Regulamin porad i usług serwisowych z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu AURA Technologies Sp. z o.o dla AP Ramzes, Ramzes-OnLine i SaldeoSMART

v4. Obowiązuje od 01.01.2024r.

Regulamin porad i usług serwisowych z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu AURA Technologies Sp. z o.o dla AP Ramzes, Ramzes-OnLine i SaldeoSMART

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania i realizacji porad/konsultacji i usług serwisowych w AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej wymiennie AuraTech), na rzecz Użytkowników/Klientów korzystających z AP Ramzes i Ramzes-OnLine (dalej: Ramzes) oraz SaldeoSMART, (dalej łącznie nazywanych: System) - nieposiadających odrębnych umów serwisowych - w Dziale Wsparcia Technicznego i Serwisu, w ramach Pakietów Porad Serwisowych (w tym darmowych i płatnych). Zapisy regulaminu odnoszą się również do usług realizowanych w oparciu o indywidualne ich zamawianie i indywidualną wycenę, czyli bez posiadania przez Klienta Pakietów Porad.

   

 2. W ramach Darmowych i/lub Płatnych Pakietów Porad Serwisowych,
  • Użytkownik może korzystać, w drodze telefonicznej i mailowej, z porad/ konsultacji dotyczących: instalacji, rejestracji, aktywacji, modyfikacji czy konfiguracji systemu oraz operacji związanych z poruszaniem się po systemie (funkcjonalność), rozliczanych co 15 min (czyli za każde rozpoczęte 15 min), z uwzględnieniem podpunktu „b”;
  • jeśli udzielenie porady/konsultacji wymagać będzie połączenia zdalnego, taka usługa będzie rozliczana co 30 minut, (czyli za każde rozpoczęte 30 min);
  • mogą być realizowane usługi serwisowe (w tym wykonywane za pośrednictwem połączenia zdalnego), jednak ich rozliczenie następuje w drodze godzinowej. Oznacza to, że każda rozpoczęta godzina usługi serwisowej skutkuje zdjęciem z Pakietów 60 min. Do powyższych usług zaliczamy m.in.: zdalną modyfikację programu do wersji aktualnej, rejestrację programu, usunięcie nieprawidłowo wprowadzonych danych, konfigurację programu. Usługi te realizowane są na podstawie formularza zamówienia.
  • usługi serwisowe z zakresu wdrożeń, usługi szkoleniowe, prace programistyczne, dodania nowych funkcjonalności programów oraz konsultacji technicznych/usług z zakresu napraw baz danych i plików, importu danych poza system i innych funkcjonalności nieopisanych w instrukcjach są rozliczane co 60 min przy czym usługi programistyczne z uwagi na dużo wyższe koszty prac programistycznych w porównaniu z pracami serwisowymi, AuraTech za każde 60 min prac programistycznych będzie zdejmował 90 min z Pakietów Porad Klienta, chyba że Klient zamówił konkretne prace programistyczne a ich zakres został odrębnie wyceniony i zaakceptowane przez Strony.
  • usługi realizowane są zdalnie. AuraTech może przyjąć wykonanie zlecenie w siedzibie Klienta pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztu świadczenia takiej usługi z góry - zgodnie z indywidualną wyceną (w tym przy wykorzystaniu posiadanych Pakietów Porad) - i pokrycia kosztów dojazdu, przy czym AuraTech zastrzega sobie możliwość odmowy wyjazdu do Klienta a zleconą usługę zrealizuje zdalnie.
 3.  

 4. Usługi o których mowa w ust. 2d (niezależnie czy realizowane są w ramach Pakietów Porad czy w ramach dodatkowej wyceny) są zamawiane przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia usługi serwisowej .
  A Jeśli Klient chce zamówić usługi programistyczne zamawia je przez formularz zamówienia usługi programistycznej
 5.  

 6. Cennik usług dostępny jest tutaj. AuraTech zastrzega sobie prawo zmiany wszystkich ceny na skutek ewentualnych zmian czynników cenotwórczych.
 7.  

 8. Wszelkie prawa autorskie do wykonanych przez AuraTech a zleconych przez Klienta/Użytkownika prac, niezależnie od ich zakresu i formy, należą do AuraTech.

   

 9. W ramach Pakietów Porad (w tym płatnych i bezpłatnych) AuraTech obsługiwać będzie wszystkich Użytkowników powołujących się na firmę (nip lub nr Klienta) posiadającą licencję na Aplikację Ramzes lub umowę na Ramzes-OnLine Lub SaldeoSMART oraz dostępne Pakiety Porad.

   

 10. Wykorzystanie Pakietów Porad (w tym płatnych i bezpłatnych) będzie każdorazowo raportowane raportowane w drodze Raportów elektronicznych. Raport wskazujący m.in. osobę kontaktową korzystającą z usługi oraz liczbę minut pobranych z Pakietów Porad będzie wysyłany na posiadane przez AuraTech adresy mailowe Klienta.

   

 11. Na wszystkie usługi serwisowe, w tym płatne i bezpłatne oraz prace programistyczne, AURA Technologies Sp. z o.o. udziela dwutygodniowej gwarancji (tj. 14 dni), w ramach której Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag i reklamacji do zakresu realizowanych prac, za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego.

   

 12. Zgłaszanie uwag po okresie gwarancyjnym traktowane jest jako nowe zgłoszenie podlegające standardowym procedurom nowej usługi serwisowej.  Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.  W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.  W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej, uznaje się że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą Klienta.  AuraTech zapewnia że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca. 

   

 13. Usługi serwisowe wykonywane bezpośrednio na bazach danych, otrzymanych od Klienta, wykonywane są z zachowaniem wszelkich zasad biezpieczeństwa danych. Dla potrzeb prawidłowej realizacji usługi oraz dla potrzeb ewentualnych reklamacji w okresie gwarancji, AURA Technologies Sp. z o.o. ma prawo przechowywać otrzymane bazy maksymalnie jeden miesiąc licząc od dnia wykonania usługi. Wykonanie tych usług reguluje UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której podpisanie przez Klienta odręczne lub za pośrednictwem podpisu kwalifikowane warunkuje wykonywanie zleconych przez Klienta prac.  
 14.  

 15. AURA Technologies Sp. z o.o. oferuje dwa rodzaje Pakietów: Darmowe Pakiety Porad oraz Płatne Pakiety Porad zgodnie z Zasadami Pakietów Porad. Klient może nabyć pakiety porad wg cennika.
  Cennik może ulegać zmianom na skutek zmian czynników cenotwórczych. Zamówienia należy składać korzystając z internetowego formularza zamówienia. Darmowe Pakiety Porad przyznane przy zakupie AP Ramzes ważne są nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku zakupu programu, z uwzględni zapisów ust. 22. Darmowe Pakiety Porad przyznawane przy innych produktach/usługach ważne są w okresie danego roku kalendarzowego, z uwzględni zapisów ust. 22, chyba że strony zgodnie ustalą inny termin ważności pakietów (zarówno krótszy jak i dłuższy) w drodze zamówienia lub zapisu w umowie. Termin ważności wykupionych płatnych pakietów porad nie może przekroczyć 5 lat z uwzględnieniem ust. 22.

   

 16. W sytuacji posiadania przez Klienta zarówno Darmowego jak i Płatnego Pakietu Porad w pierwszej kolejności rozliczane są Darmowe Pakiety, a dopiero po ich wyczerpaniu Płatne Pakiety Porad. Tylko na wyraźną, pisemną prośbę Klienta wykonana usługa może być rozliczona inaczej, wg wskazań Klienta, pod warunkiem że faktyczny czas poświęcony na usługę zostanie skutecznie rozliczony.

   

 17. Klienci posiadający Pakiety Porad (darmowe i/lub płatne) kontaktują się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu korzystając z:
  • 22 460 5 470 - w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)
  • poczty elektronicznej: serwis@auratech.pl dla AP Ramzes i Ramzes-OnLine
  • poczty elektronicznej: saldeosmart@auratech.pl - dla SaldeoSMART
  • formularza internetowego: http://www.ramzes.pl/zamow-kontakt-serwisu; realizacja zamówień kontaktu świadczona jest w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)

   

 18. Klienci nieposiadający żadnych Pakietów Porad, kontaktują się Działem Wsparcia Technicznego i Serwisem w dni powszednie korzystając wyłącznie z infolinii 0703 502 520 (koszt połączenia za 1 min wg taryfy operatora).

    

 19. Tylko Klienci posiadający Pakiety Porad mogą kontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu drogą e-mailową, w celu usprawnienia identyfikacji, zobowiązani są do podawania pełnym danych firmy (NIP, nazwa, adres) poprzez internetowy formularz zgłoszenia. Zgłoszone ta drogą zapytania będą rozliczane zgodnie z zapisami w pkt.2.

   

 20. Klienci posiadający programy w nieaktualnych wersjach zobowiązani są do ich bieżącej aktualizacji, w przeciwnym razie wszelka obsługa w zakresie serwisu będzie odpłatna, wg cennika usług serwisowych po cenach usługi ekspresowej.

   

 21. Pełne porady udzielane są do programów nie starszych, niż w wersji poprzedzającej wersję aktualną.

   

 22. Usługi wykonywane na podstawie niniejszego regulaminu są realizowane w drugiej kolejności po umowach serwisowych i wdrożeniowych a czas reakcji zgłoszenie jest wypadkową dostępności AuraTech w danym okresie.

