Regulamin świadczenia usług serwisowych i programistycznych oraz konsultacji telefonicznych dotyczących Aplikacji Ramzes

Regulamin porad i usług serwisowych z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu AURA Technologies Sp. z o.o.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady kontaktu użytkowników programów AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej wymiennie: AuraTech) z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu w zakresie porad dotyczących pierwszej instalacji systemu oraz porad związanych z użytkowaniem - poruszaniem się po programach, trybów pracy, wstępnej konfiguracji, aktywacji, rejestracji, modyfikacji, aktualizacji i operacji zawartych w instrukcjach (Pakiety Porad). Przez kontakt rozumiemy: kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem okna czatu na stronie www bądź pomocy on-line w Aplikacji Ramzes.

   

 2. W ramach Pakietów Porad mogą być realizowane niektóre usługi serwisowe, jednak ich rozliczenie następuje w drodze godzinowej. Oznacza to, że każda rozpoczęta godzina usługi serwisowej skutkuje zdjęciem z Pakietów 60 min. Do powyższych usług zaliczamy m.in.: zdalną modyfikację programu do wersji aktualnej, rejestrację programu, usunięcie nieprawidłowo wprowadzonych danych, konfigurację programu.

   

 3. W skład Pakietów Porad nie wchodzą usługi serwisowe z zakresu wdrożeń, prac programistycznych, dodania nowych funkcjonalności programów oraz konsultacji technicznych z zakresu napraw baz danych i plików, importu danych poza aplikacje i innych funkcjonalności nieopisanych w instrukcjach. Usługi te są odpłatne i są wyceniane wg zakresu na podstawie cennika usług serwisowych (zamieszczonego tutaj).

   

 4. Na wszystkie indywidualne usługi serwisowe, w tym płatne i bezpłatne, wykraczające poza zakres pakietów porad oraz prace programistyczne, AURA Technologies Sp. z o.o. udziela dwutygodniowej gwarancji (14 dni), w ramach której Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag i reklamacji do zakresu realizowanych prac, za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego.
 5. Zgłaszanie uwag po okresie gwarancyjnym traktowane jest jako nowe zgłoszenie podlegające standardowym procedurom nowej usługi serwisowej.  Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.  W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.  W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej, uznaje się że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą Klienta.  AuraTech zapewnia że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca. 

   

 6. Usługi serwisowe wykonywane bezpośrednio na bazach danych, otrzymanych od Klienta, wykonywane są z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa danych. Dla potrzeb prawidłowej realizacji usługi oraz dla potrzeb ewentualnych reklamacji w okresie gwarancji, AURA Technologies Sp. z o.o. ma prawo przechowywać otrzymane bazy maksymalnie jeden miesiąc licząc od dnia wykonania usługi. Wykonanie tych usług reguluje UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której podpisanie warunkuje wykonywanie zleconych przez Klienta prac. 
 7.  

 8. AURA Technologies Sp. z o.o. oferuje dwa rodzaje Pakietów: Darmowe Pakiety Porad oraz Płatne Pakiety Porad zgodnie z Zasadami Pakietów Porad.

   

 9. Klienci, którzy po raz pierwszy zakupili programy otrzymują Bezpłatny Pakiet Porad (60 minut). Przy zakupie kilku programów otrzymują do każdego następnego programu Bezpłatny Pakiet Porad w wymiarze 30 minut.
  Pakiety ważne są do końca okresu gwarancyjnego. Niewykorzystane Pakiety lub ich części przepadają z dniem końca ważności okresu gwarancyjnego.

   

 10. Klienci, którzy nabywają e-modyfikacje otrzymują również Bezpłatny Pakiet Porad w wymiarze 30 minut. Przy zakupie e-modyfikacji do kilku programów przyznawany jest 15-minutowy Pakiet Porad do każdego następnego programu.
  Pakiety ważne są do końca okresu e-modyfikacji. Niewykorzystane pakiety lub ich części przepadają z dniem końca ważności okresu e-modyfikacji.

