§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wersji demonstracyjnej modułów oprogramowania z serii Ramzes-OnLine (dalej: Demo).
 2. Skorzystanie z wersja Demo udostępnianej przez AURA Technologies Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fasolowa 31A, (dalej: AuraTech) jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu Usługi.

 

§2

 1. Korzystanie z wersji Demo polega na udostępnieniu zainteresowanym Klientom (dalej: Użytkownik) przez sieć Internet oprogramowania Ramzes-OnLine w jednym z dwóch modeli dostępu:
  1. W TECHNOLOGII HTML5
   1. dostęp do Demo możliwy jest przez przeglądarkę i następuje automatycznie, po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,
   2. Demo dostępne jest w przeglądarce przez czas nieograniczony pod warunkiem, że Użytkownik aktywnie testuje udostępnione rozwiązanie,
   3. w sytuacji braku aktywności Użytkownika w ciągu 15 minut od momentu uruchomienia wersji Demo, system zostanie automatycznie zamknięty a wprowadzone dane usunięte,
   4. wprowadzone przez Użytkownika dane są każdorazowo usuwane wraz z jego wylogowaniem, niezależnie czy dokona tego Użytkownik świadomie czy system z uwagi na brak aktywności Użytkownika,
   5. wersję Demo może testować w tym samym czasie trzech równolegle zalogowanych Użytkowników.
  2. ZA POMOCĄ DOSTĘPÓW RDP
   1. demo udostępniane jest użytkownikowi indywidualnie, po wypełnieniu formularza kontaktowego oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,
   2. w celu skorzystania z Demo, Użytkownik otrzyma niezbędny plik dostępowy oraz loginy i hasła,
   3. Użytkownik wersji Demo zobowiązany jest do nieudostępniania pliku, loginu i hasła osobom trzecim,
   4. dostęp do Demo regulowany jest czasowo, na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Użytkownikiem a AuraTech,
   5. w okresie przeprowadzania testów proces wylogowywania nie powoduje utraty wprowadzonych danych,
   6. wprowadzone dane są usuwane po zakończeniu testów, chyba ze strony umówią się inaczej.
 2. W sytuacji zainteresowania Użytkownika wersją komercyjną usługi Ramzes-OnLine, należy pamiętać, że dostęp komercyjny realizowany jest tylko w oparciu o technologię dostępu RDP, tym samym AuraTech zaleca przed zakupem zapoznanie się z wersją Demo w technologii w jakiej Użytkownik będzie pracował na co dzień.

 

§3

 1. Wypełnienie formularza kontaktowego i jego wysłanie równoznaczne jest ze zgodą na przetrzymywanie i administrowanie tymi danymi w celu prawidłowego zrealizowania usługi Demo oraz weryfikacji jakości usługi z jakiej Użytkownik skorzystał.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fasolowej 31A.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawienia.

 

§4

 1. AuraTech dołoży starań, aby wersja Demo była udostępniana w sposób nieprzerwany. Jednocześnie AuraTech zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w udostępnianiu i korzystaniu z wersji Demo, w szczególności wynikających z okresowej konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego, łączy do dostawców usług internetowych, awarii łącz służących do transmisji lub spowodowanych działaniami firmy Microsoft Corporation bądź zdarzeniami losowymi.
 2. AuraTech zastrzega sobie również, że wersja Demo może nieznacznie różnić się od wersji komercyjnej.
 3. Demo dostępne w technologii HTML5, z uwagi na swój poglądowy charakter i ograniczenia technologiczne, może mieć niedostępne następujące funkcje:
  1. funkcjonalność e-Dokumentów
  2. możliwość pobrania i zapisu danych na dysk
  3. możliwość wykonania i odtworzenia archiwum
  4. wydruki
  5. współpraca z urządzeniami fiskalnymi

 

§5

 1. Wersję Demo można wykorzystywać wyłącznie do testowania usługi. Użycie komercyjne jest zakazane.
 2. Z uwagi na testowy charakter usługi, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza AuraTech za szkody powstałe na skutek lub w związku z korzystaniem z wersji Demo jest wyłączona.
 3. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane do wersji Demo przez testującego ją Użytkownika, w tym za ich poufność i integralność. Za dane wprowadzane do wersji  Demo pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik wersji Demo.

 

§6

 1. W celu uzyskania szerszej informacji na temat usługi Demo lub jest wersji komercyjnej należy skontaktować się Działem Sprzedaży AuraTech: sprzedaz@auratech.pl lub 22 460-5-490
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczących korzystania z wersji Demo należy kierować na adres demo@auratech.pl lub 22 460-5-470
 3. AuraTech zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do zapisów niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.02.2016
 5.