   

 23. W celu świadczenia najwyższej jakości usług przez AuraTech, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i mogą być przetwarzane w celu realizacji zlecanych usług a Klient/Użytkownik wykonując połączenie do AuraTech lub przyjmując połączenie z AuraTech wyraża na to zgodę.

   

 24. AURA Technologies Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jakość udzielanych porad była jak najwyższa, a rozliczenia Pakietów Porad następowały zgodnie z regulaminem i w sposób adekwatny do udzielonej pomocy. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących świadczenia usługi, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje w formie pisemnej należy przesyłać za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez AURA Technologies Sp. z o.o.
 25. Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.  W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.  W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej uznaje się, że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą Klienta.  AuraTech zapewnia, że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca. 

   

 26. W ramach współpracy AuraTech nie świadczy usług doradczych związanych z przepisami prawa czy prowadzeniem działalności. Znajomość przepisów prawa i ich stosowania spoczywa na Użytkowniku/Kliencie. Jeśli w procesie współpracy Użytkownik/Klient skorzysta z opinii czy wiedzy przedstawiciela AuraTech, strony zgodnie oświadczają że AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które mogą powstać z tego powodu dla Klienta/Użytkownika. W procesie świadczonych usług skorzystanie przez Użytkownika/Klienta z opinii czy posiadanej wiedzy przedstawiciela AuraTech jest indywidualną decyzją Użytkownika/Klienta, który to bezpośrednio odpowiada za wszystkie swoje finalne decyzje, w tym za skutki stosowania, nie stosowania lub błędnego stosowania się do przepisów prawa. AuraTech może organizować szkolenia/prezentacje (płatne i bezpłatne) związane z przepisami prawa, w tym we współpracy z osobami trzecimi, ale za skutki skorzystania z tych szkoleń/prezentacji odpowiada Użytkownik/Klient.
 27.  

 28. AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, w tym zmiany terminu ważności Pakietów Porad. O wszelkich zmianach firma będzie informować na swoich stronach internetowych.

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Spis treści:

Dział I: Postanowienia ogólne
Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
Dział III: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
Dział IV: Odpowiedzialność
Dział V: Tryb postępowania reklamacyjnego
Dział VI: Postanowienia przejściowe i końcowe

 

Dział I:
Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
  • Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  • Usługobiorca - podmiot korzystający z usług AURA Technologies, który jest stroną umowy o świadczeniu usług z AURA Technologies, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
   Usługobiorcą może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Usługobiorcami nie mogą być osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.
  • Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym AURA Technologies oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez AURA Technologies usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. W celu prawidłowego świadczenia usług przez AURA Technologies muszą być zapewnione wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem informatycznym:
  • Dostęp do sieci Internet
  • Dostęp do witryn WWW – przeglądarka www
  • Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail

 

 

Dział II
Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

 1. Niniejszy regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną - a w szczególności:
  • Sprzedaż produktów (w tym programów) oferowanych przez AURA Technologies
  • Wsparcie techniczne usługobiorców
  • Newslettery wysyłane przez Serwis Informacyjny AURA Technologies poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: https://www.auratech.pl/newsletter/
  • Inne usługi świadczone przez AURA Technologies na rzecz Usługobiorców,
 2. Inne formy aktywizacji Usługobiorców proponowane przez AURA Technologies (np. ankiety, chat).
 3.  

   

  Dział III:
  Warunki świadczenia usług

  1. AURA Technologies świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez AURA Technologies i przyjęta przez Usługobiorcę.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych AURA Technologies następujących treści:
   • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych AURA Technologies lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną
   • Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. AURA Technologies zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego AURA Technologies, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
  5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, AURA Technologies ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  6. AURA Technologies zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną 'tajemnicą telekomunikacyjną', która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego AURA Technologies i tylko w przypadku, w którym informacje objęte 'tajemnicą telekomunikacyjną' nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte 'tajemnicą telekomunikacyjną' mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
  7. Informacje objęte 'tajemnicą telekomunikacyjną' mogą być przetwarzane przez AURA Technologies tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego AURA Technologies.
  8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (Usługobiorców) będących osobami fizycznymi może dotyczyć danych, które zostały udostępnione AURA Technologies.
  9. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez AURA Technologies oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, AURA Technologies będzie realizować poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator. Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
  10. AURA Technologies jest zobowiązane do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Usługobiorcy.
  11. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny' – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Art. 10, pkt 2.
  12. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. AURA Technologies zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym.
  13. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert poprzez wysłanie e-maila z rezygnacją zawierającego dane identyfikujące Usługobiorcę w systemie informatycznym AURA Technologies (nr klienta lub NIP, nazwę Usługobiorcy).
  14. Rozpoczęcie korzystania z usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu oraz po uzyskaniu dostępu do tych usług.
  15. Uruchomienie niektórych usług drogą elektroniczną może wiązać się z akceptacja dedykowanych regulaminów względem konkretnych usług, bez konieczności sporządzania odrębnych umów. Zawarcie umowy na świadczenie danej usługi drogą elektroniczna nastąpi poprzez akceptację ogólnych warunków (wzorca) tej umowy, który określać będzie szczegółowe jej warunki, w tym w szczególności zasady odpłatności za świadczenie usług. Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji takiego wzorca umowy. Rozwiązania umowy następować będzie na warunkach, zasadach i w sposób określony we wzorcu tej umowy.
  16. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi/usług. Skutki prawna zakończenia korzystania z usług określają obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

   

   

  Dział IV:
  Odpowiedzialność

   

  1. AURA Technologies nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem AURA Technologies.
  2. AURA Technologies nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.
  3. AURA Technologies nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie z usług świadczonych przez AURA Technologies, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu.

   

  Dział V:
  Tryb postępowania reklamacyjnego

   

  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
   • Niedotrzymania z winy AURA Technologies określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
   • Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
  2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
  3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
  4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
  5. AURA Technologies rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, AURA Technologies w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

   

  Dział VI:
  Postanowienia przejściowe i końcowe

   • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.
  1. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie właściwy dla siedziby AURA Technologies.

Regulamin konsultacji (telefonicznych i mailowych) dla Klientów enova365

Regulamin obowiązuje od 01.01.2018r.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z porad (telefonicznych i mailowych) Klientów AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: AuraTech) i ich przedstawicieli, którzy za pośrednictwem AuraTech nabyli oprogramowanie enova365.

 

§2

Warunkiem uzyskania wsparcia jest:

 1. posiadanie aktualnej umowy wdrożeniowej i/lub serwisowej z AuraTech,
 2. posiadanie oprogramowanie enova365 w aktualnie udostępnionej wersji przez producenta enova365 (dalej: Soneta Sp. z o.o.),
 3. brak zaległości płatniczych wobec AuraTech.

 

§3

W ramach wsparcia telefonicznego klient ma prawo:

 1. do uzyskania porady informatycznej i funkcjonalnej, która polega na wyjaśnieniu zasad działania systemu lub wskazania źródeł pozyskania tych informacji,
 2. wnioskować o zmiany funkcjonalne, które mogą zostać przekazane do Soneta Sp. z o.o.,
 3. wnioskować o zmiany konfiguracyjne, które będą realizowane zgodnie z obowiązującą strony umową.

 

§4

 1. Porady (udzielane drogą telefoniczną i mailową) regulowane są szczegółowo w drodze odrębnych umów wdrożeniowych i/lub serwisowych podpisanych pomiędzy AuraTech a Klientem.
 2. Z porad (telefonicznych i mailowych) korzystać mogą wszyscy przedstawiciele Klienta powołujący się na prawidłowy NIP lub nr Klienta.
 3. Korzystając z konsultacji telefonicznych Klient i/lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zrealizowania przychodzącego połączenia oraz na możliwość nagrywanie połączeń w celu świadczenia usług najwyższej jakości.
 4. W celu usprawnienia wsparcia technicznego, w procesie udzielania porady za pomogą połączenia telefonicznego, mogą być wykorzystywane dodatkowo narzędzia informatyczne do zdalnego połączenia z Klientem. O ich użyciu Klient i jego przedstawiciel będzie informowany.
 5. W ramach współpracy AuraTech nie świadczy usług doradczych związanych z przepisami prawa czy prowadzeniem działalności. Znajomość przepisów prawa i ich stosowania spoczywa na Użytkowniku/Kliencie. Jeśli w procesie współpracy Użytkownik/Klient skorzysta z opinii czy wiedzy przedstawiciela AuraTech, strony zgodnie oświadczają że AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które mogą powstać z tego powodu dla Klienta/Użytkownika. W procesie świadczonych usług skorzystanie przez Użytkownika/Klienta z opinii czy posiadanej wiedzy przedstawiciela AuraTech jest indywidualną decyzją Użytkownika/Klienta, który to bezpośrednio odpowiada za wszystkie swoje finalne decyzje, w tym za skutki stosowania, nie stosowania lub błędnego stosowania się do przepisów prawa. AuraTech może organizować szkolenia/prezentacje (płatne i bezpłatne) związane z przepisami prawa, w tym we współpracy z osobami trzecimi, ale za skutki skorzystania z tych szkoleń/prezentacji odpowiada Użytkownik/Klient.

 

§5

 1. Klienci spełniający łączne warunki z par. 2 kontaktują się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu korzystając z:
  • 22 460 5 470 (lub telefony komórkowe) - w dni powszednie w godz. 9.00-16.00
  • poczty elektronicznej: enova@auratech.pl
 2. Klienci niespełniający łącznych warunków z par.2 kontaktują się Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 korzystając wyłącznie z infolinii 0703 502 520 (koszt połączenia za 1 min. zgodnie z taryfą operatora).