   

 11. Darmowe Pakiety Porad nie są przyznawane w przypadku zakupu licencji lub e-modyfikacji do kilku takich samych programów, Rejestratorów, dodatkowych stanowisk w sieci, programów dodatkowych: SuperAdmin, e-Dokumenty.

   

 12. Płatne Pakiety Porad dostępne są komercyjnie, ważne są bezterminowo oraz rozliczane minutowo.

   

 13. Klient może nabyć pakiety porad wg cennika.
  Zamówienia należy składać korzystając z internetowego formularza zamówienia. Ważność dokupionych pakietów jest bezterminowa z uwzględnieniem pkt. 15.

   

 14. W sytuacji posiadania przez Klienta zarówno Darmowego jak i Płatnego Pakietu Porad w pierwszej kolejności rozliczane są Darmowe Pakiety, a dopiero po ich wyczerpaniu Płatne Pakiety Porad. Tylko na wyraźną, pisemną prośbę Klienta wykonana usługa może być rozliczona inaczej, wg wskazań Klienta, pod warunkiem że faktyczny czas poświęcony na usługę zostanie skutecznie rozliczony.

   

 15. Klienci posiadający Pakiety Porad (darmowe i/lub płatne) kontaktują się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu korzystając z:
  • 22 460 5 470 - w dni powszednie w godz. 8.00-17.00
  • 536 675 933 - w dyżurujące soboty w godz. 10.00-14.00
  • poczty elektronicznej: serwis@auratech.pl
  • formularza internetowego: http://www.ramzes.pl/zamow-kontakt-serwisu; realizacja zamówień kontaktu świadczona jest w dni powszednie w godz. 9.00-15.30

  Zakres pomocy udzielany w soboty zależy od specjalizacji dyżurującego technika. Z uwagi na brak dostępu konsultanta do sieci firmowej, firma AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega, iż będzie udzielana ogólna pomoc, niewymagająca technicznej ingerencji w program.

   

 16. Klienci nieposiadający żadnych Pakietów Porad, kontaktują się Działem Wsparcia Technicznego i Serwisem w dni powszednie korzystając wyłącznie z infolinii 0703 502 520 (koszt połączenia 3,69 zł brutto za 1 min).
  W dni powszednie w godzinach 16.00-17.00 dział wsparcia technicznego pełni dyżur telefoniczny, podczas którego udziela informacji ogólnych, dotyczących programów z oferty AURA Technologies Sp. z o.o., co może skutkować nieotrzymaniem przez Klienta szczegółowych informacji dotyczących konkretnego programu.

    

 17. Tylko Klienci posiadający Pakiety Porad mogą kontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu drogą e-mailową, w celu usprawnienia identyfikacji, zobowiązani są do podawania pełnym danych firmy (NIP, nazwa, adres) poprzez internetowy formularz zgłoszenia. Zgłoszone ta drogą zapytania będą rozliczane zgodnie z zapisami w pkt.  7.

   

 18. Klienci posiadający programy w nieaktualnych wersjach zobowiązani są do ich bieżącej aktualizacji, w przeciwnym razie wszelka obsługa w zakresie serwisu będzie odpłatna, wg cennika usług serwisowych po cenach usługi ekspresowej.

   

 19. Pełne porady udzielane są do programów nie starszych, niż w wersji poprzedzającej wersje aktualną.

   

 20. AURA Technologies Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jakość udzielanych porad była jak najwyższa, a rozliczenia Pakietów Porad następowały zgodnie z regulaminem i w sposób adekwatny do udzielonej pomocy. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących świadczenia usługi, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje w formie pisemnej należy przesyłać za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez AURA Technologies Sp. z o.o.
 21.   Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.  W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.  W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej uznaje się, że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą UŻYTKOWNIKA.  AuraTech zapewnia, że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca. 

   

 22. AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach firma będzie informować na swoich stronach internetowych.

 

 

Regulamin konsultacji telefonicznych dla Klientów enova365

Regulamin obowiązuje od 01.01.2018r.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z porad telefonicznych Klientów AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31A, (dalej: AuraTech) i ich przedstawicieli, którzy za pośrednictwem AuraTech nabyli oprogramowanie enova365.

