Regulamin świadczenie usługi udostępniania aplikacji Ramzes-OnLine

v.1/11.2023

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi udostępnienia aplikacji Ramzes-OnLine przez AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej wymiennie: AuraTech), na rzecz Użytkowników/Klientów Ramzes-OnLine, którzy nabyli dostęp do usługi.

§ 1. Definicje

 1. Ramzes-OnLine – wymiennie określana Aplikacją – to oprogramowanie składające się z wielu funkcjonalnych modułów służących do zarządzania przedsiębiorstwami, udostępnione Klientowi zgodnie z definicją Usługi w ust. 9.
 2. Okres Rozliczeniowy – umowny okres, za który dokonywane są rozliczenia świadczonych przez AuraTech Usług oraz wystawiana jest faktura VAT za wykonane Usługi. Podstawowym Okresem Rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca kalendarzowego. AuraTech zastrzega sobie możliwość indywidualnego zastosowania innego okresu rozliczeniowego wobec Klienta. .
 3. Opłata Abonamentowa – opłata za korzystanie z Ramzes-OnLine w Okresie Rozliczeniowym. Szczegóły opłat zostały określone w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine”, który stanowi zamówienie Klienta, poprzez przesłanie go do AuraTech w procesie zamawiania usługi, w drodze elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej.
 4. Opłata Jednorazowa – opłata za uruchomienie Dostępu do Aplikacji lub dokonanie zmian w organizacji Usługi na zamówienie Klienta.
 5. Dostęp (konta dostępowe)– technologia dostępu zdalnego firmy Microsoft Corp., na którą udzielane są Klientowi stosowne uprawnienia wyrażone odrębnymi danymi dostępowymi (login i hasło).
 6. Opłata Za Dostęp – opłata za zapewnienie możliwości korzystania poprzez sieć internetową z Usługi w Okresie Rozliczeniowym. Szczegóły zostały określone w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine”.
 7. Plik Dostępowy - plik przekazany Klientowi przez AuraTech, umożliwiający bezpośredni dostęp do Ramzes-OnLine a tym samym korzystania z Usługi. Za dalszą dystrybucję Pliku Dostępowego wśród swoich Użytkowników/Operatorów odpowiada bezpośrednio Klient.
 8. Portal Aplikacji Klienta - portal z dostępem dla Klienta pak.itmation.pl w ramach którego Klient bezpośrednio i na własną odpowiedzialność, zarządza w nim swoimi kontami dostępowymi.
 9. Usługa – Usługi polegające na udostępnianiu w bezpieczny, autoryzowany sposób oprogramowania o nazwie Ramzes-OnLine przez Internet bezpośrednio na komputerze Klienta posiadającego Licencję na Aplikację Ramzes, oraz Klienta nieposiadającego wykupionej dożywotniej licencji na Aplikację Ramzes (dalej: Klient ASP). W ramach Usługi AuraTech zapewnia Klientowi odpłatną możliwość dostępu i korzystania z poszczególnych modułów. Wykaz modułów dostępnych w ramach Usługi jest publikowany na stronie internetowej www.ramzes.pl . Usługi dostępu zdalnego będą realizowane w oparciu o technologie zdalnego dostępu firm Microsoft Corp. W ramach Usługi AuraTech przydziela Klientowi przestrzeń dyskową w infrastrukturze sprzętowej, w której możliwe jest zapisywanie i przechowywanie plików powstałych w wyniku pracy z Ramzes-OnLine. Konfiguracja udostępnionych modułów została zmieszczone w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine”, który po podpisaniu przez Klienta podpisem odręcznym lub podpisem kwalifikowanym lub w dowolnej formie podpisu elektronicznego (niekwalifikowanego) stosownego w AuraTech, Klient załącza do formularza zamówienia usługi dostępnego na stronie internetowej.
 10. Siła Wyższa – jakakolwiek zewnętrzna i nadzwyczajna przyczyna pozostająca poza rozsądną kontrolą strony współpracy (AuraTech i Klienta), niemożliwa do przewidzenia w chwili zawierania Współpracy (która rozumiana jest przez złożenie zamówienia przez stosowny formularz internetowy), w tym między innymi klęska żywiołowa, długotrwała przerwa w dostawie prądu, której strona nie może zapobiec.
 11. Użytkownicy Aplikacji – wymiennie określani Użytkownikami - to określona przez Klienta bezpośrednio w Ramzes-OnLine lista bezpośrednich użytkowników wraz z ich loginami, hasłami oraz uprawnieniami w samej Aplikacji.
 12. Operatorzy – osoby, które otrzymały loginy i hasła do kont dostępowych, wyszczególnione w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine” w par. 4 tegoż dokumentu, ale to również i osoby, które w wyniku działań Klienta weszły w posiadanie danych dostępowych do kont dostępowych.
 13. Terminal Klienta – sprzęt komputerowy Klienta za pośrednictwem którego Klient będzie korzystał z Usługi oraz na którym zamieszczony zostanie Plik Dostępowy.
 14. Kopia danych (Kopia zapasowa) – wykonywana przez Klienta lub Użytkowników Aplikacji (w zależności od nadanych uprawnień) kopia danych bezpośrednio w Ramzes-OnLine. Klient wykonuje Kopię wg własnych zasad bezpieczeństwa i bezpośrednich potrzeb. Odtworzenie danych z Kopii możliwe jest w każdym czasie przez Klienta lub uprawnionych Użytkowników Aplikacji.
 15. Backup danych (Backup) – dodatkowa czynność regularnego kopiowania danych, niezależnie od Kopii Klienta opisanej w pkt. 14. , wykonywana przez Administratora Infrastruktury sprzętowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 16. Administrator Usługi – to pracownicy AuraTech, odpowiedzialni za prawidłowe działaniem Ramzes-OnLine tym samym uprawnieni do podejmowania czynności naprawczych mających za zadanie zapewnienie ciągłości działania Aplikacji.
 17. Administrator Infrastruktury - to firma ITMation S.A., z którą AuraTech ma podpisaną umowę na hosting serwerów wirtualnych i z której infrastruktury korzysta AuraTech w celu realizacji niniejszego Regulaminu
 18. Klient ASP – klient nie posiadający Licencji na moduły Aplikacji Ramzes, do których nabywa dostęp przez Ramzes-OnLine, na bazie niniejszej Regulaminu . Usługa dostępu świadczona jest poprzez wynajem aplikacji (rozumiany jako dostęp do funkcjonalności danego modułu lub modułów) odnawiany co miesiąc (lub zgodnie z okresem rozliczeniowym Klienta) poprzez opłatę z góry stosownego abonamentu, zgodnie z zamówieniem Klienta.
 19. Dni robocze – od poniedziałku do piątku wykluczając dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
 20. Godziny robocze – 9.00 – 16.00.
 21. Zabezpieczenie Kopii Danych (Kopii zapasowych) – to dodatkowy element Usługi, polegający na zabezpieczeniu pięciu ostatnich Kopii Zapasowych (opisanych w pkt. 14) wykonanych przez Klienta, zgodnie z dokumentem „Parametry usługi Ramzes-OnLine”.
  1. Zabezpieczenie polega na automatycznym (raz dziennie w godzinach nocnych 1-3) przenoszeniu Kopii Zapasowej Klienta na inną infrastrukturę sprzętową wskazaną przez AuraTech. AuraTech zapewnia, że będzie to infrastruktura sprzętowa profesjonalnego DataCenter, z usług którego AuraTech korzysta.
  2. Jeśli Klient zdecyduje się na tą usługę, zobowiązuję się do wykonywania Kopii raz dziennie w Ramzes-OnLine, a AuraTech zobowiązuje się do Zabezpieczenia Kopii zgodnie z zapisami niniejszego punktu. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania Kopii przez Klienta, co skutkować będzie brakiem możliwości wykonania zabezpieczenia kopii na dodatkowe serwery zewnętrzne.
  3. Istnieje możliwość Zabezpieczania Kopii Danych tylko wskazanych numerów firm, zgodnie z dokumentem „Parametry usługi Ramzes-OnLine”. W sytuacji braku wyodrębnienia wskazanych firm, zabezpieczana będzie cała Kopia danych wykonana przez Klienta.
  4. W związku z tym, że cena usługi uzależniona jest od wielkości zabezpieczanej bazy, AuraTech zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi każdorazowo po jej zwiększeniu o 20% od ostatniej wartości.
 22. Manifest Agile:
  1. Ludzie i współpraca – bardziej niż procesy i narzędzia
  2. Działające oprogramowanie – bardziej niż wyczerpująca dokumentacja
  3. Współpraca z klientami – bardziej niż formalne pertraktacje
  4. Reagowanie na zmiany – bardziej niż podążanie za planem
 23. AuraTech – AURA Technologies Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, NIP 527-10-30-866
 24. Klient – podmiot (w tym osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) korzystający z usług świadczonych przez AuraTech na bazie niniejszego Regulaminu.

