Wdrożenie w firmie produkcyjno-usługowej

wrzesień 2022

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Firma Belbal produkuje i wykonuje nadruki na balonach od 1984 r. Przez ponad 30 lat działalności, dzięki determinacji i zaangażowaniu całego zespołu stała się wiodącym graczem na światowym rynku dekoracji okolicznościowych. Potwierdza to szerokie grono klientów z 60 różnych krajów.

Firma dynamicznie się rozwija, co sprzyja zwiększeniu zatrudnienia pracowników. System, z którego korzystała do tej pory korzystała był skonfigurowany nieprawidłowo, co wymuszało na użytkownikach manualną weryfikację wyliczeń, a to z kolei znacząco wydłużało pracę. W poprzednim systemie wiele podstawowych elementów nie było skonfigurowanych np. generowanie pliku przelewowego. Duża część danych była nieaktualna lub nieuzupełniona przez poprzednich pracowników działu.

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

 • Ułatwienie i przyspieszenie wielu procesów kadrowych i płacowych
 • Dostęp do aktualnych danych dla klienta i biura rachunkowego
 • Obniżenie kosztów obsługi
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • Likwidacja ryzyka nieprawidłowości w naliczaniu list płac

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Kadry Płace
 • migrator opracowany przez AURA Technologies

 

Wdrożenie w firmie usługowej

lipiec 2021

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Wdrożenie obejmowało firmy połączone ze sobą osobowo, zajmujące się utrzymaniem technicznym i serwisem instalacji budynkowych oraz serwisem infrastrukturalnymi.

Firma dynamicznie się rozwija co sprzyja zwiększeniu zatrudnienia pracowników. System, z którego korzystała do tej pory korzystała firma był skonfigurowany nieprawidłowo, co wymuszało na użytkownikach manualną weryfikację wyliczeń a to z kolei znacząco wydłużało pracę. W poprzednim systemie wiele podstawowych elementów nie było skonfigurowanych np. generowanie pliku przelewowego. Duża część danych była nieaktualna lub nieuzupełniona przez poprzednich pracowników działu HR.
Klientowi nie odpowiadała również współpraca z partnerem poprzedniego systemu.

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

 • Poprawa jakości danych w systemie
 • Przyspieszenie procesu naliczeń
 • System na bieżąco aktualizowany pod kontem przepisów kadrowo-płacowych.
 • Automatyzacja części procesów.
 • Ułatwienia dla użytkowników tj. przypomnienia o kończących się umowach, konieczności wykonania badań medycyny pracy etc.

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Kadry Płace

 

Kompleksowe wdrożenie w biurze rachunkowym

luty 2021

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Nasz Klient to firma świadcząca usługi outsourcingu procesów back office, w tym procesów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz administracyjnych. Poprzez optymalizację i automatyzację przejętych procesów oraz doradztwo pomaga klientom obniżyć koszty ich działalności oraz podnieść wydajność organizacji. Świadczy usługi dopasowane do potrzeb swoich Klientów.

Firma skupia się na świadczeniu usług na wysokim poziomie i kieruje je głównie do dużych podmiotów dlatego kluczowym elementem przy wyborze sytemu była jego nowoczesność, niezawodność i zgodność z przepisami. Istotnym elementem była również możliwość udostepnienia klientom i pracownikom klientów dostępu do sytemu.

Specyfika wdrożenia:

Ze względu na obsługę przez naszego Klienta dużych podmiotów jego oczekiwania były bardzo zróżnicowane. Otwartość i możliwości konfiguracyjne systemu enova365 pozwoliły te oczekiwania zrealizować z sukcesem. Zastosowano we wdrożeniu między innymi zaawansowane podzielniki kosztowe do rozliczania list płac, dedykowane plany kont, matryce dokumentów ewidencji i operacji bankowych.
Ponadto wdrożono Pulpity pracownika i kierownika i dostosowano je do specyfiki działania firmy m.in. w obiegu wniosków pracowniczych zatwierdzanych przez kilku kierowników, zmiany domyślnych ustawień niektórych list, ustawienie wysyłania powiadomień z aktywnym linkiem.
W obszarze kadr i płac utworzono dedykowane raporty zgodne z oczekiwaniami klienta. Utworzono niestandardowe składniki wynagrodzeń. Przygotowano dwujęzyczne dokumenty kadrowe m.in. aneks, umowa o pracę.