 

§2

Warunkiem uzyskania wsparcia telefonicznego jest:

 1. posiadanie aktualnej umowy wdrożeniowej i/lub serwisowej z AuraTech,
 2. posiadanie oprogramowanie enova365 w aktualnie udostępnionej wersji przez producenta enova365 (dalej: Soneta Sp. z o.o.),
 3. brak zaległości płatniczych wobec AuraTech.

 

§3

W ramach wsparcia telefonicznego klient ma prawo:

 1. do uzyskania porady informatycznej i funkcjonalnej, która polega na wyjaśnieniu zasad działania systemu lub wskazania źródeł pozyskania tych informacji,
 2. wnioskować o zmiany funkcjonalne, które mogą zostać przekazane do Soneta Sp. z o.o.,
 3. wnioskować o zmiany konfiguracyjne, które będą realizowane zgodnie z obowiązującą strony umową.

 

§4

 1. Porady udzielane drogą telefoniczną regulowane są szczegółowo w drodze odrębnych umów wdrożeniowych i/lub serwisowych podpisanych pomiędzy AuraTech a Klientem.
 2. Z porad telefonicznych korzystać mogą wszyscy przedstawiciele Klienta powołujący się na prawidłowy NIP lub nr Klienta.
 3. Korzystając z konsultacji telefonicznych Klient i/lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zrealizowania przychodzącego połączenia oraz na każdorazowe nagrywanie połączeń w celu świadczenia usług najwyższej jakości.
 4. W celu usprawnienia wsparcia technicznego, w procesie udzielania porady za pomogą połączenia telefonicznego, mogą być wykorzystywane dodatkowo narzędzia informatyczne do zdalnego połączenia z Klientem. O ich użyciu Klient i jego przedstawiciel będzie informowany.

 

§5

 1. AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach firma będzie informować na swoich stronach internetowych
 2. AURA Technologies Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jakość udzielanych porad była jak najwyższa, a rozliczenia rozmów następowały zgodnie z umową i w sposób adekwatny do udzielonej pomocy. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących świadczenia usługi, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy przesyłać za pośrednictwem formularza https://www.ramzes.pl/formularz-reklamacyjny  maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez AURA Technologies Sp. z o.o. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia i poinformować klienta o swoim stanowisku w formie pisemnej, bądź mailem (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na reklamacji).

Regulamin Systemu Lojalnościowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z systemu lojalnościowego (zwanego dalej również 'SL').
 2. Organizatorem SL jest AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej zwana również 'AuraTech'), z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31a.
 3. System Lojalnościowy trwa przez czas nieoznaczony poczynając od 01.01.2014.
 4. Uczestnikiem SL może być klient firmy AuraTech (dalej: Klient), który korzysta z produktów i usług oferowanych przez AuraTech.

 