 

§2. Przedmiot Usługi

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu AuraTech będzie świadczyła Klientowi Usługę. Parametry Usługi zostały określone w dokumencie „Parametry Usługi Ramzes-OnLine” w procesie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Klient oświadcza, że Usługa jest mu znana i nie wnosi zastrzeżeń co do jej właściwości i zdatności do umówionego użytku.
 3. Zasady zmian parametrów Usługi:
  1. Klient może zlecić zmianę parametrów Usługi, w zakresie opisanym w dokumencie „Parametry Usługi Ramzes-OnLine” za pomocą Formularza Zmian, obowiązującego w danym momencie w AuraTech, według aktualnego cennika obowiązującego w AuraTech;
  2. Klient może zlecić zarówno zwiększenie, jaki i zmniejszenie wartości parametrów Usługi;
  3. Minimalna ilość Kont dostępowych musi wynosić 1.
  4. Zadeklarowana ilość kont dostępowych może ulegać zmianom przez czas obowiązywania współpracy, uwzględniając pkt c niniejszego ustępu.
  5. AuraTech zastrzega sobie możliwość, że Usługa jest udostępniana Klientowi ze zmienionymi parametrami dopiero od pierwszego dnia następnego Okresu Rozliczeniowego (a nie z chwila przesłania Formularza Zmian) pod warunkiem dostarczenia do AuraTech podpisanego przez Klienta Formularza Zmian w terminie nie późniejszym niż 5 Dni Robocze przed końcem poprzedzającego Okresu Rozliczeniowego; w przeciwnym wypadku zamiana parametrów może nastąpić w kolejnym Okresie Rozliczeniowym;
  6. Zmiana parametrów Usługi, jeśli dotyczy płatnych zmiany jej zakresu, powoduje zmianę miesięcznej (lub zgodne z indywidualnym okresem rozliczeniowym) opłaty za korzystanie z Usługi naliczanej od początku Okresu Rozliczeniowego, w którym zmiana została wprowadzona;
  7. Za pośrednictwem Formularza zmian Klient zmienia również inne obszary zadeklarowane w dokumencie Parametryzacji;
  8. Formularz zmian, uzgodniony między AuraTech a Klientem, podpisany przez Klienta w formie akceptowalnej przez strony czyli zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu, musi być dla swoje skuteczności dostarczenia przesłany przez Klienta na adres mailowy handel@auratech.pl
 4. AuraTech zastrzega sobie możliwość zmiany cen w okresie współpracy z Klientem. Zasady zmiany cen i informowania o nich Klienta zostały opisany w § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient ASP oświadcza, że ma świadomość, że w sytuacji rozwiązania współpracy, przez którąkolwiek ze stron, w celu dalszej bieżącej pracy na przekazanych przez AuraTech bazach, będzie musiał nabyć dożywotnią Licencję do Aplikacji Ramzes zgodnie z obowiązującym w tym czasie cennikiem.

