Regulamin konkursu "Konkurs Świąteczny"

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Konkurs świąteczny".

§ 1. Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Aura Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Fasolowa 31 a, z numerem NIP: 5271030866, REGON: 011178761, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000007963 („Organizator”).

 

§ 2. Gdzie i kiedy można wziąć udział w konkursie?

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny na tablicy strony SaldeoSMART | forum użytkowników | grupa wsparcia | Facebook

2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu na Stronie konkursowej.

Pytanie konkursowe zostanie opublikowane na Stronie konkursowej we wpisie, którego treść zawierać wytyczne do konkursu.

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie AuraTech.

 

§ 3. Kto może wziąć udział w Konkursie?

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada dostęp do sieci Internet oraz konto w serwisie facebook.com.

3. Warunki korzystania z serwisu facebook.com określone są w regulaminie tego serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.facebook.com/legal/terms.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie we własnym imieniu.

5. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

6. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4. Jak przebiega konkurs?

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy skomentować post konkursowy. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu nazwy dla postaci robota używanego w materiałach reklamowych Organizatora i wpisaniu jej pod postem konkursowym.

3. Cztery osoby, które zostaną wyłonione przez Komisji składającego się z: Grażyny Sroczyńskiej - Prezes AURA Technologies, Arkadiusza Przybylskiego - Wiceprezesa AURA Technologies i Ewy Kadys - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu AURA Technologies, otrzymają nagrody. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równych głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.

4. Uczestnik konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą loginu Facebookowego i FB ID.

5. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Postu konkursowego w sposób określony w § 4.2 niniejszego Regulaminu.

7. Data i godzina odpowiedzi są rejestrowane przez portal Facebook.com.

8. Uczestnik może dodać tylko 1 odpowiedź biorącą udział w Konkursie. W przypadku dodania większej liczby odpowiedzi pod Pytaniem konkursowym pod uwagę będzie brany pierwszy chronologicznie dodany komentarz przez Uczestnika.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie odpowiedzi, które:

9.1. są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie,

9.2. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,

9.3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich,

9.4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż związanych ze Zleceniodawcą.

9.5. były edytowane zgodnie z natywną funkcją Facebook.

10. Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania serwisów Facebook oraz przekazywania informacji dotyczących tych błędów osobom trzecim w celu zmiany punktacji Uczestnika Konkursu oraz wpływania na wynik w inny sposób.

11. Zabrania się wykonywania na Stronie Konkursowej skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej działanie.

12. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

12.1. Natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi;

12.2. Pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.

 

§ 5. Jak wyłaniani są zwycięzcy Konkursu?

1. Cztery osoby, które udzielą najbardziej kreatywnych odpowiedzi zostaną wyłonione przez Jury.

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków Konkursu zapisanych w §1 oraz:

2.1. przesłanie do 29 grudnia 2023 r. do godziny 12.00 wiadomości prywatnej na Facebooku do Organizatora, potwierdzającej wolę odebrania nagrody;

2.2. przesłanie do 29 grudnia 2023 r. do godziny 12.00 wiadomości mailowej na adres wskazany przez Organizatora w wiadomości prywatnej będącej odpowiedzią na wiadomość, o której mowa w pkt 2.1;

2.3. Przesłanie w wiadomości, o której mowa w pkt 2.2.niezbędnych danych opisanych dalej w § 7 o jakie Zwycięzca zostanie poproszony przez Organizatora

3. Każdy Uczestnik może być nagrodzony tylko raz.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Uczestnika adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub odbiór Nagrody.

5. Zwycięzcy Konkursu (po weryfikacji wszystkich Prac pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem), o których mowa w § 2 zostaną ogłoszeni pod postem konkursowym. Jednocześnie Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku.

6. W przypadku braku kontaktu z którymś ze Zwycięzców lub niedopełnienia obowiązków wynikających z tego Regulaminu, Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy Konkursu lub rezygnacji z ponownego wskazania Zwycięzcy.

7. W celu przekazania Nagród Zwycięzcy muszą przekazać za pomocą wiadomości email do Organizatora do 29 grudnia 2023 r. do godziny 12.00 dane niezbędne do identyfikacji Zwycięzcy i przekazania Nagrody (pełne imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny).

8. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagród, podania błędnych danych lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy Konkursu, lub tez Organizator może zrezygnować ze wskazania innego Zwycięzcy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających tożsamość, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania takiemu Uczestnikowi Nagrody.

10. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe i zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.

§ 6. Jakie są nagrody w Konkursie?

1. W ramach Konkursu, przewidziano nagrodzenie 4 autorów (zwanych dalej ”Zwycięzcami”) najbardziej kreatywnych odpowiedzi. Wskazani zwycięzcy otrzymają nagrodę, w postaci zestawu:

1. Kubek

2. Bombonierka z czekoladkami

Zwycięzcy otrzymają darmową przesyłkę za pośrednictwem DPD, Inpost lub Poczty Polskiej.

2. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej ani wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy konkursu.

 

§ 7. Na co wyrażają zgodę Uczestnicy Konkursu?

1. Prawidłowa odpowiedź na Pytanie konkursowe jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

 

§ 8. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu?

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku konkursu jest Organizator Aura Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Fasolowa 31 a, z numerem NIP: 5271030866, REGON: 011178761, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000007963, zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W tym celu Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: login facebookowy, Facebook ID, oraz dane osobowe Zwycięzcy Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL i nr telefonu.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie zgód Uczestników na przetwarzanie danych w celach określonych w ust. 2, udzielonych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

4. Uczestnik nie jest zobowiązany do udzielenia zgody na podanie danych osobowych, jednak brak ich podania, lub brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie powoduje, iż nie zostanie on dopuszczony do udziału w Konkursie przez Organizatora.

5. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 3 przed rozstrzygnięciem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców jednoznaczne jest ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są:

1) podmiot, na zlecenie którego organizowany jest Konkurs oraz

2) przedsiębiorcy świadczący usługi hostingowe na rzecz Organizatora.

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz rozliczenia należnych z tego tytułu danin publicznych.

8. Uczestnik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji (prawo dostępu do danych osobowych):

1) cele przetwarzania;

2) kategorie odnośnych danych osobowych;

3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

4) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Uczestnika - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Uczestnika.

9. Uczestnik ma prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

10. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) Uczestnik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3) Uczestnik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

11. Uczestnik ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

1) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Uczestnika.

12. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych (w tym profilowania):

1) niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

2) niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Uczestnika, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy Uczestnik jest dzieckiem.

13. W przypadku wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

15. Uczestnik ma prawo ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (prawo do przenoszenia danych).

16. Wykonując prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w ust. 15, Uczestnik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

17. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

19. Dane osobowe Uczestników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

§ 9. Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane drogą elektroniczną na adres marketing-pr@auratech.pl

1.1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz Stronie www.auratech.pl, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony.

5. Organizator ma prawo do niewyłaniania Zwycięzców Konkursu, zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkurs oraz jego odwołania bez podania przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.

6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612).