§2
Zasady funkcjonowanie oraz warunki korzystania

 1. System lojalnościowy działa na zasadzie sprzedaży premiowej w ramach której, w związku z nabywaniem produktów i usług z oferty AuraTech, Klient będzie otrzymywał punkty. Zebrane punkty uprawniać będą Klienta do zakupu produktów i usług z katalogu produktów (dalej zwanych 'Nagrodami') na specjalnych, promocyjnych warunkach cenowych.
 2. AuraTech umożliwi każdemu Klientowi (przez co rozumie się przedstawiciela firmy) dostęp do konta internetowego warunkującego korzystanie z SL.
 3. Za nabycie produktów i usług z ofert AuraTech, AuraTech będzie przyznawał punkty, a ich ilość będzie na bieżąco dostępna w zabezpieczonej hasłem części systemu pod adresem www.ramzes.pl.
 4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze ani odstąpieniu.
 5. AuraTech jednostronnie decyduje za jakie produkty i usługi ze swojej oferty jaka ilość punktów będzie naliczana.
 6. Punkty naliczone są od opłaconych transakcji. W sytuacji wystawienia faktury z wydłużonym terminem płatności punkty zostaną skutecznie dodane z chwilą jej opłacenia.
 7. Każda Nagroda w SL wyceniona jest ilością punktów niezbędną do jej nabycia oraz ceną promocyjną netto w PLN.
 8. Klient posiadający konto w SL może w każdym momencie zrealizować zebrane punkty, poprzez ich wymianę na Nagrody, pod warunkiem posiadania wymaganej ilości punków.
 9. W Sytuacji dużego zainteresowania daną Nagrodą, o możliwości jej otrzymania decyduje kolejność zamówień, a w momencie wyczerpania jej zapasów AuraTech może zaproponować Klientowi inną Nagrodę. Klient może albo zdecydować się na tę Nagrodę albo wskazać inną z zastrzeżeniem pkt 8 oraz pod warunkiem jej bieżącej dostępności.
 10. Klient może wymieniać punkty na Nagrody przez cały okres funkcjonowania SL.
 11. Wybrane Nagrody będą każdorazowo odsprzedawane Klientowi w cenach promocyjnych. Opłata dokonywana jest na podstawie pro formy, wysyłanej przez dział handlowy firmy AuraTech po otrzymaniu zamówienia od Klienta.
 12. W zależności od rodzaju wybranej Nagrody, zostanie ona do Klienta dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kuriera, chyba że na wyraźne życzenie Nagroda będzie czekała do osobistego odbioru w siedzibie AuraTech.
 13. Z opłaty za przesyłkę zwolnione są zamówienia nagród, których wartość punktowa przekracza 250. Do pozostałych zamówień doliczane są koszty przesyłki w wysokości:
  • Przesyłka pocztowa polecona – 10 zł netto
  • Przesyłka kurierska – 30 zł netto
 14. Aktualny katalog Nagród dostępny jest tylko w zabezpieczonej hasłem części sytemu.

 

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do systemu lojalnościowego, czyli z chwilą zalogowania się do systemu, Klient akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie AuraTech oraz w serwisie internetowym pod adresem www.ramzes.pl, w części poświęconej Systemowi Lojalnościowemu.
 3. AuraTech zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do zasad funkcjonowania SL oraz do niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach AuraTech będzie informował na swoich stronach oraz w drodze korespondencji mailowej.
 4. AuraTech ma prawo do zakończenia SL w każdym czasie. W takim przypadku Klienci będą mogli przez okres 3 miesięcy wymieniać punktów na aktualnie dostępne Nagrody.
 5. Wszelkie uwagi i sugestie do SL należy kierować na adres: marketing@auratech.pl
 6. W Sytuacji niewykorzystania punktów przed zakończeniem działalności gospodarczej przez Klienta lub formalnym zaprzestaniem korzystania z produktów i usług z oferty AuraTech, zebrane punkty zostają usunięte przez AuraTech, z chwilą uzyskania takich informacji.

 

 

 

 

Regulamin korzystania z wersji demo ramzes-online

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wersji demonstracyjnej modułów oprogramowania z serii Ramzes-OnLine (dalej: Demo).
 2. Skorzystanie z wersja Demo udostępnianej przez AURA Technologies Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fasolowa 31A, (dalej: AuraTech) jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu Usługi.

 