 

§3. Warunki świadczenia Usługi i zakres obsługi serwisowej

 1. Usługa obejmuje:
  1. Nadanie niezbędnych uprawnień do dostępu i uruchomienia wskazanych przez Klienta modułów Ramzes-OnLine zgodnych z zakupioną Usługą.
  2. Udostępnienie przestrzeni dyskowej do przechowywania wyników pracy Użytkowników z modułami Ramzes-OnLine udostępnianymi w ramach Usługi.
  3. Upgrade (modyfikacja) modułów Ramzes-OnLine wraz z pojawiającymi się nowymi ich wersjami. Modyfikacje przeprowadzane będą w godzinach nocnych, między godz. 24.00 a 5.00, (w wyjątkowych sytuacjach w godzinach uzgodnionych z Klientem) i wymagają bezwzględnego zaprzestania pracy w Aplikacji w czasie ich przeprowadzania. Jeśli w procesie modyfikacji wykryty zostanie zalogowany Użytkownik/Operator modyfikacja nie zostanie przeprowadzona. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku możliwości przeprowadzenia modyfikacji. Niezależnie AuraTech zastrzega sobie też prawo do tymczasowego wylogowania Użytkownika/Operatora w sytuacjach konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych.
  4. Backup danych raz na dobę w godzinach nocnych. Jeśli Klient będzie potrzebował zwiększenia częstotliwości backupu taka usługa wymaga zmiany w zamówieniu przez Formularz zmian oraz zmiany w opłacie abonamentowej.
 2. W celu zapewnienia najlepszej jakości Usługi AuraTech zaleca posiadanie stabilnego dostęp do Internetu, stosowanie systemu operacyjnego Windows wpieranego przez Microsoft oraz aktualne wersje Android. Korzystanie z Usługi w warunkach niższych niż zalecane przez AuraTech może mieć bezpośredni wpływ na jej jakość, za co AuraTech nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadku wykrycia braku aktywności Klienta w czasie pracy z Ramzes-OnLine wymagającą stałego połączenia sieciowego lub braku aktywności samej Ramzes-OnLine, program jest automatycznie zamykany po 6 h od ostatniej zanotowanej aktywności.
 4. Wszelkie problemy techniczne przy korzystaniu z Usługi Klient zgłasza w drodze formularza internetowego www.ramzes.pl/alert_RamzesOnLine
 5. W przypadku zgłoszenia przez Klienta problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Ramzes-OnLine w ramach Usługi, AuraTech niezwłocznie podejmie prace naprawcze w dni i godziny robocze. AuraTech ma prawo dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów na prawach Administratora Usługi. Jeśli zgłoszony problem będzie wynikał z infrastruktury zostanie on bezzwłocznie przekazany do Administratora Infrastruktury w celu dalszej diagnozy oraz usunięcia usterki.
 6. W przypadku stwierdzenia, iż błędy w funkcjonowaniu Ramzes-OnLine są wynikiem działań lub zaniechań ze strony Klienta bądź Użytkowników ich usunięcie przez AuraTech następowało będzie odpłatnie, według stawek obowiązujących w AuraTech w chwili zgłoszenia usterki.
 7. AuraTech zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celu przeprowadzania prac modernizacyjno-konserwacyjnych infrastruktury po wcześniejszym poinformowaniu Klientów w formie maila na adresy mailowe Klienta dostępne przez AuraTech. Okres, w jakim prace będą przeprowadzane, nie będzie wliczany do czasu niedostępności usługi o którym mowa w §6. AuraTech będzie starał się, aby czas ten był dobierany w sposób najmniej dotkliwy dla Klienta. W czasie przeprowadzania prac Klient musi być bezwzględnie wylogowany. Jeśli w trakcie prac modernizacyjno-konserwacyjnych Klient nie będzie wylogowany, AuraTech zastrzega sobie prawo do jego wylogowania na czas przeprowadzania przedmiotowych prac.
  2. Okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celu przeprowadzania modyfikacji Aplikacji po wcześniejszym poinformowaniu Klientów w formie maila na adresy mailowe Klienta dostępne przez AuraTech. Okres, w jakim prace będą przeprowadzane, nie będzie wliczany do czasu niedostępności usługi o którym mowa w §6. AuraTech zapewnia jednak, że czas ten będzie dobierany w sposób najmniej dotkliwy dla Klienta. Przeprowadzenie modyfikacji wymaga wylogowania z Ramzes-OnLine wszystkich Użytkowników. Jeśli w trakcie przeprowadzania modyfikacji Użytkownicy nie będą wylogowani AuraTech nie zmodyfikuje Aplikacji, tym samym AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności wynikające z braku posiadania aktualnej modyfikacji. Przeprowadzenie modyfikacji Ramzes-OnLine w innym terminie wskazanym przez Klienta będzie usługą płatną zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Wysyłania do Klientów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi i obszarów z usługą związanych.
 8. Ze względów bezpieczeństwa, przy pierwszym logowaniu do Usługi hasło powinno zostać zmienione w Portalu Aplikacji Klienta (§1 pkt 8). Każde nowo zdefiniowane hasło będzie aktualne maksymalnie przez 12 miesięcy. AuraTech rekomenduje zmianę hasła co najmniej raz na 3 miesiące.
 9. Zasady tworzenia hasła. Hasło:
  1. musi składać się z co najmniej 8 znaków,
  2. musi zawierać jedną cyfrę, małą i dużą literę (bez polskich znaków!),
  3. może zawierać znaki specjalne: `’!@#$%^&*()_+-=[]{},;:.?/.
  4. nie może być identyczne z poprzednim,
  5. nie może zawierać loginu do Usługi.
 10. Polityka bezpieczeństwa hasła
  1. Wprowadzono mechanizm historii haseł. Definiowane hasło musi być różne od trzech ostatnich haseł dla danego loginu.
  2. Wprowadzono mechanizm wymuszania zamiany hasła po 12 miesiącach.
  3. Po 10 nieudanych próbach wprowadzenia hasła następuje blokada konta. Hasło może być zresetowane wyłącznie przez Administratora Usługi.
 11. Klient oświadcza, że ma świadomość, że w celu świadczenia najwyższej jakości usług przez AuraTech, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i mogą być przetwarzane w celu realizacji zlecanych usługi a Klient wykonując połączenie do AuraTech lub przyjmując połączenie z AuraTech wyraża na to zgodę.