    

 3.  

  §6

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2018 a AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość jego zmiany. O wszelkich zmianach firma będzie informować na swoich stronach internetowych
  2. AURA Technologies Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jakość udzielanych porad była jak najwyższa, a rozliczenia rozmów następowały zgodnie z umową i w sposób adekwatny do udzielonej pomocy. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących świadczenia usługi, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy przesyłać za pośrednictwem formularza https://www.ramzes.pl/formularz-reklamacyjny  maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez AURA Technologies Sp. z o.o. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia i poinformować klienta o swoim stanowisku w formie pisemnej, bądź mailem (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na reklamacji).

   

 

 

Regulamin Systemu Lojalnościowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z systemu lojalnościowego (zwanego dalej również 'SL').
 2. Organizatorem SL jest AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej zwana również 'AuraTech'), z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31a.
 3. Uczestnikiem SL może być klient firmy AuraTech (dalej: Klient), rozumiany jako Firma, która korzysta z produktów i usług oferowanych przez AuraTech.

 

§2
Zasady funkcjonowanie oraz warunki korzystania

 1. System lojalnościowy działa na zasadzie sprzedaży premiowej w ramach której, w związku z nabywaniem produktów i usług z oferty AuraTech, Klient będzie otrzymywał punkty. Zebrane punkty uprawniać będą Klienta do zakupu produktów i usług z katalogu produktów (dalej zwanych 'Nagrodami') na specjalnych, promocyjnych warunkach cenowych i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. AuraTech umożliwi Klientowi (przez co rozumie się przedstawiciela firmy) dostęp do konta internetowego warunkującego korzystanie z SL.
 3. Za nabycie produktów i usług z ofert AuraTech, AuraTech będzie przyznawał punkty, a ich ilość będzie na bieżąco dostępna w zabezpieczonej hasłem części systemu pod adresem www.ramzes.pl.
 4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze ani odstąpieniu.
 5. AuraTech jednostronnie decyduje za jakie produkty i usługi ze swojej oferty jaka ilość punktów będzie naliczana, z prawem do ich waloryzacji w każdym czasie.
 6. Punkty naliczone są od opłaconych transakcji. W sytuacji wystawienia faktury z wydłużonym terminem płatności punkty zostaną skutecznie dodane z chwilą jej opłacenia.
 7. Każda Nagroda w SL wyceniona jest ilością punktów niezbędną do jej nabycia oraz ceną promocyjną netto w PLN.
 8. Klient posiadający konto w SL może zrealizować zebrane punkty, poprzez ich wymianę na Nagrody, pod warunkiem posiadania wymaganej ilości punków i przy spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.
 9. Niewykorzystane punkty kasują się po trzech latach od dnia ich naliczenia.
 10. W sytuacji jednorazowego, dużego zamówienia na skumulowaną liczbę punktów AuraTech ma prawo rozłożyć ich realizację na części wg zaproponowanego Klientowi planu.
 11. W sytuacji rezygnacji przez Klienta ze współpracy z AuraTech, od momentu złożenia wypowiedzenia czyli w okresie wypowiedzenia, Klient może wykorzystać już tylko maksymalnie 10% posiadanych punktów.
 12. W sytuacji rezygnacji z korzystania z aktualnej wersji AP Ramzes, co oznacza niewykupowanie dostępu  do modyfikacji na rok bieżący z dniem pierwszym stycznia tego roku, AuraTech przyjmuje dorozumiałą rezygnację ze współpracy z AuraTech, tym samym przez czas braku dostępu do bieżących aktualizacji Klient ma prawo do wykorzystania tylko 10% posiadanych punktów. Jeśli Klient wykupi dostęp do AP Ramzes na bieżący rok, wszystkie dotychczas dostępne punkty zostaną przywrócone do wykorzystania.
 13. Przepisanie licencji Klienta na inny podmiot oznacza skasowanie punktów Klienta, które do dnia przepisania licencji nie zostały przez Klienta wykorzystane.
 14. W Sytuacji dużego zainteresowania daną Nagrodą, o możliwości jej otrzymania decyduje kolejność zamówień, a w momencie wyczerpania jej zapasów AuraTech może zaproponować Klientowi inną Nagrodę. Klient może albo zdecydować się na tę Nagrodę albo wskazać inną z zastrzeżeniem posiadania wymaganej ilości punktów na tą Nagrodę oraz pod warunkiem jej bieżącej dostępności.
 15. Wybrane Nagrody będą każdorazowo odsprzedawane Klientowi w cenach promocyjnych. Opłata dokonywana jest na podstawie pro formy, wysyłanej przez dział handlowy firmy AuraTech po otrzymaniu zamówienia od Klienta.
 16. W zależności od rodzaju wybranej Nagrody, zostanie ona do Klienta dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kuriera, chyba że na wyraźne życzenie Nagroda będzie czekała do osobistego odbioru w siedzibie AuraTech.
 17. Do zamówień doliczane są koszty przesyłki.
 18. Aktualny katalog Nagród dostępny jest tylko w zabezpieczonej hasłem części sytemu.

 

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do systemu lojalnościowego, czyli z chwilą zalogowania się do systemu, Klient:
  • akceptuje niniejszy regulamin.
  • <il>przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administratorem danych osobowych KLIENTA jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31A, NIP 527-10-30-866. </il>
  • oświadcza że wie i wyraża na to zgodę, ze Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane w celu wykonania zapisów niniejszego regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • oświadcza, że dane osobowe zostały przez niego podane dobrowolnie.
  • oświadcza że wie, że przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. KLIENTOWI przysługuje również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych KLIENT uprawniony jest do kontaktu mailowego z ADO (rodo@auratech.pl ) lub telefonicznego (22 460-5-460.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie AuraTech oraz w serwisie internetowym pod adresem www.ramzes.pl, w części poświęconej Systemowi Lojalnościowemu.
 3. AuraTech zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w każdym momencie do zasad funkcjonowania SL oraz do niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach AuraTech będzie informował na swoich stronach w formie aktualizacji regulaminu.
 4. AuraTech ma prawo do zakończenia SL w każdym czasie a niewykorzystane przez Klienta punkty przepadają.
 5. Wszelkie uwagi i sugestie do SL należy kierować na adres: marketing@auratech.pl
 6. W Sytuacji niewykorzystania punktów przed zakończeniem działalności gospodarczej przez Klienta lub formalnym zaprzestaniem korzystania z produktów i usług z oferty AuraTech, zebrane punkty zostają usunięte przez AuraTech, z chwilą uzyskania takich informacji.
 7.  

   

   

Regulamin korzystania z wersji demo ramzes-online

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wersji demonstracyjnej modułów oprogramowania z serii Ramzes-OnLine (dalej: Demo).
 2. Skorzystanie z wersja Demo udostępnianej przez AURA Technologies Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fasolowa 31A, (dalej: AuraTech) jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu Usługi.

 

§2

 1. Korzystanie z wersji Demo polega na udostępnieniu zainteresowanym Klientom (dalej: Użytkownik) przez sieć Internet oprogramowania Ramzes-OnLine w jednym z dwóch modeli dostępu:
  1. W TECHNOLOGII HTML5
   1. dostęp do Demo możliwy jest przez przeglądarkę i następuje automatycznie, po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,
   2. Demo dostępne jest w przeglądarce przez czas nieograniczony pod warunkiem, że Użytkownik aktywnie testuje udostępnione rozwiązanie,
   3. w sytuacji braku aktywności Użytkownika w ciągu 15 minut od momentu uruchomienia wersji Demo, system zostanie automatycznie zamknięty a wprowadzone dane usunięte,
   4. wprowadzone przez Użytkownika dane są każdorazowo usuwane wraz z jego wylogowaniem, niezależnie czy dokona tego Użytkownik świadomie czy system z uwagi na brak aktywności Użytkownika,
   5. wersję Demo może testować w tym samym czasie trzech równolegle zalogowanych Użytkowników.
  2. ZA POMOCĄ DOSTĘPÓW RDP
   1. demo udostępniane jest użytkownikowi indywidualnie, po wypełnieniu formularza kontaktowego oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,
   2. w celu skorzystania z Demo, Użytkownik otrzyma niezbędny plik dostępowy oraz loginy i hasła,
   3. Użytkownik wersji Demo zobowiązany jest do nieudostępniania pliku, loginu i hasła osobom trzecim,
   4. dostęp do Demo regulowany jest czasowo, na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Użytkownikiem a AuraTech,
   5. w okresie przeprowadzania testów proces wylogowywania nie powoduje utraty wprowadzonych danych,
   6. wprowadzone dane są usuwane po zakończeniu testów, chyba ze strony umówią się inaczej.
 2. W sytuacji zainteresowania Użytkownika wersją komercyjną usługi Ramzes-OnLine, należy pamiętać, że dostęp komercyjny realizowany jest tylko w oparciu o technologię dostępu RDP, tym samym AuraTech zaleca przed zakupem zapoznanie się z wersją Demo w technologii w jakiej Użytkownik będzie pracował na co dzień.

 

§3

 1. Wypełnienie formularza kontaktowego i jego wysłanie równoznaczne jest ze zgodą na przetrzymywanie i administrowanie tymi danymi w celu prawidłowego zrealizowania usługi Demo oraz weryfikacji jakości usługi z jakiej Użytkownik skorzystał.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fasolowej 31A.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawienia.