§2

 1. Korzystanie z wersji Demo polega na udostępnieniu zainteresowanym Klientom (dalej: Użytkownik) przez sieć Internet oprogramowania Ramzes-OnLine w jednym z dwóch modeli dostępu:
  1. W TECHNOLOGII CITRIX
   1. dostęp do Demo możliwy jest przez przeglądarkę i następuje automatycznie, po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,
   2. Demo dostępne jest w przeglądarce przez czas nieograniczony pod warunkiem, że Użytkownik aktywnie testuje udostępnione rozwiązanie,
   3. w sytuacji braku aktywności Użytkownika w ciągu 15 minut od momentu uruchomienia wersji Demo, system zostanie automatycznie zamknięty a wprowadzone dane usunięte,
   4. wprowadzone przez Użytkownika dane są każdorazowo usuwane wraz z jego wylogowaniem, niezależnie czy dokona tego Użytkownik świadomie czy system z uwagi na brak aktywności Użytkownika,
   5. wersję Demo może testować w tym samym czasie trzech równolegle zalogowanych Użytkowników.
  2. ZA POMOCĄ DOSTĘPÓW RDP
   1. demo udostępniane jest użytkownikowi indywidualnie, po wypełnieniu formularza kontaktowego oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,
   2. w celu skorzystania z Demo, Użytkownik otrzyma niezbędny plik dostępowy oraz loginy i hasła,
   3. Użytkownik wersji Demo zobowiązany jest do nieudostępniania pliku, loginu i hasła osobom trzecim,
   4. dostęp do Demo regulowany jest czasowo, na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Użytkownikiem a AuraTech,
   5. w okresie przeprowadzania testów proces wylogowywania nie powoduje utraty wprowadzonych danych,
   6. wprowadzone dane są usuwane po zakończeniu testów, chyba ze strony umówią się inaczej.
 2. W sytuacji zainteresowania Użytkownika wersją komercyjną usługi Ramzes-OnLine, należy pamiętać, że dostęp komercyjny realizowany jest tylko w oparciu o technologię dostępu RDP, tym samym AuraTech zaleca przed zakupem zapoznanie się z wersją Demo w technologii w jakiej Użytkownik będzie pracował na co dzień.

 

§3

 1. Wypełnienie formularza kontaktowego i jego wysłanie równoznaczne jest ze zgodą na przetrzymywanie i administrowanie tymi danymi w celu prawidłowego zrealizowania usługi Demo oraz weryfikacji jakości usługi z jakiej Użytkownik skorzystał.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fasolowej 31A.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawienia.

 

§4

 1. AuraTech dołoży starań, aby wersja Demo była udostępniana w sposób nieprzerwany. Jednocześnie AuraTech zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w udostępnianiu i korzystaniu z wersji Demo, w szczególności wynikających z okresowej konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego, łączy do dostawców usług internetowych, awarii łącz służących do transmisji lub spowodowanych działaniami firmy Microsoft Corporation bądź zdarzeniami losowymi.
 2. AuraTech zastrzega sobie również, że wersja Demo może nieznacznie różnić się od wersji komercyjnej.
 3. Demo dostępne w technologii Citrix, z uwagi na swój poglądowy charakter i ograniczenia technologiczne, może mieć niedostępne następujące funkcje:
  1. funkcjonalność e-Dokumentów
  2. możliwość pobrania i zapisu danych na dysk
  3. możliwość wykonania i odtworzenia archiwum
  4. wydruki
  5. współpraca z urządzeniami fiskalnymi

 

§5

 1. Wersję Demo można wykorzystywać wyłącznie do testowania usługi. Użycie komercyjne jest zakazane.
 2. Z uwagi na testowy charakter usługi, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza AuraTech za szkody powstałe na skutek lub w związku z korzystaniem z wersji Demo jest wyłączona.
 3. Dane przetwarzane przez użytkownika z wykorzystaniem demo nie mogą być danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm), a w razie naruszenia powyższego zobowiązania AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za ich przetwarzanie w tym za ich poufność i integralność.

 

§6

 1. W celu uzyskania szerszej informacji na temat usługi Demo lub jest wersji komercyjnej należy skontaktować się Działem Sprzedaży AuraTech: sprzedaz@auratech.pl lub 22 460-5-490
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczących korzystania z wersji Demo należy kierować na adres demo@auratech.pl lub 22 460-5-470
 3. AuraTech zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do zapisów niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.02.2016
 5.  

 

 