 

§4. Ograniczenia Usługi

 1. Usługa nie może być wykorzystywana do:
  1. rozsyłania niechcianych wiadomości (SPAM) lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. budowania farm linków (ang. Link farm) lub tworzenia serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy,
  3. uruchamiania systemów i aplikacji mających na celu naruszenie prywatności i bezpieczeństwa innych systemów lub aplikacji
  4. wykonywania działań w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych AuraTech przez innych klientów,
  5. działań prowadzących do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich innych działań niezgodnych z prawem,
  6. działań godzących w integralność systemu informatycznego AuraTech i ITMation.
 2. Jeśli wystąpi podejrzenie naruszenia ust.1, AuraTech lub Administrator Infrastruktury ma prawo zawiesić usługę Klienta do wyjaśnienia sprawy.
 3. W przypadku zwłoki Klienta w zapłacie wynagrodzenia AuraTech, AuraTech ma prawo zawiesić świadczenie Usługi do czasu uregulowania zobowiązania. Zawieszenie świadczenia Usługi może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy wyznaczony w wezwaniu wysłanym drogą elektroniczną termin zapłaty minął, a Klient nie opłacił należnych opłat. Niedostępność spowodowana zawieszeniem świadczenia Usługi będzie wyłączana z obliczeń czasu dostępności Usługi.

 

§5. Odpowiedzialność

 1. Stosowane przez AuraTech nowoczesne techniki zabezpieczenia dostępu do Usługi i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. AuraTech gwarantuje tajemnicę składowanych i przesyłanych informacji zgodnie z poziomem bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań. AuraTech na żądanie Klienta przekaże listę lokalizacji w których przetwarzane i przechowywane są dane Klienta.
 2. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. informacje, które są przetwarzane w ramach Usługi przez Klienta a także szkody Klienta spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem tych informacji,
  2. treść informacji przekazywanych/przesyłanych przez Klienta korzystającego z Usługi,
  3. jakiekolwiek szkody Klienta wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego danych lub plików,
  4. zabezpieczenie danych oraz oprogramowania używanego przez Klienta, znajdujących się w terminalu (komputerze) oraz urządzeniach do niego przyłączonych,
  5. szkody wynikłe z braku stosowania przez Klienta zabezpieczeń danych oraz oprogramowania terminala (komputera) oraz urządzeń do niego przyłączonych,
  6. szkody wynikłe z utraty danych przetwarzanych przez Klienta wynikających z braku ich archiwizacji lub tworzenia Kopii zapasowych (§1 pkt. 14),
  7. skutki wynikłe z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie haseł Klienta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  8. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  9. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Klienta, a w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
  10. szkody wynikłe z niestosowania się Klienta do zaleceń AuraTech i Administratora Infrastruktury.
 3. Po rozwiązaniu współpracy dane Klienta zgromadzone w ramach Usługi w infrastrukturze AuraTech są usuwane przy zachowaniu procedury jak poniżej:
  1. AuraTech, robi kopię danych Klienta i zamieszcza je na swoich serwerach FTP a następnie przekazuje dostęp do tych danych Klientowi, równolegle dane w infrastrukturze AuraTech, w której świadczona była Usługa, zostają usunięte.
  2. Klienta ma czas maksymalnie 5 dni roboczych, na pobranie danych z FTP oraz wysłania w tym czasie w drodze korespondencji mailowej na adres handel@auratech.pl informacji potwierdzającej skuteczne pobranie danych.
  3. Po upływie 5 dni roboczych od zamieszczenia danych na FTP AuraTech usuwa zamieszczone tam dane, nawet jeśli Klient nie dopełnił wysłania maila o czym w punkcie wyżej.
  4. Jeśli z jakiś powodów po stronie Klienta dane na serwerach FTP będą musiały być przetrzymywane dłużej, AuraTech zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami Klienta za przetrzymywanie danych po wyżej tych 5 dni roboczych.
  5. Jeśli w chwili rozwiązania współpracy przez którąkolwiek ze stron Klient będzie miał zaległości finansowe w stosunku do AuraTech, AuraTech ma prawo wstrzymać udostępnienie dostępu do danych Klienta, do czasu uregulowania przez Klient wszystkich zobowiązań wobec AuraTech.
  6. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku dostępu przez Klienta do danych, które zostały przez AuraTech nieudostępnione Klientowi z uwagi na nieuregulowane przez Klienta zobowiązania.
  7. AuraTech ma prawo do bezpowrotnego usunięcia danych Klienta ze swoich zasobów w ciągu pół roku od dnia rozwiązania współpracy, nawet jeśli te dane nie zostały Klientowi udostępnione z uwagi na zaległości Klienta w zobowiązaniach wobec AuraTech. W takiej sytuacji zostanie zachowana procedura jak poniżej w pkt h).
  8. Przed usunięciem danych o którym mowa w podpunkcie g) AuraTech wyśle maila na wszystkie adres mailowe wskazane w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine” w par.5 tegoż dokumentu lub na maile Klienta w posiadaniu których jest AuraTech, informującego o terminie bezpowrotnego usunięcia danych. Dane zostaną skutecznie usunięte we wskazanym terminie.
  9. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezpowrotnego usunięcia baz danych Klienta o czym wyżej.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującym prawem,
  2. niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy infrastruktury technicznej (Data Center) AuraTech, i ITMation,
  3. niewykorzystywania Usługi niezgodnie z przepisami prawa lub w celu realizacji działań na szkodę AuraTech lub osób trzecich,
  4. nieudostępniania innym podmiotom Usługi bez zgody AuraTech w celu uzyskiwania korzyści majątkowych dla siebie lub osoby trzeciej,
  5. niewysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) ani niewysyłania w sposób masowy treści marketingowych,
  6. niekorzystania z Usług w sposób naruszający interesy innych grup Klientów, bądź dobre obyczaje, czy praktyki rynkowe, ani do niepodejmowania czynów nieuczciwej konkurencji,
  7. współdziałania na wezwanie AuraTech przy usuwaniu skutków czynów bądź zdarzeń opisanych powyżej.
 5. AuraTech nie gwarantuje przepustowości transmisji danych oraz ich bezpieczeństwa w przypadku, kiedy dane te opuszczają infrastrukturę techniczną AuraTech (Data Center).
 6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty przez Klienta zaległych należności wobec AuraTech, AuraTech ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi i opłaty administracyjnej za jej ponowne uruchomienie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym czasie w AuraTech.
 7. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie jej zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na skutek działania Siły Wyższej.
 8. Odpowiedzialność AuraTech z tytułu szkód Klienta wynikających zarówno z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez AuraTech zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jak i czynów niedozwolonych jest ograniczona do wysokości uregulowanego abonamentu z ostatniego miesiąca. Powyższe ograniczenie dotyczy odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.
 9. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 10. AuraTech oświadcza, że dysponuje pełnymi prawami do Ramzes-OnLine by móc oferować Klientom to oprogramowanie w ramach Usługi.
 11. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Art. 4 pkt 7 RODO), przetwarzanych za pomocą Ramzes-OnLine, jest Klient.
 12. AuraTech zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Klienta z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, posiadanych możliwości i narzędzi, jednakże AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania Aplikacji, utracone korzyści czy zyski, szkody pośrednie czy wynikowe, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Aplikacji, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego paragrafu. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za poprawne użytkowanie Aplikacji przez Klienta, w tym za poprawną konfigurację systemu i jego modułów wynikającą z wytycznych Klienta, oraz za poprawność wprowadzanych danych, importowanych danych lub danych przekazywanych do stosownych urzędów i organów państwowych. Znajomość przepisów prawa i ich stosowanie spoczywa na Kliencie.
 13. W ramach współpracy na bazie niniejszego Regulaminu AuraTech nie świadczy usług doradczych związanych z przepisami prawa czy prowadzeniem działalności. Znajomość przepisów prawa i ich stosowania spoczywa na Kliencie. Jeśli w procesie współpracy Klient skorzysta z opinii czy wiedzy przedstawiciela AuraTech, strony zgodnie oświadczają że AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które mogą powstać z tego powodu dla Klienta. W procesie świadczonych usług skorzystanie przez Klienta z opinii czy posiadanej wiedzy przedstawiciela AuraTech jest indywidualną decyzją Klienta, który to bezpośrednio odpowiada za wszystkie swoje finalne decyzje, w tym za skutki stosowania, nie stosowania lub błędnego stosowania się do przepisów prawa. AuraTech może organizować szkolenia/prezentacje (płatne i bezpłatne) związane z przepisami prawa, w tym we współpracy z osobami trzecimi, ale za skutki skorzystania z tych szkoleń/prezentacji odpowiada Klient.