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

Dzięki dopasowanym składnikom, dokumentom dwujęzycznym, dedykowanymi rozwiązaniami związanymi z podzielnikami kosztów, planami kont klient przyspieszył i w znacznym stopniu zautomatyzował swoją pracę co przekłada się również na korzyść jego klientów po przez obniżenie kosztów obsługi. 

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Księga Handlowa
 • enova365 Książka Przychodów i Rozchodów
 • enova365 Księga Inwentarzowa
 • enova365 Workflow
 • enova365 Faktury
 • enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe
 • enova365 Wirtualne Wyciągi Bankowe
 • enova365 Harmonogram Zadań
 • enova365 Eksport Dekretów List Płac
 • enova365 Pulpity Pracownika i Kierownika
 • enova365 Pulpity Workflow
 • enova365 Kadry i Płace

 

Wdrożenie w przychodni NZOZ

styczeń 2021

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

System enova365 wdrożyliśmy w nowoczesnej wielospecjalistycznej przychodni prowadzącej leczenie dzieci i dorosłych. Placówka posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, firmami oferującymi prywatne ubezpieczenia; świadczy równocześnie usługi komercyjne. Uczestniczy w programach profilaktycznych chorób układu krążenia, gruźlicy, raka szyjki macicy i innych. Posiada szeroką gamę poradni specjalistycznych.

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które obliguje placówki świadczące usługi medyczne do rozliczania kosztów i wyceny procedur medycznych według narzuconych wzorców, zmusiło firmę do prowadzenia rejestrów księgowych w oparciu o bardzo rozbudowaną ewidencję kosztów, z wielopoziomowym podziałem na koszty rodzajowe i miejsca ich powstawania. Oprogramowanie dotychczas wykorzystywane w firmie nie dawało możliwości prowadzenia tak rozbudowanej ewidencji.

Specyfika wdrożenia:

Narzucone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji standardy rachunku kosztów spowodowały potrzebę stworzenia na etapie wdrożenie rozbudowanego planu kont, szczególnie w zespole 4-koszty rodzajowe i 5- OPK – ośrodki powstawania kosztów. W rezultacie w zespole 4 stworzona została 3-poziomowa analityka, a w zespole 5 analityka 6-cio poziomowa. Aby ułatwić rejestrację i prawidłowe dekretowanie dokumentów dla poszczególnych grup dokumentów ( zakupy kosztowe, dokumenty ewidencji ŚT, RMK i dokumenty płacowe),  stworzone zostały rozbudowane podzielniki kosztów i schematy dekretacji. Dodatkowe ułatwienie stanowią stworzone kreatory i matryce dokumentów. Prezentację rezultatów wynikających z zapisów księgowych ułatwiają zdefiniowane dedykowane zestawienia księgowe. 

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

 • Praca na nowoczesnym i zawsze zgodnym z przepisami oprogramowaniem umożliwiającym sprawną rejestrację zdarzeń gospodarczych.
 • Automatyzacja procesów związanych z ewidencją dokumentów.
 • Uzyskanie narzędzia do prawidłowego rozliczania kosztów i procedur medycznych według narzuconych przez ustawodawcę wzorców.
 • Możliwość prawidłowej prezentacji danych przeznaczonych zarówno dla Zarządu, jak i instytucji zewnętrznych.