 

§4

 1. AuraTech dołoży starań, aby wersja Demo była udostępniana w sposób nieprzerwany. Jednocześnie AuraTech zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w udostępnianiu i korzystaniu z wersji Demo, w szczególności wynikających z okresowej konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego, łączy do dostawców usług internetowych, awarii łącz służących do transmisji lub spowodowanych działaniami firmy Microsoft Corporation bądź zdarzeniami losowymi.
 2. AuraTech zastrzega sobie również, że wersja Demo może nieznacznie różnić się od wersji komercyjnej.
 3. Demo dostępne w technologii HTML5, z uwagi na swój poglądowy charakter i ograniczenia technologiczne, może mieć niedostępne następujące funkcje:
  1. funkcjonalność e-Dokumentów
  2. możliwość pobrania i zapisu danych na dysk
  3. możliwość wykonania i odtworzenia archiwum
  4. wydruki
  5. współpraca z urządzeniami fiskalnymi

 

§5

 1. Wersję Demo można wykorzystywać wyłącznie do testowania usługi. Użycie komercyjne jest zakazane.
 2. Z uwagi na testowy charakter usługi, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza AuraTech za szkody powstałe na skutek lub w związku z korzystaniem z wersji Demo jest wyłączona.
 3. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane do wersji Demo przez testującego ją Użytkownika, w tym za ich poufność i integralność. Za dane wprowadzane do wersji Demo pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik wersji Demo.

 

§6

 1. W celu uzyskania szerszej informacji na temat usługi Demo lub jest wersji komercyjnej należy skontaktować się Działem Sprzedaży AuraTech: sprzedaz@auratech.pl lub 22 460-5-490
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczących korzystania z wersji Demo należy kierować na adres demo@auratech.pl lub 22 460-5-470
 3. AuraTech zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do zapisów niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.02.2016
 5.  

 

 

Polityka prywatności i cookies

Firma AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej wymiennie: AuraTech), będąca operatorem stron w domenie ramzes.pl, ramzes.com.pl, auratech.pl, auratech.com.pl oraz stron www.auratech.pl, www.auratech.com.pl, www.blog.auratech.pl, www.ramzes.pl, www.ramzes.com.pl, www.erp-enova365.pl, www.enova365.warszawa.pl, www.auratechnologies.pl, www.auratechnologies.com.pl, www.aura-tech.eu, www.aura-technologies.eu, www.auratechnologies.eu, www.auratech.waw.pl, www.aura-technologies.waw.pl, www.aura-technologies.com.pl, www.aura-technologies.pl, www.aura-tech.com.pl, www.enova365.info.pl, www.enova365.info, www.najlepszeprogramy.pl, www.innowacjedlafirm.com.pl, www.innowacjedlafirm.pl (zwanych dalej Serwisami) szanuje prywatność wszystkich osób będących Użytkownikami wspomnianego Serwisu. Niniejsza "Polityka prywatności" określa jakie informacje mogą być gromadzone i jak możemy je wykorzystywać.
Rejestrując się bądź składając zamówienie w Serwisach Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki polityki prywatności.
Ochrona prywatności:
AURA Technologies Sp. z o.o. zapewnia prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Uczestników. AURA Technologies Sp. z o.o. uprzedza Uczestników, iż przed skorzystaniem z usług będą proszeni o podanie określonych danych osobowych i firmowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z opisami podanymi poniżej. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu rodo@auratech.pl

 1. Rodzaje gromadzonych danych
  Użytkownicy Serwisu zostaną poproszeni o podanie danych osobowych i firmowych w zakresie zależnym od wykorzystania Serwisu i korzystania z usług AURA Technologies Sp. z o.o., oraz każdorazowo do zaakceptowania niezbędnych zgód w tym wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016r.

   

 2. Gromadzenie danych o użytkownikach i wykorzystywanie zgromadzonych informacji
  Podobnie jak większość serwisów internetowych, Serwis analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp.). Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administrowania Serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników. Wszyscy użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami przez dostępne na stronach Serwisu adresy korespondencyjne.
   
  AURA Technologies Sp. z o.o. przechowuje korespondencję ze swymi Użytkownikami dla jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie operator Serwisu gwarantuje, że adresy w ten sposób zgromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. W momencie wyrażenia przez Użytkownika chęci skorzystania z usług i produktów operatora Serwisu , poprzez wypełnienie formularza m.in. zamówienia bądź rejestracji, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych zawartych w przesłanym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamawianego procesu.
   
  AURA Technologies Sp. z o.o. gromadzi informacje o Użytkownikach w celu świadczenia na ich rzecz zamawianych usług/produktów. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego  Serwisów, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa , możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

   

 3. Ochrona danych osobowych i rezygnacja z obecności w bazie firmy AURA Technologies
  Administratorem danych zbieranych przy użyciu Serwisu jest firma AURA Technologies Sp. z o.o. o NIP: 527-10-30-866 z siedzibą w Warszawie przy ul. Fasolowej 31A. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do wniesienia żądania zaprzestania wykorzystywania jego danych i danych jego firmy do informowania go o zmianach w oprogramowaniu firmy AURA Technologies, nowych produktach firmy AURA Technologies oraz ofertach handlowych firmy AURA Technologies i jej partnerów biznesowych, zgodnie z udzielonymi wcześniej zgodami. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest wysłać taką informację pod adresem firmy AURA Technologies: sprzedaz@auratech.pl. Informacja powinna zawierać co najmniej nazwę i NIP firmy oraz adres mailowy, a także deklarację, których z powyższych informacji Użytkownik nie chce otrzymywać. Dane osobowe umieszczone są w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych Serwisu, która w żaden sposób nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Jakiekolwiek przetwarzanie danych jest wykonywane tylko i wyłącznie przez pracowników firmy AURA Technologies lub inne osoby do tego upoważnione. Gromadzenie danych jest wykonywane z należną starannością i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   

 4. Sposób kontaktowania się z Użytkownikami
  W przypadku dokonania transakcji zakupu towaru lub usługi, Użytkownik otrzyma drogą mailową potwierdzenie transakcji. AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną w celu przekazania ważnych informacji dotyczących transakcji bądź świadczonej usługi, oprogramowania firmy AURA Technologies lub oferty handlowej.

   

 5. Zmiana polityki ochrony poufności
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki ochrony poufności poprzez opublikowanie nowej polityki na prowadzonych przez nas stronach.

 

 

Polityka Cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fasolowej 31A.

 

 § 1  Definicje

 1. Administrator - oznacza AURA Technologies z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Fasolowej 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007963, NIP: 527-10-30-866, Regon: 011178761, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie auratech.pl.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 § 2  Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie, a w szczególności do:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w związku z uruchomieniem Funkcji reklamowych Google Analytics, wykorzystywanych do celów statystycznych, reklamowych oraz szczegółowego raportowania o zachowaniu Użytkowników.

 

 § 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Użytkownik może zablokować Funkcje reklamowe Google Analytics korzystając z aplikacji blokujących dostęp Google Analytics do używanej przeglądarki (więcej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 5.  

   

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta zgodnie z art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)

Ogólne warunki umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej zgodnie z art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)

 

Umowa o treści określonej niniejszym wzorcem stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych przez

AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fasolowej 31A (02-482 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000007963, posiadającą numer NIP 527-10-30-866 i REGON 011178761,reprezentowaną przez:

Grażynę Sroczyńską – prezesa zarządu i Arkadiusza Przybylskiego – wiceprezesa zarządu, zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem Przetwarzającym” lub wymienne „Procesorem”,

w imieniu Administratora danych osobowych, zwanego w dalszej części umowy „Administratorem Danych” lub „Administratorem”.

 

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych zawartych w przekazywanych Podmiotowi Przetwarzającemu bazach danych, materiałach wydrukowanych i elektronicznych.
 2. Administrator Danych powierza Procesorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” lub RODO) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
 3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym oraz przestrzega praw osób, których te dane dotyczą.
 5. Administrator wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim mailowo i telefonicznie zgodnie z danymi posiadanymi przez Procesora.