Polityka prywatności i cookies

Firma AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej wymiennie: AuraTech), będąca operatorem stron w domenie ramzes.pl, ramzes.com.pl, auratech.pl, auratech.com.pl oraz stron www.auratech.pl, www.auratech.com.pl, www.ramzes.pl, www.ramzes.com.pl, www.erp-enova365.pl, www.enova365.warszawa.pl, www.auratechnologies.pl, www.auratechnologies.com.pl, www.aura-tech.eu, www.aura-technologies.eu, www.auratechnologies.eu, www.auratech.waw.pl, www.aura-technologies.waw.pl, www.aura-technologies.com.pl, www.aura-technologies.pl, www.aura-tech.com.pl, www.enova365.info.pl, www.enova365.info, www.najlepszeprogramy.pl, www.innowacjedlafirm.com.pl, www.innowacjedlafirm.pl (zwanych dalej Serwisami) szanuje prywatność wszystkich osób będących Użytkownikami wspomnianego Serwisu. Niniejsza "Polityka prywatności" określa jakie informacje mogą być gromadzone i jak możemy je wykorzystywać.
Rejestrując się bądź składając zamówienie w Serwisach Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki polityki prywatności.
Ochrona prywatności:
AURA Technologies Sp. z o.o. zapewnia prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Uczestników. AURA Technologies Sp. z o.o. uprzedza Uczestników, iż przed skorzystaniem z usług będą proszeni o podanie określonych danych osobowych i firmowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z opisami podanymi poniżej. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu rodo@auratech.pl

 1. Rodzaje gromadzonych danych
  Użytkownicy Serwisu zostaną poproszeni o podanie danych osobowych i firmowych w zakresie zależnym od wykorzystania Serwisu i korzystania z usług AURA Technologies Sp. z o.o., oraz każdorazowo do zaakceptowania niezbędnych zgód w tym wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016r.

   

 2. Gromadzenie danych o użytkownikach i wykorzystywanie zgromadzonych informacji
  Podobnie jak większość serwisów internetowych, Serwis analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp.). Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administrowania Serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników. Wszyscy użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami przez dostępne na stronach Serwisu adresy korespondencyjne.
   
  AURA Technologies Sp. z o.o. przechowuje korespondencję ze swymi Użytkownikami dla jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie operator Serwisu gwarantuje, że adresy w ten sposób zgromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. W momencie wyrażenia przez Użytkownika chęci skorzystania z usług i produktów operatora Serwisu , poprzez wypełnienie formularza m.in. zamówienia bądź rejestracji, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych zawartych w przesłanym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamawianego procesu.
   
  AURA Technologies Sp. z o.o. gromadzi informacje o Użytkownikach w celu świadczenia na ich rzecz zamawianych usług/produktów. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego  Serwisów, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa , możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

   

 3. Ochrona danych osobowych i rezygnacja z obecności w bazie firmy AURA Technologies
  Administratorem danych zbieranych przy użyciu Serwisu jest firma AURA Technologies Sp. z o.o. o NIP: 527-10-30-866 z siedzibą w Warszawie przy ul. Fasolowej 31A. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do wniesienia żądania zaprzestania wykorzystywania jego danych i danych jego firmy do informowania go o zmianach w oprogramowaniu firmy AURA Technologies, nowych produktach firmy AURA Technologies oraz ofertach handlowych firmy AURA Technologies i jej partnerów biznesowych, zgodnie z udzielonymi wcześniej zgodami. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest wysłać taką informację pod adresem firmy AURA Technologies: sprzedaz@auratech.pl. Informacja powinna zawierać co najmniej nazwę i NIP firmy oraz adres mailowy, a także deklarację, których z powyższych informacji Użytkownik nie chce otrzymywać. Dane osobowe umieszczone są w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych Serwisu, która w żaden sposób nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Jakiekolwiek przetwarzanie danych jest wykonywane tylko i wyłącznie przez pracowników firmy AURA Technologies lub inne osoby do tego upoważnione. Gromadzenie danych jest wykonywane z należną starannością i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   

 4. Sposób kontaktowania się z Użytkownikami
  W przypadku dokonania transakcji zakupu towaru lub usługi, Użytkownik otrzyma drogą mailową potwierdzenie transakcji. AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną w celu przekazania ważnych informacji dotyczących transakcji bądź świadczonej usługi, oprogramowania firmy AURA Technologies lub oferty handlowej.

   

 5. Zmiana polityki ochrony poufności
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki ochrony poufności poprzez opublikowanie nowej polityki na prowadzonych przez nas stronach.

 

 

Polityka Cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fasolowej 31A.