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Kadry i Płace
 • enova365 Księga Handlowa
 • enova365 Księga Inwentarzowa
 • enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

 

Wdrożenie w niewielkim biurze rachunkowym

styczeń 2021

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Nasz Klientem jest małym biurem rachunkowym rozliczającym 7 firm.

Firma korzystała dotychczas z programu R2 Płatnik i poszukiwała systemu, który ułatwi proces naliczania płac, zoptymalizuje procesy kadrowo płacowe.
Firma obsługuje pracowników eksportowych, których nie można było rozliczyć prawidłowo w poprzednim systemie (konieczne było prowadzenie list płac w Excel).

Specyfika wdrożenia:

Na indywidualne potrzeby klienta, wdrożenie modułu faktury wymagało zaimplementowania dodatkowego wydruku dokumentu sprzedaży w języku niemieckim. enova365 wspiera bowiem domyślnie - udostępniając mechanizmy tłumaczeń - tworzenie dokumentów handlowych w języku angielskim. Wydruki dokumentów w innych językach należy indywidualnie tworzyć w technologii ASPX. Wdrożenie nowych wydruków wymagało dodatkowo stworzenia mechanizmu zamiany kwoty wyrażonej liczbowo na kwotę wyrażoną słownie. 

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

 • Przyspieszenie procesu naliczeń
 • Automatyzacja części procesów.
 • Znaczne uproszczenie i przyspieszenie rozliczania pracowników oddelegowanych.

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Kadry Płace

 

Wdrożenie w firmie spedycyjnej

listopad 2020

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Nasz Klient specjalizuje się w transporcie międzynarodowym, który uzupełnia działaniami spedycji oraz serwisu pojazdów ciężarowych i naczep. Na chwilę obecną posiada ponad 100 zestawów z naczepami typu Coilmulde wyposażonymi w muldy do przewozu stali w kręgach. Dzięki takiej ilości własnych pojazdów firma jest w stanie sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów.

Zarzadzanie taką ilością zasobów, jakimi dysponuje firma oraz zakres przedmiotowy i terytorialny świadczenia usług, wymaga nowoczesnego narzędzia do prawidłowej i sprawnej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Szczególne znaczenie dla firmy mają prawidłowe rozliczanie wielowalutowych umów leasingowych, rozliczanie transakcji wielowalutowych i naliczania różnic kursowych. Istotnym elementem jest również połączenie sytemu finansowo-księgowego ze specjalistycznym programem sprzedażowym. Dotychczasowy system od lokalnego dostawcy oprogramowania nie spełniaj w pełni tych oczekiwań.

Specyfika wdrożenia:

Analiza sytuacji biznesowej i oczekiwań klienta, pozwoliła na konfigurację sytemu enova365 zgodną z jego oczekiwaniami. Istotnymi elementami była definicje niezbędnych dokumentów ewidencji, szczególnie dotyczących rejestracji transakcji wielowalutowych. Definicje wzorców, matryc dokumentów i schematów dekretacji w znacznym stopniu usprawniły pracę i pozwoliły uniknąć błędów. Nowoczesny moduł Księgi Inwentarzowe pozwolił na sprawne rozlicznie ewidencji Środków Trwałych (amortyzacja z podziałem na wartości bilansowe i podatkowe, przeszacowania, likwidacje - bardzo istotne dla umów leasingowych).
Integracja z programem sprzedażowym w zakresie importu faktur sprzedaży (kilkaset faktur miesięcznie) pozwoli znacznie zmniejszyć ilość pracy i oszczędzić czas.
Istotnym elementem wdrożenia był import danych z dotychczas wykorzystywanego sytemu obejmujących zapisy niezbędne do wprowadzenia BO i rozpoczęcia ewidencji w nowym roku obrachunkowym. Przeniesione zostały dane kontrahentów, szczegółowe pozycje nierozliczonych rozrachunków oraz ewidencja Środków Trwałych. Każdy ze słowników zawierał od kilkuset do kilku tysięcy pozycji. Przeniesienie danych pozwoliło na rozpoczęcie pracy na nowym systemie bez opóźnień.