 

§6. Gwarancja jakości

 1. AuraTech dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Usługi i ochrony danych znajdujących się na serwerach Usługi.
 2. AuraTech gwarantuje dostępność Usługi na poziomie 99% przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostępność usług jest rozliczana dla każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 3. W przypadku, gdy dostępność usługi będzie niższa niż 99% AuraTech proporcjonalnie do czasu niedostępności usługi pomniejszy Opłatę za Dostęp w drugim Okresie Rozliczeniowym przypadającym po Okresie Rozliczeniowym, w którym wystąpiła obniżona dostępność Usługi, przy czym współczynnik dostępności liczony jest w skali miesiąca kalendarzowego. W razie braku możliwości zmniejszenia Opłaty za Dostęp, AuraTech zwróci Klientowi odpowiednią część Opłaty za Dostęp wystawiając fakturę korygującą do Faktury za Okres Rozliczeniowy, w którym wystąpiła obniżona dostępność Usługi.
 4. Niedostępność spowodowana zapowiedzianymi przerwami technicznymi, modyfikacjami systemu, pracami modernizacyjno – technicznymi czy zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą AuraTech, w tym ataki typu DoS (Denial of Service) i inne podobne ataki, bomby w poczcie elektronicznej, rozwiązywanie DNS, wygaśnięcie nazwy domeny, dostępność Internetu dla Klienta, ataki SYN i inne zdarzenia lub działanie Siły Wyższej, będą wyłączane z obliczeń czasu dostępności Usługi.
 5. AuraTech nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek utracone korzyści spowodowane niedotrzymaniem gwarancji jakości.
 6. Poza odpowiednim skorygowaniem Opłaty za Dostęp zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, AuraTech nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu czasowej niedostępności Usługi.
 7. W ramach gwarancji, od dnia wejścia w życie Zamówienia złożonego przez Klienta na Usługę, do końca następnego roku kalendarzowego (liczonego od dnia złożenia zamówienia na usługę), Klientowi przysługuje dostęp do usług wsparcia technicznego w formie przyznanych nieodpłatnych pakietów porad serwisowych, z uwzględnieniem par. 8 Regulaminu. Jeśli współpraca między stronami zostanie rozwiązana, przyznane pakiety porad tracą swoją ważność. Darmowe Pakiety Porad będą odnawiane na każdy kolejny rok kalendarzowy trwania współpracy. Jeśli współpraca zostanie rozwiązania przez którąkolwiek ze stron okres obowiązywania pakietów porad również ulega rozwiązaniu. Zasady korzystania z Pakietów Porad Serwisowych dostępne są www.ramzes.pl/uslugi/uslugi-serwisowe/regulamin.
 8. W związku z obowiązującymi w AuraTech zasadami Gwarancji, rękojmia jest wyłączona.

