KODEKS ETYCZNY

oraz zasady postępowania w bizesie

§  1.

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy AURA Technologies Sp. z o.o. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).
 2. Kodeks łączy w sobie zasady poszanowania prawa i wszelkich przepisów ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz etycznego zachowania i tym samym stanowi ramy działania i postępowania w AURA Technologies Sp. z o.o, z tendencjami do ich uściślania i wprowadzania kolejnych norm zachowania wraz ze zmieniającą się rzeczywistością.
 3. W niniejszym materiale opracowane są cechy jakie powinny charakteryzować zachowania podczas kontaktów z Klientami, osobami trzecimi oraz pracownikami i współpracownikami firmy AURA Technologies Sp. z o.o.
 4. Podstawą prawidłowej i udanej współpracy jest ZAUFANIE, na które pracujemy podczas każdego, nawet najkrótszego kontaktu, każdą dopuszczoną w firmie drogą kontaktu, w tym osobistą oraz elektroniczną.
 5. W niniejszym kodeksie będą zbierane nie tylko zasady ale też i wskazówki postępowania.
 6. Kodeks etyczny obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione i współpracujące z AURA Technologies Sp. z o.o.
 7. Zebrane w niniejszym kodeksie zasady są bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie osoby reprezentujące AURA Technologies Sp. z o.o. a naruszenie ich jest naganne i nie jest tolerowane.
 8. W przypadki naruszenia zasada niniejszego Kodeksu zostaną podjęte przez władze Spółki stosowane działania w ramach obowiązujących przepisów.

 

§  2.