 

§2
Przedmiot, zakres, cel, czas i miejsce przetwarzania danych

 1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że:
  1. postawą powierzenia przetwarzania danych osobowych jest każda forma zapytania o produkty i/lub usługi oferowane przez Procesora, każda forma nabycia/zamówienia produktów i/lub usług oferowanych przez Procesora, umowa licencyjne na produkty z serii Aplikacja Ramzes i /lub umowa o świadczenie usługi udostępniania aplikacji Ramzes-OnLine i/lub umowa serwisowa i/lub umowa wdrożeniowa i/lub zlecenia serwisowe i/lub zlecenie programistyczne (zwane dalej: „Usługą”) a wraz z nią szeroki zakres usług, z których korzystać może Administrator, a których treścią niezbędne jest przetwarzanie powierzonych Procesorowi danych osobowych przez Administratora.
  2. Procesor, w oparciu o wskazaną wyżej podstawę powierzenia przetwarzania danych, może przetwarzać powierzone mu dane dotyczące następujących kategorii osób: Pracowników, Współpracowników, Klientów, Kontrahentów, Zleceniodawców, Wykonawców umów, o ile te dane będą przedmiotem prac zleconych przez Administratora, uwzględniając zapisy pkt d,
  3. w ramach kategorii osób Procesor może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych o ile będą one przedmiotem zleconego zakresu prac: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące umowy oraz wynagrodzenia, dane podatkowe, dane ubezpieczeniowe, rachunki bankowe, dane dotyczące wykształcenia, absencji, przebiegu zatrudnienia lub współpracy, dane dotyczące rodzin, rejestr badań lekarskich oraz inne dane gromadzone w systemach informatycznych oferowanych przez Procesora a nabytych przez Administratora, w uwzględnieniem zapisów pkt d.
  4. Jeśli Administrator będzie powierzał Procesorowi inne dane do przetwarzania, niż wymienione wyżej - w tym kategorie osób i rodzaj danych - wtedy Administrator zobowiązany jest dostarczyć do Podmiotu Przetwarzającego załącznik do umowy, w którym to Administrator doprecyzuje dane, które powierza do przetwarzania Procesorowi. Administrator zobowiązany jest też do aktualizacji załącznika, jeśli nastąpią w nim zmiany.
  5. Za zakres powierzonych Procesorowi kategorii osób i danych osobowych odpowiada Administrator, w tym za dostarczanie załącznika i jego aktualizację zgodnie z pkt d.
 2. Strony umowy oświadczają, że umowa ta dotyczy nie tylko aktualnych ale również przyszłych produktów i usług z których Administrator będzie chciał korzystać w przyszłości, a które będą elementem oferty Procesora.
 3. W związku z Usługą o której mowa w §2 ust. 1 Procesor może uzyskać dostęp do danych osobowych Administratora i przetwarzać dane osobowe osób, których dane dotyczą, w celu zrealizowania prac zleconych przez Administratora lub wykonania niezbędnych prac przez Procesora, które są konsekwencją Usługi.
 4. Celem zleconych Procesorowi prac przez Administratora jest zapewnienie ciągłego i prawidłowego korzystania z produktów i usług oferowanych przez Procesora, a tym samym zapewnienia ciągłości świadczenia usług jakie, na podstawie oferowanych Produktów i usług przez Procesora, świadczy Administrator lub dostępu do usług/produktów/zapytań przez Administratora i prawidłowe ich wykonanie przez Procesora zgodnie z Usługą.
 5. W związku ze świadczeniem Usług na rzecz Administratora, Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe, wyłączeni w celu realizacji Usług związanych z produktami będącymi w ofercie Procesora, zleconych przez Administratora lub osoby go reprezentujące.
 6. Administrator Danych wyraża zgodę na wykorzystywanie przetwarzanych danych do celów statystycznych, analitycznych i prognostycznych, dotyczących wykonywania umowy łączącej Administratora Danych z Procesorem. Procesor zapewnia, że wykorzystywanie tych danych nie umożliwia łączenia wykonanych analiz, prognoz i statystyk z żadną konkretną osobą fizyczną, której dane zostały powierzone do przetwarzania.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych pokrywa się z czasem współpracy pomiędzy Procesorem a Administratorem o czym mowa w §8.
 8. Procesor ma prawo przetwarzać wszystkie dane osobowe jakie otrzymał od Administratora w formie wydrukowanej, w formie bazy danych lub poprzez udzielnie dostępu zdalnego do programu, tylko na wyłącznie udokumentowane polecenie Administratora.
 9. Przez udokumentowane polecenie Administratora strony rozumieją zlecenia skierowane droga papierową, mailową, telefoniczną oraz za pośrednictwem dedykowanych formularzy internetowych stosownych w danym czasie przez Procesora.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej zgody Administratora i może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia szczególnych warunków określonych w art. 44 i nast. RODO.

 

§3
Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w tym obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

 1. Zgodnie z art. 32 RODO ust. 1 uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator i Podmiot Przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 3. Środki techniczne i organizacyjne utrzymywane przez Procesora będą obejmować w szczególności środki opisane w złączniku nr 2 do „Regulaminu Zasad Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” obowiązujących u Procesora. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych załącznik nr 2 nie jest upubliczniony ale możliwy do wglądu w siedzibie Procesora bez prawa jego kopiowania czy duplikowania.
 4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 5. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy i świadczenia Usług, w tym w formie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych ze swoimi podwykonawcami/współpracownikami .
 6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia/współpracy u Procesora, jak i po jego ustaniu.
 7. Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe zgromadzone w celu zrealizowania usługi, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 8. W miarę możliwości Procesor pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 9. Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki w ciągu 36 godzin zgłosi Administratorowi naruszenie.

 

§4
Prawo kontroli

 1. Administrator danych (zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia) ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
 2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Procesora i z minimum 14 dniowym jego pisemnym uprzedzeniem.
 3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

 

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu realizacji świadczonych przez siebie Usług i w ramach oferowanych przez siebie produktów. Lista aktualnych podwykonawców znajduje się na stronie internetowej Procesora pod adresem: www.auratech.pl/aktualni-podwykonawcy/.
 2. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie zgodnie z §28 ust. 4 RODO.
 3. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

 

§6
Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego

 1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 2. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie Przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

 

§7
Zasady zachowania poufności

 1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy/Usługi, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy/Usługi.
 3. W celu dopełnienia najwyższej staranności w zapewnieniu zachowania w poufności informacji poufnych Procesor zobowiązał swoich pracowników i współpracowników do m.in. przestrzegania wewnętrznego regulaminu nazwanego "Regulamin zasad zachowania poufności i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji", którego treścią sprecyzowane zostały zasady związane z zachowaniem w poufności informacji określanych Poufnymi (w tym Tajemnicy Przedsiębiorstwa) i danych wrażliwych, a także zasad przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, które tyczą się również Klientów Procesora. Na Pracowniku i Współpracowniku Procesora łamiącym przepisy prawa o których mówi regulamin, ciąży osobista odpowiedzialność prawna w tym finansowa.

 

§8
Postanowienia końcowe

 1. Umowa obowiązuje na czas współpracy pomiędzy Procesorem a Administratorem oraz przy uwzględnieniu innych przepisów prawa.
 2. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, poprzez akceptację przez Administratora treści niniejszego Wzorca Umowy za pośrednictwem formularzy elektronicznych w tym internetowych, stosowanych i udostępnianych przez Procesora oraz poprzez akceptację niniejszych zasad w załącznikach do umów podpisywanych pomiędzy Stronami.
 3. Jeśli w procesie świadczenia Usług Administrator lub przedstawiciel Administratora, będzie oczekiwał stosowania przez Procesora innych narzędzi niż te stosowane standardowo przez Procesora (np. do połączenia zdalnego), pomimo zgody Procesora na jego użycie, to Administrator przejmuje na siebie w pełni odpowiedzialność za to narzędzie. Jakiekolwiek naruszenie zapisów niniejszej umowy, z uwagi na używanie narzędzia narzuconego przez Administratora lub jego przedstawiciela, zwalnia Procesora z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem danych. Użycie przez Procesora innego narzędzia (oczekiwanego przez Administratora lub jego przedstawiciela) wymaga każdorazowo wiążących ustaleń i zgody Procesora co najmniej w drodze korespondencji mailowej. W sytuacji kiedy stosowanie innego narzędzia będzie miało charakter ciągły, Procesor ma prawo do oczekiwania zapisu tego ustalenia w innej formie przez siebie ustalonej. Procesor ma również prawo odmowy stosowania narzędzia oczekiwanego przez Administratora lub jego przedstawiciela.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Podmiotu Przetwarzającego.
 6.  

   

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOSBOWYCH - ENOVA365

treść umowy producenta Soneta Sp. z o.o. do usług związanych z enova365

Wzorzec (ogólne warunki) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej zgodnie z art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)

 

Umowa o treści określonej niniejszym wzorcem stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych przez

AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fasolowej 31A (02-482 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000007963, posiadającą numer NIP 527-10-30-866 i REGON 011178761,reprezentowaną przez:

Grażynę Sroczyńską – prezesa zarządu i Arkadiusza Przybylskiego – wiceprezesa zarządu, zwaną w dalszej części umowy „Autoryzowanym Partnerem” lub wymienne „Procesorem”,

w imieniu Administratora danych osobowych, zwanego w dalszej części umowy „Klientem” lub „Administratorem”.

zwanych dalej łącznie Stronami, z których każda może być zwana Stroną.

Mając na uwadze iż:

 1. Strony zamierzają zawrzeć umowę o świadczenie usług, na podstawie której Autoryzowany Partner będzie świadczył na rzecz Klienta usługi udostępniania oprogramowania komputerowego enova365 (Oprogramowanie) z wykorzystaniem usług terminalowych lub za pośrednictwem sieci Internet (Umowa o świadczenie usług);
 2. W związku z wykonywaniem ww. umowy Autoryzowany Partner może przetwarzać dane osobowe, których administratorem jest Klient, przy wykorzystaniu systemów informatycznych;

 

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści

§ 1
Definicje

 1. Umowa powierzenia- niniejsza Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
 2. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Dane Osobowe - w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Administrator administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 5. Podmiot przetwarzającypodmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia z Administratorem;
 6. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
 7. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Pozostałe użyte w Umowie powierzenia terminy pisane z wielkiej litery mają takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia Usług.

