskania przychodów,
  • korzystaniu przez podatnika lub małżonka z ulgi rehabilitacyjnej oraz kwotach tej ulgi,
  • wysokości ulgi na dzieci,
 6. adres e-mail, na który urząd ma przysłać informację zwrotną o wypełnionym PIT,
 7. podpis składającego.

Ponadto w PIT-WZ można wskazać numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego (oraz cel szczegółowy), dla której chcemy przekazać 1% podatku. 

JPK_VAT(3) - zasady sporządzania i przekazywania rejestru VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Plik JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa; przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składają podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT:

 • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
 • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
 • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Plik JPK_VAT jest jedną z siedmiu struktur logicznych, za pośrednictwem których w schemacie XML podatnik jest zobowiązany raportować do Urzędu Skarbowego.

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP

Wyżej wymienione schematy należy dostarczyć organowi kontrolującemu na jego wezwanie. Ten obowiązek nie obejmuje jeszcze wszystkich podatników. Średni, mali i mikroprzedsiębiorcy będą musieli przygotować się na ewentualność takiej kontroli od 1 lipca 2018.

Wysyłka plików JPK wymaga autoryzacji za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Od 5 lutego br. osoby fizyczne mogą także wykorzystać do autoryzacji podstawowe dane oraz kwoty przychodów z PIT (analogicznie do e-deklaracji).

Uzyskanie zaświadczenia o rozliczeniu podatkowym kontrahenta

Od 25 grudnia 2017 r. przedsiębiorca może za 17 zł uzyskać z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o rozliczeniach podatkowych jego aktualnego kontrahenta.

Zaświadczenie zawiera odpowiedzi na pytania:

 1. czy jego kontrahent złożył w terminie deklarację,
 2. ujął w niej określone zdarzenia,
 3. czy zapłacił podatek.

Nie będzie natomiast zawierało informacji o tym, czy prawidłowość złożonej już deklaracji nie została zakwestionowana, czy urzędnicy nie wydali decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w innej kwocie.

Zaświadczenia nie będzie można uzyskać o przyszłym kontrahencie, z którym współpraca ma być dopiero prowadzona.

Nowe zasady rozliczania 50% kosztów uzyskania przez twórców od 2018 r.

W roku 2018 dwukrotnie, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie, zostanie podwyższony limit pozwalający na stosowanie przez twórców 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

Uwaga! Nie wszyscy skorzystają z podwyższonej kwoty.

 1. podwyższone koszty mogą stosować tylko podatnicy wymienieni w ustawie (np. publicyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną).
 2. natomiast nie stosują: copywriterzy, inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze, analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych

Od nowego roku wzrosła także kwota dochodu (podstawa opodatkowania), od której nie trzeba będzie w ogóle płacić PIT – z dzisiejszych 6600 zł do 8000 zł.

Wzrost limitów zwolnień podatkowych od świadczeń z ZFŚS

 1. świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 zł do 1.000. zł (art. 21 ust. 1 pkt 67),
 2. świadczeń z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 zł do 3.000. zł (art. 21 ust. 1 pkt 38),
 3. dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 zł do 2.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78), z ZFŚS całkowicie zwolnione.

Nowatorski podział przychodów na kapitałowe i z działalności gospodarczej

Od 2018 r. funkcjonują dwa źródła przychodów: działalność gospodarcza i zyski kapitałowe.

Do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych zaliczamy:

 1. dywidendy,
 2. przychody z umorzenia udziałów,
 3. wartość majątku otrzymana w związku z likwidacją osoby prawnej,
 4. dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
 5. wartość niepodzielonych zysków w spółce,
 6. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacanego na rzecz wspólnika przez spółkę, (SKA i spółka będąca rezydentem obcego państwa),
 7. odsetki od pożyczki partycypacyjnej.

W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

Przykładowa kalkulacja podatkowa
Dochody kapitałowe Pozostała działalność Suma
Przychody podatkowe 100 200 300
Koszty podatkowe 400 50 450
Podatek do zapłaty 0 28,5 28,5

Wprowadzenie limitów na usługi niematerialne

Od 2018 r. wyłączono z kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych.

 • usług doradczych, badania rynku,
 • usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych
 • ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze

Kwota kosztów niedoliczonych w danym roku podatkowym podlega odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach obowiązujących w danym roku limitów.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków do 3.000.000 zł. Nadwyżka ponad 3 mln. zł – możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków do wartości 5% EBITDA.

Zmiany limitów jednorazowej amortyzacji

Od nowego roku wzrósł limit jednorazowej amortyzacji 3.500 zł do 10.000 zł - wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów.

Podstawa prawna - Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

Obowiązkowe ewidencjonowanie na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych bez względu na wartość dokonanej transakcji w 2018r.

W roku 2018 rozszerzono katalog wyłączenia ze zwolnień przedmiotowych i podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Od nowego roku obowiązek fiskalizowania sprzedaży bez względu na poziom osiąganych obrotów dotyczy także:

 • usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Pełna lista transakcji i usług objętych obowiązkiem znajduje się w Rozporządzeniu z 20 grudnia 2017 r - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2454/D2017000245401.pdf

Kasy fiskalne w latach 2019-2023 - raportujące on-line

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów obowiązek stosowania nowych kas z modułem on-line będzie stopniowo obejmował konkretne branże:

 • od 1 stycznia 2019 r. dotyczyć podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, a także dokonujących obrotu benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
 • od 1 lipca 2019 r. obowiązek obejmie firmy z branży usług gastronomicznych i budowlanych
 • od 1 stycznia 2020 r. obowiązek ten obejmie także usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Wprowadzenie nowych kas zmierzać ma do stworzenia systemu kas rejestrujących online.

Projekt wprowadzania numeru NIP na paragonach zakupywanych na stacjach benzynowych procedowanie projektu zmian od 2018r.

Projekt z dnia 18 września 2017r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - na chwilę obecną wstrzymany. Pracę będą podjęte w pierwszym kwartale 2018 r.

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącym podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Nowe regulacje najprawdopodobniej wejdą w życie w trakcie bieżącego roku.

Dane z pakietu wierzycielskiego – informacje o długach publicznoprawnych kontrahenta

Kolejną zmianą odsuniętą w czasie jest projekt utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych. W grudniu 2017 r. Sejm i Senat poparły odroczenie o pół roku utworzenia rejestru, opowiadając się za odpowiednią nowelizacją ustawy tworzącej tzw. pakiet wierzycielski. Rejestr Należności Publicznoprawnych ma zacząć funkcjonować 1 lipca 2018 r., a nie 1 stycznia br., jak zapisano pierwotnie.

Rejestr ma zawierać informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.

Powstanie Rejestru miało zapewnić m.in. szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta.

Planowanie wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur I kwartał 2018r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 2 stycznia 2018 r. przez Pana Wojciecha Śliża, dyrektora departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, jeśli wszyscy podatnicy czynni podatku VAT złożą do 26.02.2018 plik JPK_VAT(3) z dniem 27 lutego będzie można ogłosić powstanie Centralnego Rejestru Faktur. Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy będą mogli podejmować decyzje biznesowe, dotyczącą płatności za fakturę, która nie została ujęta w Centralnym Rejestrze Faktur oraz kontynuacji współpracy z podmiotem nierzetelnie raportującym do MF.


Wsparcie merytoryczne

Barbara Dąbrowska - ekspert prawa podatkowego, dyrektor finansowy

ekonomista, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i podatków w firmie konsultingowej, trener - wykładowca między innymi w Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości Sp. z o.o., Wiedzy i Praktyce Sp. z o.o. Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Altkom Akademii, LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp. k.