 

§7. Wynagrodzenie

 1. W ramach korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest zapłacić AuraTech wynagrodzenie:
  1. jednorazowo zgodnie z ustaleniami z dokumentu „Parametry usługi Ramzes-OnLine” z tytułu uruchomienia Usługi o parametrach opisanych w tymże dokumencie wraz z kontami dostępu terminalowego do aplikacji zgodnie z zamieszczonym tam wykazem;
  2. Miesięcznie (lub wg ustalonego między stronami Okresu rozliczeniowego) zgodnie z dokumentem Parametryzacji oraz zleceniami zmian (formularz zmian) dołączonymi do zamówienia, z góry za każdy rozpoczęty miesiąc/okres rozliczeniowy świadczenia usługi;
 2. W przypadku dokonywania przez Klienta zmian parametrów Usługi, wynagrodzenie wskazane w ust. 1a) może podlegać zmianom zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. W przypadku zmiany parametrów Usługi w zakresie liczby i technologii dostępu zdalnego do Aplikacji, AuraTech przysługuje jednorazowe wynagrodzenie naliczane zgodnie z zasadami wskazanymi w dokumencie „Parametry Usługi Ramzes-OnLine”.
 4. W sytuacji dodatkowych zleceń przez Klienta strony rozliczać się będą zgodnie z obowiązującymi w AuraTech w danym czasie cenami.
 5. AuraTech zastrzega sobie prawo do zmiany cen, w tym podanych z dokumencie „Parametryzacja usługi Ramzes-OnLine”. O wysokości zmienionych cen AuraTech będzie informować Klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, poprzez wysłanie do Klienta, na adresy mailowe wskazany w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine” (par.5 tegoż dokumentu) lub na adresy mailowe w posiadaniu których jest AuraTech, informacji z nowymi cenami. Taką formę zmiany cen Strony uznają za skuteczną, tym samym ta forma zmiany nie wymaga stosowania Formularza Zmian. Po otrzymaniu maila w którym zamieszczone będą informacje o nowych, obowiązujących Klienta cenach, Klient może oświadczyć, (np. w drodze zwrotnej korespondencji mailowej), że nie przyjmuje tej modyfikacji cen. Złożenie do AuraTech oświadczenia o nieprzyjęciu nowych cen jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta wypowiedzenia. W takim przypadku, z chwilą pozyskania przez AuraTech oświadczenia o nieprzyjęciu przez Klienta nowych cen, rozpoczyna swój bieg okres wypowiedzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem. W okresie wypowiedzenia obowiązują ceny sprzed aktualizacji cennika. Jeżeli Klient nie złoży takiego oświadczenia, nowe ceny stają się obowiązujące. Jeśli Klient posiada dostępy RDP opłacane w różnych cenach, w sytuacji rezygnacji Klienta z dostępu/ów RDP, AuraTech ma prawo wycofywać w pierwszej kolejności dostępy, udostępniane Klientowi w niższych cenach.
 6. Wszelkie kwoty określone jako wynagrodzenie AuraTech są kwotami netto i nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 7. Klient wyraża zgodę, aby AuraTech wystawiała i dostarczała faktury VAT i proformy w formie elektronicznej poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine” w par. 5 ust. 4 tegoż dokumentu lub na adres/y mailowy/e wskazany/e wcześniej inną drogą niż Dokument Parametryzacji.
 8. Z tytułu opłat jednorazowych wynikających z np. z uruchomienia Klientowi Usługi, zmiany parametrów Usługi czy dodatkowych zleceń AuraTech przed ich opublikowaniem wystawiać będzie proformę lub fakturę VAT. Po odnotowaniu zapłaty na koncie bankowym AuraTech usługa będzie udostępniana Klientowi.
 9. Opłaty abonamentowe płatne są przez Klienta z góry do 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany Okres Rozliczeniowy, za który następuje zapłata przelewem na podstawie proformy lub Faktury Vat wystawionej przez AuraTech.
 10. W przypadku, gdy Usługa zostanie udostępniona Klientowi w niepełnym Okresie rozliczeniowym, opłaty za świadczenie Usługi są naliczane w pełnej wysokości za pełny Okres rozliczeniowy.
 11. Jeśli AuraTech uruchomi Usługę w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego, to pierwsza faktura VAT dotycząca opłat za świadczenie Usług przez AuraTech zawierać będzie opłatę za Usługi świadczone w miesiącu, w którym AuraTech uruchomił Usługę oraz za miesiąc następny.
 12. Zapłata wynagrodzenia na rzecz AuraTech dokonana będzie każdorazowo na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT/proformie.
 13. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego AuraTech.
 14. W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek płatności, AuraTech ma prawo obciążyć Klienta odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia.
 15. Rozwiązanie współpracy nie wpływa na prawo AuraTech do domagania się zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zawarciem współpracy i wykonaniem usług na bazie niniejszego Regulaminu a w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia.

 

§8. Okres obowiązywania współpracy

 1. Współpraca z Klientem na bazie niniejszego Regulaminu jest zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego, bez jakiejkolwiek możliwości zwrotu poniesionych wydatków przez Klienta.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w dniu ustalonym w zamówieniu i pod warunkiem otrzymania przez AuraTech od Klienta wymaganych dokumentów, o których mowa w niniejszym Regulaminie co najmniej na dwa dni robocze przed oczekiwaną datą włączenia usługi. Jeśli przedmiotowe dokumenty zostaną kompletnie przekazane do AuraTech przez stosowny formularz po terminie ustalonym w dokumentacji zamówienia, dzień wcześniej lub tego dnia, AuraTech zastrzega sobie możliwość rozpoczęcie świadczenia Usługi w ciągu dwóch dni roboczym od dnia otrzymania przez AuraTech kompletu dokumentów.
 3. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Współpracy bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia istotnych warunków Regulaminu oraz umyślnego działania na szkodę drugiej strony, pod warunkiem uprzedniego wezwania drugiej Strony do należytego realizowania przedmiotu Współpracy i/lub naprawy poczynionej szkody w wyznaczonym, co najmniej 14-dniowym terminie i po bezskutecznym upływie tego terminu, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów i wydatków przez Klienta na rzecz AuraTech.
 4. AuraTech ma prawo do rozwiązania współpracy bez wypowiedzenia w sytuacji nieprzestrzegania przez Klienta postanowień zawartych w §4 ust. 1, zwłoki Klienta w zapłacie należnego AuraTech wynagrodzenia oraz działania na szkodę AuraTech, pod warunkiem uprzedniego wezwania drugiej Strony do należytego realizowania przedmiotu Współpracy i/lub naprawy poczynionej szkody w wyznaczonym, co najmniej 14-dniowym terminie i po bezskutecznym upływie tego terminu, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów i wydatków przez Klienta na rzecz AuraTech.
 5. Oświadczenia woli mogą być składane w drodze korespondencji mailowej na adresy mailowe Klienta znajdujące się w par. 5 dokumentu „Parametryzacja usługi Ramzes-OnLine”, lub na adresy mailowe w których posiadaniu jest AuraTech przed wejściem w życie dokumentu Parametryzacji oraz na adres AuraTech handel@auratech.pl