 

§2
Przedmiot Umowy Powierzenia

 1. W celu prawidłowego wykonania przez Autoryzowanego Partnera obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Autoryzowanego Partnera tych obowiązków, Klient będący Administratorem powierza Autoryzowanemu Partnerowi przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych przy użyciu Rozwiązania, wchodzących w skład Zbioru danych kadrowo-płacowych oraz danych kontrahentów, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szczegółowy zakres Danych osobowych przetwarzanych przy użyciu Rozwiązania określony jest w dokumentacji Oprogramowania. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu Rozwiązania nie należą do szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia.
 2. Autoryzowany Partner jako Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych w celu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług, w tym w szczególności w celu zapobiegania, wykrywania i naprawiania problemów mających wpływ na korzystanie przez Klienta z Rozwiązania oraz poprawę funkcjonowania Rozwiązania poprzez wykrywanie i ochronę przed zagrożeniami dla Klienta (np. złośliwym oprogramowaniem lub spamem).
 3. Przetwarzanie Danych osobowych przez Autoryzowanego Partnera obejmuje m. in. wykonywanie następujących czynności na danych:
  • przechowywanie Danych osobowych w systemie informatycznym,
  • zabezpieczanie Danych osobowych na nośnikach informacji,
  • udostępnianie Danych osobowych Klientowi,
  • usuwanie Danych osobowych po ustaniu celu ich dalszego przetwarzania.
 4. Autoryzowany Partner jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy powierzenia.
 5. Autoryzowany Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i Danych osobowych otrzymanych od Klienta i od współpracujących z nim osób.
 6. Autoryzowany Partner jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Klienta o jakimkolwiek incydencie, postępowaniu, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 7. Autoryzowany Partner gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę powierzenia zobowiązana jest do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę powierzenia zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
 8. Autoryzowany Partner deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe powierzono.
 9. Autoryzowany Partner zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych Danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 10. Każda osoba realizująca Umowę powierzenia zobowiązana jest do przetwarzania Danych osobowych do których uzyskała dostęp wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie powierzenia.
 11. Autoryzowany Partner zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia będą adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych.
 12. Klient wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenie Danych osobowych przez Autoryzowanego Partnera Producentowi.
 13. Klient wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych personelowi Producenta współpracującego z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej, w świadczeniu usług w ramach Umowy o świadczenie usług na zasadach określonych niniejszą Umową.
 14. Na żądanie Klienta, Autoryzowany Partner udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na nim oraz umożliwi Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez niego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.
 15. Autoryzowany Partner udzieli pomocy Klientowi w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia, jak również w zakresie zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 Rozporządzenia.
 16. Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 17. W sprawach nieuregulowanych Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 18. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy o świadczenie usług. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy o świadczenie usług skutkuje wygaśnięciem Umowy powierzenia.
 19. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Regulamin współpracy z Klientami enova365

 

§ 1

Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej AuraTech) a KLIENTEM enova365, który posiada enova365 i nadal go użytkuje, oraz nie posiada podpisanej odrębnej umowy serwisowej regulującej współpracę pomiędzy stronami lub jeśli w podpisanej między AuraTech a KLIENTEM umowie nie zostały uregulowane kwestie związane z zasadami realizacji zamówień na usługi informatyczne.
 2. W ramach regulaminu KLIENT może zlecać, a AuraTech może przyjąć do wykonania Usługi Informatyczne, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, polegające na:
  • udzielaniu porad/konsultacji dotyczących prawidłowej eksploatacji oprogramowania enova365 używanego przez KLIENTA, czyli modułów do których KLIENT nabył licencję oraz posiada uprawnienia do aktualnych wersji;
  • prawidłowej konfiguracji systemu enova365, zgodnie z wytycznymi KLIENTA;
  • innych usług związanych z użytkowaniem Systemu enova365 i opisanych w §.2.
 3. W związku z brakiem umowy serwisowej pomiędzy stronami KLIENT może korzystać ze wsparcia i usług innych firm na rzecz enova365, tym samym jednak AuraTech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłową pracę systemu i jego prawidłową konfigurację w procesie użytkowania.
 4. KLIENT na podstawie niniejszego regulaminu może zamawiać usługi informatyczne w AuraTech poprzez dedykowane formularze, ale jeśli w podpisanej między stronami umowie współpracy nie zostały uregulowane kwestie ich zlecania, płatności, realizacji, odbioru czy reklamacji to wtedy zapisy niniejszego regulaminu są dla stron wiążące i obowiązujące strony.
 5. Producent - producentem oprogramowania enova365 jest firma Soneta Sp. z o.o. z Krakowa
 6. Manifest Agile:
  • Ludzie i współpraca – bardziej niż procesy i narzędzia
  • Działające oprogramowanie – bardziej niż wyczerpująca dokumentacja
  • Współpraca z klientami – bardziej niż formalne pertraktacje
  • Reagowanie na zmiany – bardziej niż podążanie za planem

 

§2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. KLIENT enova365 – (wymiennie nazywany KLIENTEM) to osoba fizyczna lub prawna, która zleca AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej: AuraTech) wykonanie usług na rzecz enova365, o których mowa w niniejszym regulaminie, na podstawie i w ramach zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 2. AuraTech – AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Fasolowa 31A, NIP 527-10-30-866.
 3. enova365 – oprogramowanie ERP, którego producentem jest Soneta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 4. Dni robocze – od poniedziałku do piątku, wykluczając dni świąteczne i wolne od pracy.
 5. Godziny robocze – od 9.00-16.00 w dni robocze.
 6. Usługi informatyczne realizowane w ramach niniejszego regulaminu to:
  • Konsultacje/porady informatyczne i funkcjonalne
  • Usługi serwisowe
  • Usługi programistyczne
  • Usługi szkoleniowe
 7. Konsultacje/porady informatyczne i funkcjonalne – to czynności doradcze i edukacyjne (z wykluczeniem usługi szkoleniowej) świadczone drogą elektroniczną, telefoniczną lub podczas bezpośredniego kontaktu z KLIENTEM (w siedzibie KLIENTA lub w siedzibie AuraTech), których celem jest doprowadzenie do prawidłowej eksploatacji oprogramowania enova365 przez jej użytkowników.
 8. Usługi serwisowe – to czynności zlecone AuraTech przez KLIENTA, polegające na bezpośredniej ingerencji w program i/lub jego funkcjonalność i/lub środowisko instalacyjne i/lub bazę danych. Działania związane z przeprowadzeniem modyfikacji/upgradu enova365 oraz działania wymagające uruchomienia połączenia zdalnego, traktowane są jako Usługa serwisowa z uwzględnieniem §.3 pkt.9.
 9. Usługi programistyczne – to czynności zlecone AuraTech przez KLIENTA wymagające zaangażowania w ich wykonanie zespołu programistów.
 10. Usługa szkoleniowa -
  • to usługa, której celem jest zaprezentowanie wszystkich lub wybranych przez KLIENTA funkcjonalności w modułach systemu enova365 na rzecz pracowników KLIENTA w uzgodnionym przez strony miejscu i czasie, ilości uczestników oraz zdefiniowanych ramach czasowych. W ramach usługi szkoleniowej możliwe są szkolenia uzupełniające i doszkalające.
  • Szkolenia przeprowadzane przez AuraTech na rzecz KLIENTA obejmują swym zakresem wyłącznie materiał udostępniony przez Producenta (Soneta Sp. z o.o.) w obszarze funkcjonalności i konfiguracji dostępnej dla Użytkowników enova365.
  • AuraTech i jakikolwiek przedstawiciel AuraTech pod żadnym pozorem nie jest uprawniony przez Producenta do prowadzenia jakichkolwiek szkoleń na rzecz KLIENTA wykraczających poza funkcjonalność i konfigurację dostępną dla Użytkowników enova365, tym samym AuraTech w obszarze enova365 nie prowadzi na rzecz KLINETA szkoleń wykraczających poza funkcjonalność i konfigurację udostępnioną Użytkownikom enova365 przez Producenta.
 11. Czas reakcji – przez czas reakcji rozumiemy okres od momentu pozyskania zgłoszenia od KLIENTA, zgodnie z zasadami opisanymi w §.3, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez AuraTech zmierzających do wykonania zleconej Usługi Informatycznej. Z uwagi na różnorodność czynności zlecanych przez KLIENTA, należy pamiętać, że czas reakcji z założenia nie jest czasem całkowitego wykonania zlecenia, natomiast w niektórych przypadkach czas reakcji może również okazać się czasem wykonania zlecenia.

