Na podstawie uchwalonej w dniu 30 sierpnia 2019r. (Dz.U z 2019r. poz. 1835) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw od 1 października 2019r. obniżeniu uległa stawka podatku pierwszego progu skali podatkowej z 18% do 17%. Dotyczy ona dochodów do kwoty 85.528 zł. Stawka podatku z drugiego progu podatkowego pozostała bez zmian i wynosi 32%.

Obniżona stawka podatku ma zastosowanie do wypłat wynagrodzenia od dnia 1 października 2019 r. Z uwagi na fakt, iż skala podatkowa przez 9 miesięcy wynosi 18% natomiast przez ostatnie 3 miesiące roku 2019 wynosi 17%, średnia stawka roczna podatku przy rozliczeniu rocznym wynosi 17,75%.

Kalkulacja matematyczna ( 9*18 + 3*17)/12 = 17,75%

Tabela: Skala podatkowa za 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85.528 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528   15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku?

Kwota zmniejszająca podatek w 2019 r. wynosi:

 1. 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł,
 2. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł: 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
 3. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł 548 zł 30 gr,
 4. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
 5. dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek.

Obniżona 17% stawka będzie mieć zastosowanie docelowo od 2020 r. do rocznych dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Dla dochodów przekraczających tę kwotę aktualna pozostaje stawka 32%.

Tabela: Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
do do
  85.528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528   14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Nowelizacja ustawy wprowadza od 01 października 2019r. wyższe pracownicze koszty uzyskania w wysokości 250 zł. dla pracowników zamieszkujących w tej samej miejscowości w jakiej świadczona jest praca, 300 zł dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości.

Podwyższenie stawki miesięcznej ma wpływ na wzrost maksymalnych rocznych kosztów uzyskania przychodów.

Tabela : Pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2019 r. i 2020 r.

Koszty pracownicze miesięczne
Rodzaj kosztów Od 01 stycznia - do 30 września 2019 r. Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r.
Podstawowe - jednoetatowcy 111,25 zł 250 zł 250 zł
Dla dojeżdżających - jednoetatowcy 139,06 zł 300 zł 300 zł
Koszty pracownicze roczne
  Za 2019 r. przed zmianą Za 2019 r. po zmianie Od 1 stycznia 2020 r.
Podstawowe - jednoetatowcy 1.335 zł 1.751,25 zł 3.000 zł
Dla dojeżdżających - jednoetatowcy 1.668,72 zł 2.151,54 zł 3.600 zł
Dla wieloetatowców miejscowi 2.002,05 zł 2.626,54 zł 4.500 zł
Dla wieloetatowców dojeżdżających 2.502,56 zł 3.226,92 zł 5.400 zł

 

Od 1 października 2019 r. koszty w tej wysokości stosują również podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, którzy na podstawie art. 44 ust. 1a ustawy PIT są obowiązani do samodzielnego wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.

Dotyczy to osób uzyskujących dochody:

 • ze stosunku pracy zagranicą (art. 12 ust. 1 ustawy PIT),
 • z tytułu powołania do składu zarządów,
 • rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy PIT),
 • z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Jakie są roczne kwotowe koszty uzyskania przychodów do rozliczenia podatku dochodowego za 2019 roku?

Wyższe miesięczne koszty za ostatnie trzy miesiące 2019 r. (3 x 250 zł oraz 3 x 300 zł) wpłynęły na maksymalną wysokość kosztów rocznych.
Został podwyższony maksymalny roczny limit możliwy do zastosowania przy rozliczeniu za 2019 r.
Zatem roczne koszty uzyskania przychodów w 2019 r. wynoszą:

 1. nie więcej niż 1 751,25 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2 626,54 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 3. nie więcej niż 2 151,54 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 3 226,92 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Jakie zasady stosowane są od 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy?