 

§9. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. AURA Technologies Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług była jak najwyższa. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących świadczenia usług, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza elektronicznego www.ramzes.pl/formularz-reklamacyjny maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez AURA Technologies Sp. z o.o.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać przedmiot reklamacji ze wskazaniem rodzaju niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi i/lub Okresu Rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.
 4. W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za niebyłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.
 5. W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej uznaje się, że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą Klienta.
 6. AuraTech zapewnia, że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. AuraTech zastrzega sobie prawo modyfikowania Formularza Zmian oraz listy modułów dostępnych w ramach Usługi zgodnie ze zmianami ich dostępności rynkowej. Zmiana może dotyczyć też cen.
 2. AuraTech zastrzega sobie prawo dostępu do Usługi na prawach Administratora Usługi w celach zapewnienia ciągłości Usługi, usuwania Błędów na wniosek Klienta oraz z celach monitoringu wykorzystania przez Klienta liczby zdefiniowanych dostępów terminalowych.
 3. Korespondencja może być wysyłana na adresy mailowe Klienta wskazane w par. 5 dokumentu Parametryzacji lub na adresy mailowe Klienta, w których posiadaniu jest AuraTech przed wejściem w życiu dokumentu Parametryzacji. Zmiana któregokolwiek ze wskazanych adresów mailowych wymaga poinformowania AuraTech w formie Formularza zmian, pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. Pisma nieodebrane uważa się za doręczone 14 dnia od dnia złożenia pierwszego awiza lub z dniem odmowy odbioru listu. W celu sprawnej współpracy i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Strony współpracy przyjmują zgodnie, że bieżącym i wiążącym środkiem wymiany korespondencji będzie poczta elektroniczna, Wykaz osób i danych kontaktowych z Klientem ustalono w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine” w par. 5 tegoż dokumentu, lub został ustalony wcześniej inną formą przed wejściem w życie Dokumentu Parametryzacji.
 4. W zakresie bieżących uzgodnień dotyczących Usługi, Regulaminu czy płatności, osoby umocowane do reprezentowania Klienta zostały wskazane albo w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine” w par. 5 albo w innej formie przed wejściem w życie Dokumentu Parametryzacji. W sytuacji zmiany osób reprezentujących Klienta, Klient zobowiązany jest do przesłania aktualizacji tych danych w formie Formularza zmian.
 5. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu (włączając w to także postanowienia zawarte w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W przypadku uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
 6. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami zawartymi w innych dokumentach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 7. AuraTech zastrzega sobie również możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą komunikowane Klientowi w drodze korespondencji mailowej i wysyłane co najmniej na adres mailowy wskazany w par. 5 ust. 1 dokumentu „Parametryzacja usługi Ramzes-OnLine”. W celu zapewnienia skuteczności poinformowania Klienta o nowej wersji Regulaminu AuraTech zastrzega sobie możliwość wysłania tej informacji na wszystkie adresy mailowe Klienta jakie w danym momencie AuraTech posiada. Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego zapoznania się z nową wersją Regulaminu. Brak wypowiedzenia współpracy w ciągu 30 dni od dnia przesłania informacji o nowej Wersji Regulaminu, jest domyślną akceptacją przez Klienta wprowadzonych zmian w Regulaminie.
 8. AuraTech, w celu skuteczności dostarczenia informacji, zastrzega sobie możliwość wysyłania informacji na wszystkie adresy mailowe wskazane w par. 5 dokumentu „Parametryzacja usługi Ramzes-OnLine” i na adresy mailowe Klienta, w których posiadaniu jest AuraTech przed wejściem w życie Dokumentu Parametryzacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 10. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby AuraTech.
 11. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe zamieszczenie logotypu swojej firmy w materiałach AuraTech (w tym na stronie internetowej AuraTech, w mediach społecznościowych, materiałach informacyjno-marketingowych AuraTech) i upublicznienie informacji, że jest klientem AuraTech.
 12. Klienci, którzy przed złożeniem zamówienia na usługę regulowaną niniejszym Regulaminem posiadali zakupioną licencję dożywotnią na oprogramowanie z serii Aplikacja Ramzes w wersji stacjonarnej, zobowiązani są do przestrzegania ustaleń o których mowa w ust. 13 poniżej. Zapisy tego ustępu nie dotyczą Klientów ASP (§1 pkt 17).
 13. W związku z zapisami umowy licencyjnej na użytkowanie programu(ów) z linii Aplikacja Ramzes zawartymi w § 3 pkt 2 umowy, zgodnie z którym: „UŻYTKOWNIK ma prawo do zainstalowania serwera bazy danych na jednym komputerze oraz do korzystania z PROGRAMU na jednym komputerze lub w jednej sieci lokalnej zgodnie z wykupioną liczbą użytkowników oraz firm (zakładów) prowadzonych w Aplikacji, wskazaną w Certyfikacie Autentyczności” Klient oświadcza, że:
  1. decydując się na podpisanie usługę udostępniania aplikacji Ramzes-OnLine” wyraża zgodę na zablokowanie przez AuraTech użytkowania instalacji wersji stacjonarnej na czas realizacji zapisów niniejszego Regulaminu i korzystania z Ramzes-OnLine.
  2. ma świadomość. że celem przedmiotowej blokady jest realizacja zapisów licencji oraz zapewnienia spójności danych w bazach Klienta oraz że z chwilą rozwiązania współpracy realizowanej w ramach niniejszego Regulaminu przez którąkolwiek ze stron dostęp do wersji stacjonarnej Aplikacji Ramzes zostanie Klientowi bezpłatnie odblokowany.
  3. ma świadomość że w razie potrzeby użytkowania zarówno wersji stacjonarnej Aplikacji Ramzes jak i OnLine, zobowiązany jest do wykupienia stosownych licencji umożlwiających użytkowanie dodatkowej bazy danych we własnej infrastrukturze.
  4. ma świadomość, że niedopełnienie zapisów niniejszego ustępu jest naruszeniem warunków licencji na użytkowanie programów z linii Aplikacja Ramzes i skutkować będzie odpowiedzialnością Klienta za takie naruszenie.
 14. Wszelkie prawa autorskie do wykonanych przez AuraTech a zleconych przez Klienta prac, niezależnie od ich zakresu i formy, należą do AuraTech.
 15. W ramach niniejszego Regulaminu AuraTech wspierając się metodologią Agile, będzie na bieżąco podążał za oczekiwaniami Klienta i realizował je sukcesywnie wg wytycznych i oczekiwań Klienta, zgodnie z najlepszą posiadana przez siebie wiedzą, możliwościami i zasobami. Ten model współpracy pozwala Klientowi na większą elastyczność współpracy poprzez „zwinne” (szybsze) dopasowanie działań AuraTech do zmieniających się potrzeb Klienta. Tym samym w procesie współpracy w ramach niniejszej umowy za cel i rezultat wykonanych prac odpowiada Klient.
 16. Niniejszy Regulamin jest akceptowany przez Klienta w procesie składania zamówienia na usługę Ramzes-OnLine zgodnie z wymaganiami Parametryzacji określonymi w dokumencie „Parametry usługi Ramzes-OnLine przez formularz na stronie internetowej lub za pośrednictwem innego wiążącego strony formatu.
 17. AuraTech zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca udostępnienia niniejszego Regulaminu na stronie internetowej, niezależnie od pierwotnego miejsca wskazania Klientowi, przy czym informacja o nowym miejscu udostępnienia Regulaminu będzie komunikowana Klientowi mailowo na adresy mailowe Klienta w których posiadaniu w danym momencie jest AuraTech.
 18. Strony uznają za skuteczne podpisanie odręczne dokumentu „Parametry usługi Ramzes-OnLine” i przesłanie go do AuraTech w formie skanu za pośrednictwem stosownego formularza zamówienia usługi, stosowanego w danym czasie w AuraTech. Dla stron wiążące jest tez podpisanie dokumentu Parametryzacji w dowolnej formie podpisu elektronicznego (niekwalifikowanego) ale wskazanego przez AuraTech. Jeśli dokument „Parametry usługi Ramzes-OnLine” podpisywany jest w formie podpisu elektronicznego w tym kwalifikowanego, pozostawienie oznaczenia graficznego podpisu w jednym miejscu podpisywanego pliku jest równoznaczne z akceptacją zapisów zawartych na wszystkich stronicach dokumentu, nawet jeśli na tych stronicach nie został wprowadzony znak graficzny podpisu. Podpis kwalifikowalny złożony do pliku bez jakiegokolwiek oznaczenia graficznego jest również wiążący do wszystkich stronic dokumentu, w tym do załączników i dokumentów towarzyszących. Zasady podpisu opisane w tym ustępie dotyczą wszystkich dokumentów związanych z niniejszym Regulaminem.
 19. Strony ustalają, że wszystkie dokumenty związane z niniejszym Regulaminem podpisane i przesłane w formie skanów oraz zmówienia przesłane droga mailową lub za pośrednictwem formularza elektronicznego są wiążące dla stron.
 20. Regulamin wszedł w życie od 22.11.2023r.