 

§3

Zasady świadczenia usług

Czynności, o których mowa §.1. i doprecyzowane w §.2., wykonywane będą wg następujących zasad:

 1. Wszelkie czynności wynikające z treści niniejszej umowy wykonywane będą w dni i godziny robocze określone przez AuraTech.
 2. Podstawą podjęcia czynności przez AuraTech jest złożenie zamówienia (przez formularz elektroniczny) i/lub informacja pisemna (mailowa) dokonana przez przedstawiciela/i KLIENTA. O wiążącym sposobie przyjęcia zgłoszenia oraz zasadach płatności (przedpłata lub płatność po usłudze) decyduje przedstawiciel AuraTech przyjmujący zgłoszenie.
 3. Usługi informatyczne realizowane w ramach niniejszej umowy wykonywane będą tylko na modułach posiadających aktualną wersję udostępnioną przez producenta enova365 firmę Soneta Sp. z o.o.
 4. Czynności, wymagające wizyty w siedzibie KLIENTA, podejmowane będą w terminie ustalonym z KLINTEM przy uwzględnieniu pkt 10 i 14.
 5. Czynności, poza wymienionymi w pkt. 4, podejmowane będą w terminie uzgodnionym z Klientem przy uwzględnieniu pkt 14.
 6. Zgłoszenia od godziny 14:00 traktowane będą jako zgłoszenia następnego dnia roboczego.
 7. Każda podjęta konsultacja/porada informatyczna i funkcjonalna (z wyjątkiem konsultacji/porad udzielanych w siedzibie KLIENTA) dotycząca eksploatacji oprogramowania enova365, będzie rozliczana co 15 min., przy uwzględnieniu zapisów pkt.9.
 8. Usługi serwisowe, programistyczne i szkoleniowe wykonywane w siedzibie AuraTech jak również wszelkie usługi informatyczne wykonywane w siedzibie KLIENTA - realizowane w ramach niniejszego regulaminu - rozliczane będą za każdą rozpoczętą godzinę (60 minut). Usługi programistyczne wykonywane na rzecz KLIENTA, pobierane z pakietów porad wykupionych przez Klienta, rozliczane będę za każde rozpoczęte 60 min, przy czym, z uwagi na dużo wyższe koszty prac programistycznych w porównaniu z pracami serwisowymi, AuraTech za każde 60 min prac programistycznych będzie zdejmował 90 min z pakietów porad KLIENTA, chyba że KLIENT zamówił konkretne prace programistyczne a ich zakres został odrębnie wyceniony i zaakceptowane przez Strony.
 9. Czynności zlecone AuraTech przez KLIENTA w ramach usługi konsultacji/porady informatycznej lub funkcjonalnej realizowane z siedziby AuraTech ale wymagające uruchomienia połączenia zdalnego, traktowane są jako Usługa serwisowa ale rozliczana co 30 minut.
 10. AuraTech zastrzega sobie możliwość odmowy przyjazdu do KLIENTA, a KLIENT wyraża na to zgodę, jeśli zlecone usługi informatyczne można bez straty na jakości usługi wykonać zdalnie z siedziby AuraTech.
 11. W ramach wykonywania usług przez AuraTech, KLIENT zobowiązuje się do bieżącego regulowania opłat, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu oraz w terminach wskazanych na fakturach.
 12. Wykonanie usług zleconych przez KLIENTA rozliczane jest w drodze Raportu elektronicznego wysyłanego za pośrednictwem maila (na adres/y mailowe KLIENTA zgodnie z §4 pkt 4) i stanowią one potwierdzenie wykonania usługi przez AuraTech. Zasady odbioru usługi w drodze raportu elektronicznego zostały opisane poniżej.
 13. Zasady odbioru usługi w drodze Raportu elektronicznego:
  • Po wykonaniu przez AuraTech usługi zamówionej przez KLIENTA (przedpłaconej lub płatnej z dołu czyli po wykonaniu usługi) KLIENT otrzyma w formie Raportu Elektronicznego na adres/y mailowe zgodnie z §4 pkt 4, zestawienie informacji na temat wykonanej usługi. W Raporcie tym znajdą się m.in. informacje o ilości godzin/minut jakie zostały na ten cel wykorzystane, opis zgłaszanej usługi/problemu oraz rozwiązanie problemu/zrealizowanie usługi.
  • Jeśli Raport elektroniczny będzie tyczył się usługi przedpłaconej KLIENT nie będzie już zobowiązany do dokonywania kolejnych płatności.
  • Jeśli Raport elektroniczny będzie tyczył się usługi nieprzedpłaconej lub przedpłaconej częściowo, wysłany Raport, po okresie jego akceptacji, będzie podstawą do wystawienia przez AuraTech faktury vat dla KLIENTA i jej zapłaty w terminie wskazanym na fakturze ale nie później niż 7 dni od dnia jej wystawienia.
  • KLIENTOWI przysługuje 5 dni roboczych na zgłoszenie ewentualnych uwag do wykonanej usługi. Po upływie tego terminu Raport uważa się za zaakceptowany przez KLIENTA bez zastrzeżeń.
  • W sytuacji przesłania uwag przez KLIENTA, AuraTech, ma 10 dni roboczych na ustosunkowanie się do nich (zaakceptowanie ich lub odrzucenie).
  • Jeśli przesłane uwagi, w powiązaniu z Zamówieniem usługi okażą się być zasadne AuraTech w porozumieniu z Klientem ustali czas i miejsce ich poprawy.
 14. Usługi wykonywane na podstawie niniejszego regulaminu są realizowane w drugiej kolejności po umowach serwisowych i wdrożeniowych a czas reakcji zgłoszenie jest wypadkową dostępności AuraTech w danym okresie.
 15. Wszelkie prawa autorskie do wykonanych przez AuraTech a zleconych przez KLIENTA prac, niezależnie od ich zakresu i formy, należą do AuraTech.
 16. Produkt enova365 objęty jest gwarancją Producenta, tym samym AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za błędy czy wady oprogramowania. W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu programów, których AuraTech nie może usunąć, zobowiązuje się on do bezzwłocznego przekazania ich do Producenta. AuraTech nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe usunięcie.
 17. KLIENT oświadcza, że zasady licencji i gwarancji enova365 są mu znane i posiada ich treści.
 18. Strony zgodnie oświadczają, że w procesie współpracy z ramach niniejszej umowy za cel i rezultat wykonywanych prac odpowiada KLIENT. AuraTech, wspierając się metodologią Agile, będzie na bieżąco podążał za oczekiwaniami KLIENTA i realizował je sukcesywnie wg wytycznych i oczekiwań KLIENTA, zgodnie z najlepszą posiadana przez siebie wiedzą, możliwościami i zasobami. Ten model współpracy pozwala KLIENTOWI na większą elastyczność współpracy poprzez „zwinne” (szybsze) dopasowanie działań AuraTech do zmieniających się potrzeb KLIENTA.
 19. W zakresie w jakim świadczone usługi polegać będą na ingerencji w program i/lub jego funkcjonalność i/lub środowisko instalacyjne i/lub bazę danych, nie będą one skutkować powstaniem nowego, autonomicznego i samoistnie funkcjonującego programu komputerowego. Dlatego też w razie wątpliwości ustala się, że zlecenie wykonania usług tego rodzaju nie stanowi zawarcia umowy o dzieło, a AuraTech zobowiązany jest wykonania tego zlecenia z należytą starannością lecz nie odpowiada za rezultat tych działań (rozumiany jako spełnienie oczekiwań klienta co sposobu funkcjonowania programu po wykonaniu zleconych usług). Rękojmia za wady fizyczne modyfikacji/dodatków (dedykowanych dla klienta funkcjonalności) jest w związku z tym wyłączona. Wyłączenie rękojmi za wady fizyczne oznacza w szczególności brak odpowiedzialności AuraTech za niewykonywanie wszystkich funkcji, których oczekiwał KLIENT lub które miały być zrealizowane według wyobrażeń KLIENTA, za brak całkowitej bezbłędności programu w wykonaniu założonych funkcji lub za niezrealizowania oczekiwań i wyobrażeń klienta co do ergonomiczności i łatwości korzystania z modyfikacji/dodatku.
 20. Przepisu pkt 19 powyżej dotyczy również w pełnym zakresie sytuacji, gdy modyfikacja/dodatek (dedykowana dla klienta funkcjonalność) zostanie zapisana w formie biblioteki DLL przekazanej KLIENTOWI.
 21.  

  §4

  Postanowienia dodatkowe

  1. KLIENT zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji, udostępniania dokumentacji itp., niezbędnych do wykonania zlecenia.
  2. AuraTech zobowiązuje się do zachowania informacji uzyskanych podczas współpracy z KLIENTEM do swojej wyłącznej wiadomości, w tym pozyskane również w drodze rozmów telefonicznych (w tym zarejestrowanych), i wykorzystywania ich tylko w celu realizacji zleconych prac.
  3. Pełne rozliczenie czasu pracy konsultanta na rzecz KLIENTA dostępne będzie każdorazowo w drodze automatycznej korespondencji mailowej w treści której KLIENT na bieżąco będzie mógł śledzić usługi Zlecane przez KLINETA w skali danego miesiąca oraz wykonane przez AuraTech.
  4. Korespondencja elektroniczna, o której mowa w pkt 3 oraz w całej treści niniejszego regulaminu, kierowana będzie do KLIENTA na adres/y mailowe wskazywane przez KLIENTA w trakcie współpracy.
  5. KLIENT oświadcza, że użytkownicy powołujący się na KLIENTA mogą korzystać z bieżącego wsparcia i pomocy AuraTech w ramach niniejszego regulaminu.
  6. W celu przyspieszenia wykonania zleconych AuraTech przez KLIENTA czynności, KLIENT zlecają pracę, wyraża domyślnie zgodę na stosowanie przez AuraTech połączeń zdalnych z komputerem KLIENTA za pośrednictwem specjalistycznych narzędzi do zdalnego połączenia.
  7. KLIENT oświadcza że ma świadomość, że w celu świadczenia najwyższej jakości usług przez AuraTech, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i mogą być przetwarzane w celu realizacji zlecanych usługi a KLIENT wykonując połączenie do AuraTech lub przyjmując połączenie z AuraTech wyraża na to zgodę.
  8. Jeśli w okresie współpracy, na podstawie niniejszego regulaminu, KLIENT zamówi usługę przeniesienia (migracji) danych do enova365, a AuraTech takie zamówienie przyjmie, Strony umowy zgodnie oświadczają że:
   • migracja danych, polega na wprowadzeniu do systemu enova365 danych historycznych, z dotychczas eksploatowanych przez KLIENTA systemów, na podstawie plików dostarczonych przez KLIENTA. Format plików oraz zasady dokonania migracji danych określa AuraTech. Migracja dotyczy tylko wybranych danych a ich zakres ustalany jest między stronami w formie wskazanej przez AuraTech;
   • migracja danych jest najbardziej czasochłonnym, wymagającym i nieprzewidywalnym elementem usługi. To od ilości, jakości danych i bezpośredniego zaangażowania KLIENTA w ten proces zależy sukces czyli jakość i tempo prac. AuraTech zobowiązuje się dopełnić należytej staranności na każdym etapie prac, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakość przeniesionych danych. Za jakość danych i ich zgodność z przepisami prawa odpowiada KLIENT. AuraTech zobowiązuje się natomiast do poprawy prac migracyjnych jeśli KLIENT w procesie testowania/użytkowania będzie zgłaszał niezbędne poprawki. Wprowadzanie poprawek przez AuraTech nie wstrzymuje zapłaty faktury przez KLINETA za usługę przeniesienia danych.