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

 • Praca na nowoczesnym i zawsze zgodnym z przepisami oprogramowaniem umożliwiającym sprawną rejestrację zdarzeń gospodarczych.
 • Automatyzacja procesów związanych z ewidencją dokumentów.
 • Uzyskanie narzędzia do prawidłowego rozliczania kosztów, różnic kursowych, sprawnego zarządzania należnościami i zobowiązaniami.
 • Prawidłowe rozliczenia z US
 • Możliwość prawidłowej prezentacji danych przeznaczonych zarówno dla Zarządu, jak i instytucji zewnętrznych.

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Księga Handlowa
 • enova365 Księga Inwentarzowa

 

Wdrożenie w firmie produkcyjno-usługowej

styczeń 2020

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Nasz Klient jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w produkcji i dostawie rolet zewnętrznych oraz wszystkich komponentów dla przedsiębiorstw z segmentu MSP oraz osób prywatnych. Firma oferuje wyłącznie najwyższej jakości systemy rolet i bram garażowych spełniające najsurowsze wymagania europejskiego rynku.

Dotychczas procesy biznesowe w większości oparte były o arkusz kalkulacyjny Excel. W arkuszach przechowywane były kartoteki kontrahentów, towarów i usług, a nawet technologie i zlecenia produkcyjne. Pierwszy etap informatyzacji firmy zakładał zakup programu do wystawiania faktur głównie dla odbiorców unijnych oraz krajowych. Założenie również obejmowały indywidualnie zaimplementowane wydruki w języku angielskim oraz niemieckim. Kolejny etap zakłada dokupienie modułu produkcja.

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

Wdrożenie systemu enova365 w firmie w znaczący sposób podniosło jakość obsługi oraz wpłynęło na oszczędność czasu. Proces wystawiania faktur w nowym systemie został skrócony o połowę. Klienci firmy otrzymują faktury w szybki wygodny sposób w swoim ojczystym języku, ponieważ na etapie wdrożenie zaimplementowane zostały również indywidualnie dostosowane wydruki dokumentów sprzedaży w wersji angielskiej oraz niemieckiej.

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 moduł Faktury (wersja złota) Dodatek Faktura DE (wydruk faktury sprzedaży w języku niemieckim)
 • Dodatek Faktura EN (wydruk faktury sprzedaży w języku angielskim)
 • Tabela Kursowa – dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca wydruk na dokumencie sprzedaży oprócz aktualnego kursu sprzedaży w walucie również numer tabeli kursowej.

 

Wdrożenie w firmie posiadającej sieć supermarketów

listopad 2019

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Sieć 7 sklepów spożywczych zlokalizowanych oraz 3 supermarketów zlokalizowana w województwie śląskim i małopolskim.

Głównym oczekiwaniem wobec wdrożenia była poprawa komfortu pracy zdalnej ze sklepami znajdującymi się w różnych lokalizacjach oraz możliwość śledzenia harmonogramów czasu pracy i kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń.

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

 • Aktualny system pod kontem przepisów kadrowo-płacowych.
 • Możliwość konsolidacji zróżnicowanych składników na jednej liście płac.
 • Korzystanie ze skomplikowanych mechanizmów naliczania składników płacowych dostosowanych do potrzeb firmy.
 • Wykorzystanie pulpitów pracowniczych.