 

§11. RODO

 1. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administratorem danych osobowych KLIENTA jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31A, NIP 527-10-30-866 (dla potrzeb tego paragrafu nazywana dalej wymiennie: ADO).
 2. Produkty i usługi oferowane przez AURA Technologies Sp. z o.o. dedykowane są dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dlatego też w celu realizacji współpracy na bazie niniejszego Regulaminu KLIENT podawał będzie dane, które związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
 3. KLIENT oświadcza, że dane osobowe zostały przez niego podane dobrowolnie a ich ewentualne niepodanie będzie związane z niemożnością realizacji zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych KLIENT uprawniony jest do kontaktu mailowego z ADO rodo@auratech.pl lub telefonicznego (22 460-5-460).
 5. Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane w celu wykonania zapisów niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Dane osobowe wynikające z niniejszego Regulaminu przetwarzane będą przez czas trwania współpracy oraz przez okres jednego roku od dnia jej rozwiązania z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jakie mogą mieć związek z KLIENTEM lub jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Dane z faktur przetwarzane będą przez okres obowiązkowego ich archiwizowania. ADO ma prawo przetwarzać dane osobowe dłużej jeśli będzie to wynikało z dedykowanych przepisów krajowych czy sektorowych.
 7. W ramach realizacji Współpracy ADO będzie wysyłał na wskazane przez KLIENTA adresy poczty elektronicznej dane, informacje handlowe, marketingowe, techniczne i merytoryczne związane z produktami jakie tytułem niniejszego Regulaminu i towarzyszących mu zamówień zostały przez niego nabyte.
 8. Szczegółowy zakres zgód udzielonych przez KLIENTA znajduje się w załączniku nr 6.
 9. KLIENTOWI przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. KLIENTOWI przysługuje również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.