   

  §5

  Warunki finansowe

  1. 1. Usługi wykonywane przez AuraTech a zlecane przez KLIENTA na podstawie niniejszego regulaminu są płatne i będą realizowane zgodnie z aktualnymi cenami usług dostępnymi na stronach internetowych należących do AuraTech.
  2. Każda minuta czasu wykorzystana przez AuraTech na rzecz KLIENTA - w celach rozliczeniowych – nazywana jest „jednostką”.
  3. Każdy wyjazd do KLIENTA będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dojazdu które będą wyliczane przez AuraTech w zależności od lokalizacji KLIENTA zgodnie z §6.
  4. Wynagrodzenie za usługi wykonywane w ramach niniejszego regulaminu powinny być przedpłacone przed przystąpieniem do pracy przedstawiciele AuraTech, z wyjątkiem sytuacji w których AuraTech wyraża zgodę na świadczenie usługi po jej wykonaniu. Jeśli usługa nie została przedpłacona KLIENT zobowiązuje się do jej uregulowania bez wezwania do zapłaty w terminie wskazanym na fakturze.
  5. Posiadanie jakichkolwiek zaległości płatniczych przez KLIENTA w stosunku do AuraTech wstrzymuje świadczenie wszelkich usług na rzecz KLIENTA do czasu uregulowania zaległości.
  6. W celu realizacji usług zlecanych przez KLIENTA w ramach niniejszego regulaminu, KLIENT może wykupić sobie Pakiet Porad z przedpłaconą ilością godzin, który będzie rozliczany zgodnie z §3. Wykupiony Pakiet Porad ważny jest bezterminowo.
  7. AuraTech ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za nieterminową wpłatę.
  8. Nieopłacenie lub opóźnienie zapłaty przez KLIENTA oraz dalszy brak zapłaty pomimo wyznaczenia przez AuraTech dodatkowego 5 dniowego terminu płatności upoważnia AuraTech do wstrzymania prac na rzecz KLIENTA bez ponoszenia odpowiedzialności za jej niewykonanie.

   

  §6

  Dojazd do Klienta

  Koszty dojazdu do siedziby KLIENTA będą liczone wg aktualnego cennika AuraTech.

   

  §7

  Zobowiązania stron, reklamacje oraz postanowienia końcowe

  1. AuraTech zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz KLIENTA z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, posiadanych możliwości i narzędzi, jednakże AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania programu enova365, utracone korzyści, szkody pośrednie czy wynikowe, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania systemu enova365. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za poprawne użytkowanie systemu enova365 przez KLIENTA, w tym za poprawną konfigurację systemu i jego modułów wynikającą z wytycznych KLIENTA, oraz za poprawność wprowadzanych danych, importowanych danych lub danych przekazywanych do stosownych urzędów i organów państwowych. Znajomość przepisów prawa i ich stosowanie spoczywa na KLIENCIE.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają dobre obyczaje handlowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Wszelkie sprawy, których nie udało się przewidzieć w treści niniejszego regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać w najlepszej wierze i wzajemnej lojalności.
  4. Strony zobowiązują się do zachowania informacji uzyskanych podczas współpracy do swojej wyłącznej wiadomości.
  5. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania zapisów niniejszego regulaminu strony poddają sądownictwu powszechnemu na zasadach ogólnych, właściwemu dla siedziby AuraTech.
  6. KLIENT nie może w okresie współpracy z AuraTech oraz w okresie 10 lat od zakończenia ostatniego zlecenia zatrudniać lub współpracować niezależnie z pracownikami/współpracownikami AuraTech, którzy zaangażowani byli/są we współpracę i działania na rzecz KLIENTA w związku z realizacją usług na bazie niniejszego regulaminu.
  7. AURA Technologies Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług informatycznych była jak najwyższa, a ich rozliczenia następowały zgodnie z ustalonymi zasadami i w sposób adekwatny do udzielonej pomocy. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących świadczenia usługi, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy przesyłać za pośrednictwem formularza www.ramzes.pl/formularz-reklamacyjny maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez AuraTech. AuraTech zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia i poinformować klienta o swoim stanowisku w formie pisemnej, bądź mailem (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na reklamacji).
  8. Strony ustalają, że wszystkie dokumenty podpisane i przesłane w formie skanów, zmówienia przesłane droga mailową, za pośrednictwem formularza elektronicznego czy telefoniczne są wiążące dla obu stron.
  9. W ramach współpracy AuraTech nie świadczy usług doradczych związanych z przepisami prawa czy prowadzeniem działalności. Znajomość przepisów prawa i ich stosowania spoczywa na KLIENCIE. Jeśli w procesie współpracy KLIENT skorzysta z opinii czy wiedzy przedstawiciela AuraTech, strony zgodnie oświadczają, że AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które mogą powstać z tego powodu dla Klienta. W procesie świadczonych usług skorzystanie przez KLIENTA z opinii czy posiadanej wiedzy przedstawiciela AuraTech jest indywidualną decyzją KLIENTA, który to bezpośrednio odpowiada za wszystkie swoje finalne decyzje, w tym za skutki stosowania, nie stosowania lub błędnego stosowania się do przepisów prawa. AuraTech może organizować szkolenia/prezentacje (płatne i bezpłatne) związane z przepisami prawa, w tym we współpracy z osobami trzecimi, ale za skutki skorzystania z tych szkoleń/prezentacji odpowiada KLIENT.
  10. Jeśli w ramach niniejszego regulaminu KLIENT - jako Administrator danych osobowych - będzie powierzał AuraTech ich przetwarzanie wtedy KLIENTA zobowiązany jest do podpisania z AuraTech (odręcznie lub przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) Umowy Powierzenia, której treść dostępna jest www.auratech.pl/regulaminy/
  11. Regulamin wszedł w życie z dniem 10.09.2020 i obowiązuje do czasu jego odwołania lub zmiany.
  12. Aktualna treść regulaminu oraz wszelkie jego zmiany będą dostępna na stronie www.auratech.pl w sekcji regulaminy.

   

  §8

  RODO

  1. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administratorem danych osobowych KLIENTA jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31A, NIP 527-10-30-866 (dla potrzeb tego paragrafu nazywana dalej wymiennie: ADO).
  2. Produkty i usługi oferowane przez AURA Technologies Sp. z o.o. dedykowane są dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dlatego też w celu realizacji współpracy na bazie niniejszego regulaminu KLIENT podawał będzie dane, które związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
  3. KLIENT oświadcza, że w ramach realizacji zapisów regulaminu i zlecanych przez niego prac dane osobowe zostają przez niego podane dobrowolnie a ich ewentualne niepodanie będzie związane z niemożnością realizacji zapisów niniejszego regulaminu.
  4. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych KLIENT uprawniony jest do kontaktu mailowego z ADO (rodo@auratech.pl ) lub telefonicznego (22 460-5-460).
  5. Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane w celu wykonania zapisów niniejszego regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  6. Dane osobowe pozyskane treścią realizacji zapisów niniejszego regulaminu przetwarzane będą okres dwóch lat od dnia ostatniego zakończonego zlecenia z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jakie mogą mieć związek z KLIENTEM lub jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Dane z faktur przetwarzane będą przez okres obowiązkowego ich archiwizowania. ADO ma prawo przetwarzać dane osobowe dłużej jeśli będzie to wynikało z dedykowanych przepisów unijnych, krajowych czy sektorowych.
  7. W ramach realizacji zapisów niniejszego regulaminy ADO zastrzega sobie prawo wysyłał na wskazane przez KLIENTA adresy poczty elektronicznej dane, informacje handlowe, marketingowe, techniczne i merytoryczne związane z produktami jakie tytułem współpracy z AuraTech zostały przez niego nabyte.
  8. KLIENT oświadcza, że współpracując z AuraTech na bazie niniejszego regulaminu zapoznał się i akceptuje jak poniżej:
   1. Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych dostępną pod adresem www.auratech.pl/regulaminy/
   2. zgodę na korzystanie przez ADO z usług innych podmiotów przetwarzających dane osobowe - Partnerów Biznesowych ADO zwanych Podwykonawcami, których aktualna lista znajduje się pod adresem: www.auratech.pl/aktualni-podwykonawcy/ , a z którymi ADO ma podpisane odrębne Umowy na Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych, w celu realizacji zleconej przez KLIENTA jakiejkolwiek usługi informatycznej w tym wdrożeniowej/serwisowej/programistycznej/szkoleniowej itp. (art. 28 ust. 2 i 4 RODO).
  9. KLIENTOWI przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. KLIENTOWI przysługuje również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.