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Kadry Płace
 • enova365 Pulpit pracownika
 • enova365 Pulpit kierownika

 

Wdrożenie w biurze rachunkowym

kwiecień 2019

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Nowoczesna Kancelaria Księgowo-Podatkowa specjalizująca się w kompleksowej obsłudze księgowo-kadrowej przedsiębiorstw. Firma zapewnia swoim klientom profesjonalną obsługę i ułatwia wdrażanie niestandardowych rozwiązań mających na celu wzrost zysku i poprawę bezpieczeństwa, dlatego oferta Kancelarii poszerzona jest również o windykację należności, doradztwo podatkowe, audyty księgowe i RODO, doradztwo techniczne czy administrację nieruchomościami. Stali klienci otrzymują dodatkowy pakiet usług, ponieważ kancelaria należy do Grupy Kapitałowej Fidate (fidate.pl). Firma świadczy usługi księgowe oraz kadrowe jednostkom kościelnym. 

Szeroki zakres usług zdefiniowanych przez Kancelarię wymagał wdrożenia dedykowanego oprogramowania, którego bogata funkcjonalność, szeroka specyfikacja oraz możliwości indywidualnych implementacji pozwolą horyzontalnie patrzeć z jednej strony na rozwój spółki, a z drugiej na dopasowywanie działań i funkcjonalności oprogramowania do indywidualnych i często rygorystycznych wymagań Klientów Kancelarii. Klient oczekiwał tym samym nowoczesnego technologicznie rozwiązania, które również na bieżąco nadążać będzie za dynamicznie zmieniającymi się przepisami w tym kadrowo-płacowymi i podatkowymi oraz pozwoli na sprawną i profesjonalną obsługę klientów biura. Oprogramowanie enova365 spełniło te oczekiwania i zostało wybrane spośród innych oferentów.  

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

 • Aktualny system pod kontem przepisów kadrowo-płacowych i podatkowych.
 • Oszczędność czasu poprzez pracę z matrycami.
 • Rozbudowana funkcjonalność z elementami ułatwiającymi prace Biura Rachunkowego w znacznym stopniu usprawnia obsługę.
 • Łatwiejsze wprowadzanie danych pracowniczych poprzez kreatory.
 • Prosty sposób aktualizacji wskaźników.

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Kadry Płace BR (wersja złota),
 • enova365 Księga Handlowa BR (wersja złota + multi),
 • enova365 Księga Podatkowa BR (wersja złota),
 • enova365 Księga Inwentarzowa BR (wersja złota)

 

Wdrożenie w jednostce budżetowej

kwiecień 2019

Charakterystyka klienta i oczekiwania wobec wdrożenia:

Nasz Klient jednostką budżetową działającą pod Urzędem Miejskim w Białymstoku.

Celem wdrożenia enova365 było:

 1. Konieczność zmiany oprogramowania na takie, które na bieżąco nadąża za dynamicznie zmieniającymi się przepisami kadrowo-płacowymi.
 2. Wyeliminowanie konieczności częściowego prowadzenia ręcznej ewidencji naliczeń oraz części dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
 3. Potrzeba poprawy komfortu pracy ze względu na bardzo zróżnicowane grafiki czasu pracy spowodowane koniecznością udzielania pomocy przez 24h.
 4. Możliwość śledzenia procesu i kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń.

Korzyści uzyskane dzięki enova365:

 • Aktualny system pod kontem przepisów kadrowo-płacowych.
 • Możliwość konsolidacji zróżnicowanych składników na jednej liście płac.
 • Tworzenie indywidualnych kalendarzy.
 • Odwzorowanie skomplikowanego systemu wynagrodzeń.

Zastosowane rozwiązania/moduły:

 • enova365 Kadry i Płace
 • System wynagrodzeń dla jednostek budżetowych
 • Tworzenie indywidualnych kalendarzy

 

 

 

 

Planujesz wdrożyć enova365 w Twojej firmie?
Zobacz jak działa system i dobierz te moduły, których potrzebujesz

 

DARMOWA PREZENTACJA

 

Po prezentacji otrzymasz darmową kalkulację zakupu i wdrożenia systemu.

 

 

 

 

 

System enova365 WDRAŻAMY OD WIELU LAT

Nasze doświadczenie i jakość usług jest wysoko oceniana przez użytkowników systemu

 

 

ZOBACZ OPINIE