 1. Zarząd, pracownicy i współpracownicy AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązani są do:
  • przestrzegania i respektowania wszelkich przepisów prawa w tym przepisów ustawowych i wykonawczych,
  • szanowania zwyczajów kulturowych, religijnych oraz światopoglądowych pracowników, współpracowników, Klientów, Kontrahentów i osób trzecich,
  • dbania o środowisko naturalne,
  • postępowania etycznie, w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu współpracy z AURA Technologies Sp. z o.o.,
  • podejmowania kroków mających za zadanie zwalczanie jakiejkolwiek dyskryminacji czy prześladowania zarówno w obrębie firmy jak i w relacjach biznesowych,
  • zapoznania się z niniejszym kodeksem oraz stosowania jego zaleceń.
 2. Produkty i usługi oferowane przez AURA Technologies Sp. z o.o. świadczone są na najwyższym poziomie jakości. Każdy z pracowników zobowiązany jest do stosowania wszelkich wprowadzanych w firmie standardów oraz do bezpośredniej współpracy przy ich określaniu i wprowadzaniu w życie.
 3. Potrzeby i oczekiwania Klientów są naszym kluczowym wyznacznikiem działania co oznacza, że jesteśmy i pracujemy dla Klientów i na rzecz Klientów. Najbardziej pożądanym efektem jest umiejętność przewidywania potrzeb Klientów oraz umiejętność dostosowania się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
 4. Chcąc zyskać jak największe zaufanie naszych Klientów i przetrwać na wymagającym rynku koncentrujemy się na jakości naszych usług wierni zasadzie „dostarczamy to co obiecujemy”.
 5. Uczciwość i wzajemny szacunek to podstawowe warunki budujące zaufanie.
 6. Podstawą codziennej pracy jest szacunek do siebie oraz kolegów i koleżanek oraz gotowość współpracy niezależnie od pełnionej funkcji czy zakresu współpracy z AURA Technologies Sp. z o.o.
 7. Wspieramy decyzje zespołowe. Wszyscy pracownicy i współpracownicy działają jako jeden duży zespół stąd umiejętność wymiany informacji oraz wyrażania sowich opinii, w tym przekazywania swoich pomysłów nie tylko wewnątrz działu, jest codziennością.
 8. Potrafimy słuchać innych, otwarcie dyskutujemy o problemach, a zasięgając opinii poszukujemy najlepszego i zarazem właściwego rozwiązania, gdyż najlepsze rozwiązanie można znaleźć po zapoznaniu się z różnymi punktami odniesienia.
 9. Stawiamy na otwartą komunikację w obrębie firmy i w ramach możliwości angażujemy pracowników w podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów.
 10. Każda osoba reprezentująca Spółkę AURA Technologies bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zadań a w obliczu wykrytych błędów w procesach biznesowych przekazuje swoje spostrzeżenie przełożonemu oraz bierze udział w definiowaniu oraz we wdrażaniu odpowiedniego rozwiązania.
 11. Jeśli coś krytykujemy to krytyka ta koncentruje się na problemach a nie na osobach.
 12. Wspólnie tworzymy jak najlepsze warunki pracy. Wszyscy dbamy o estetykę i czystość swoich miejsc pracy niezależnie od ogólnych prac porządkowych.
 13. Wszyscy przestrzegają ogólnych zasad bezpieczeństwa a w sytuacji zagrożenie są gotowi nieść pomoc i ratunek.
 14. AURA Technologies Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych dlatego chronimy dane naszej firmy, naszych Klientów i Kontrahentów wszelkimi możliwymi i dostępnymi na dany moment metodami/narzędziami.
 15. Dane osobowe naszych Klientów i Pracowników są poufne dlatego podczas przetwarzania tych danych w szczególny sposób dbamy o ich bezpieczeństwo, tak aby nie dostały się do osób trzecich.
 16. Firma jest skupiona na efektywności działania oraz nastawiona jest na osiąganie jak najlepszych rezultatów stąd dostrzegamy i nagradzamy osiągnięcia pracowników biorąc pod uwagę ich indywidualne kompetencje i zdolności. Dzięki temu wspólnie tworzymy środowisko pracy w którym każdy czuje się doceniony a tym samym możemy rozwijać się osobiście i zawodowo dla dobra firmy.
 17. W związku z zapisem punktu jak wyżej zarząd/menedżerowie/kierownicy działów/dyrektorzy/liderzy projektu są odpowiedzialni za prawidłowy podział zadań w zespole oraz wspierają swoich pracowników w ich działaniach.
 18. Osoby reprezentujące AURA Technologies Sp. z o.o. dbają o swój rozwój intelektualny oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
 19. Jesteśmy lojalni wobec AURA Technologies Sp. z o.o. a w kontaktach zewnętrznych dbamy o tworzenie spójnego i wartościowego wizerunku Spółki, tym samym godnie reprezentujemy firmę.
 20. W relacjach służbowych prywatne interesy ani korzyści osobiste nie mogą wpływać na decyzje biznesowe.
 21. Podejmując decyzje biznesowe kierujemy się wyłącznie interesem AURA Technologies Sp. z o.o.
 22. W kontaktach zewnętrznych unikamy korupcji pod każdą postacią oraz unikamy działań mogących być zakwalifikowane jako korupcjogenne.
 23. Na co dzień stosujemy się do zasady fair play.
 24. W dobie gospodarki wolnorynkowej promującej innowacyjność oraz efektywność z szacunkiem podchodzimy do produktów i usług konkurencji przestrzegając zasad wolnej konkurencji. Nie rozpowszechniamy fałszywych ani niesprawdzonych informacji o produktach czy usługach konkurencji i nie sięgamy po nieuczciwe metody aby uzyskać przewagę konkurencyjną.
 25. W codziennych działaniach pamiętamy o tym, że jesteśmy częścią społeczeństwa dlatego Społeczna Świadomość Biznesu jest w gestii naszego zainteresowania i naszych działań.

 

§  3.

 1. Treść niniejszego Kodeksu Etycznego obowiązuje od dnia 01.01.2016r
 2. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości co do zasad postępowania należy konsultować je z przełożonymi lub z zarządem spółki.  Do dyspozycji pozostawiony jest również adres etyka@auratech.pl na który można wysyłać zapytania lub spostrzeżenia.