  Wpłata podstawowa - wynagrodzenia brutto WAŻNE Wpłata dodatkowa (dobrowolna) - wynagrodzenia brutto Wpłata maksymalna - wynagrodzenia brutto
Wpłaty finansowane przez pracownika 2,0% dla Pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto do 2,0% 4%
Wpłaty finansowane przez pracodawcę 1,5% Wpłaty Pracodawcy nie podlegają składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. do 2,5% 4%
Łączna maksymalna wpłata     8%
Dopłaty od państwa 250 zł – wpłata powitalna Wpłacana na rachunek PPK jeśli przez 3 pełne miesiące uczestnik będzie oszczędzać w PPK i za co najmniej 3 miesiące dokona wpłat podstawowych (wpłata powitalna przekazywana jest w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym uczestnik spełnił warunki do jej otrzymania);
240 zł – dopłata roczna Wpłacana na rachunek PPK gdy wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% liczone od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna.

Płatnik i podatnik (nie dotyczy podatników obliczających zaliczki na podatek dochodowy w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zamiast 18% stawki, stosuje stawkę w wysokości 17% oraz uwzględnia kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł (art. 6 ust. 1 nowelizacji). Przykładowo zatem pracodawca przy poborze zaliczki na podatek, w odniesieniu do dochodów (stanowiących podstawę opodatkowania) mieszczących się w pierwszym przedziale skali podatkowej, zastosuje 17% stawkę. Ponadto obliczoną zaliczkę na podatek zmniejszy (jeżeli jest do tego upoważniony przez pracownika) o 1\12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 43,76 zł.

Podatnik może upoważnić swojego płatnika określonego w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT (tj. na przykład: pracodawcę, rolniczą spółdzielnię produkcyjną, organ rentowy, bank wypłacający emeryturę z zagranicy, uczelnię wypłacającą stypendium, czy zleceniodawcę) do stosowania przy poborze zaliczki (zamiast stawki 17%, o której mowa w pkt 1) stawki w wysokości 17,75% (art. 6 ust. 2 nowelizacji).

Przepis art. 6 ust. 2 nowelizacji został wprowadzony z myślą o tych podatnikach, którzy pierwszy przychód w 2019 r. uzyskali począwszy od 1 października 2019r. W tym przypadku zasadne było umożliwienie podatnikom zastosowania stawki 17,75%, jaka będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym za rok przejściowy 2019. Płatnik będzie uprawniony do zastosowania tej stawki wyłącznie na wniosek podatnika.

Jak określić moment uzyskania przychodu?

Moment uzyskania przychodu to dzień otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika danego przychodu (wynagrodzenia). Nie ma natomiast znaczenia za jaki okres dany przychód jest należny. Nie ulega zmianie zasada, zgodnie z którą przy poborze zaliczki na podatek, płatnik zastosuje „tylko jedne” miesięczne koszty uzyskania przychodów w kwotowej wysokości od 1 października do 31 grudnia 2019r. w wartości 250 zł lub 300 zł. dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości (także w przypadku, gdy pracodawca wypłaca w jednym momencie wynagrodzenie bieżące i zaległe).

Wskazówka: Jeżeli w konkretnym miesiącu pracownik nie otrzymał wynagrodzenia, a pozostawał w stosunku pracy, to pracownik (podatnik) ma prawo do zastosowania za ten miesiąc kosztów uzyskania przychodów w ramach rocznego rozliczania podatku, poprzez roczne zeznanie podatkowe. Koszty te należy uwzględnić w wysokości, jaka obowiązywała w konkretnym miesiącu. Jeśli pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za wrzesień 2019r., wtedy prawo do uwzględnienia miesięcznej kwoty kosztów pracowniczych wyniesie 111,25 zł. lub 139,06 zł. jeżeli pracownik dojeżdżał do pracy z innej miejscowości.


AUTOR

Barbara Dąbrowska - ekspert prawa podatkowego, dyrektor finansowy

ekonomista, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i podatków w firmie konsultingowej, trener - wykładowca między innymi w Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości Sp. z o.o., Wiedzy i Praktyce Sp. z o.o. Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Altkom Akademii, LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp. k.

* Ostatnia aktualizacja - 20 listopada 2019 r.

ODWIEDŹ NASZĄ CZYTELNIĘ.

Zapraszamy do lektury pozostałych tekstów