 

 § 1  Definicje

 1. Administrator - oznacza AURA Technologies z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Fasolowej 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007963, NIP: 527-10-30-866, Regon: 011178761, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie auratech.pl.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 § 2  Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie, a w szczególności do:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w związku z uruchomieniem Funkcji reklamowych Google Analytics, wykorzystywanych do celów statystycznych, reklamowych oraz szczegółowego raportowania o zachowaniu Użytkowników.

 

 § 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Użytkownik może zablokować Funkcje reklamowe Google Analytics korzystając z aplikacji blokujących dostęp Google Analytics do używanej przeglądarki (więcej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 5.  

   

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta zgodnie z art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)

Wzorzec (ogólne warunki) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej zgodnie z art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)

 

Umowa o treści określonej niniejszym wzorcem stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych przez

AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fasolowej 31A (02-482 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000007963, posiadającą numer NIP 527-10-30-866 i REGON 011178761,reprezentowaną przez:

Grażynę Sroczyńską – prezesa zarządu i Arkadiusza Przybylskiego – wiceprezesa zarządu, zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem Przetwarzającym” lub wymienne „Procesorem”,

w imieniu Administratora danych osobowych, zwanego w dalszej części umowy „Administratorem Danych” lub „Administratorem”.

 

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych zawartych w przekazywanych Podmiotowi Przetwarzającemu bazach danych, materiałach wydrukowanych i elektronicznych lub uzyskał pisemną zgodę Administratora Danych na korzystanie z usług Procesora jako Podmiotu Przetwarzającego dane osobowe.
 2. Administrator Danych powierza Procesorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” lub RODO) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
 3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym oraz przestrzega praw osób, których te dane dotyczą.

 

§2
Przedmiot, zakres, cel, czas i miejsce przetwarzania danych

 1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że postawą powierzenia przetwarzania danych osobowych jest umowa licencyjne na produkty z serii Aplikacja Ramzes i /lub umowa o świadczenie usługi udostępniania aplikacji Ramzes-OnLine i/lub umowa serwisowa i/lub umowa wdrożeniowa i/lub zlecenia serwisowe i/lub zlecenie programistyczne (zwane dalej: „Umową”) a wraz z nią szeroki zakres usług, z których korzystać może Administrator, a których treścią niezbędne jest przetwarzanie powierzonych Procesorowi danych osobowych przez Administratora.
 2. Strony umowy oświadczają, że umowa ta dotyczy nie tylko aktualnych ale również przyszłych produktów i usług z których Administrator będzie chciał korzystać w przyszłości, a które będą elementem oferty Procesora.
 3. W związku z Umową o której mowa w §2 ust. 1 Procesor może uzyskać dostęp do danych osobowych Administratora i przetwarzać dane osobowe osób, których dane dotyczą, w celu zrealizowania prac zleconych przez Administratora
 4. Celem zleconych Procesorowi prac przez Administratora jest zapewnienie ciągłego i prawidłowego korzystania z produktów i usług oferowanych przez Procesora, a tym samym zapewnienia ciągłości świadczenia usług, jakie na podstawie oferowanych Produktów i usług przez Procesora, świadczy Administrator.
 5. W związku ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe, wyłączeni w celu realizacji Usług informatycznych np. serwisowych, wdrożeniowych czy szkoleniowych związanych z produktami będącymi w ofercie Procesora zleconych przez Administratora i osoby go reprezentujące.
 6. Administrator Danych wyraża zgodę na wykorzystywanie przetwarzanych danych do profilowania zgodnie z art. 4 pkt 4 Rozporządzenia. Podmiot Przetwarzający zapewnia, że informacje te mają za zadanie posłużyć tylko w celach statystycznych, analitycznych i prognostycznych bez możliwości łączenia tych danych z konkretną osoba fizyczną.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych pokrywa się z czasem współpracy pomiędzy Procesorem a Administratorem o czym mowa w §8.
 8. Procesor ma prawo przetwarzać wszystkie dane osobowe jakie otrzymał od Administratora w formie wydrukowanej, w formie bazy danych lub poprzez udzielnie dostępu zdalnego do programu, tylko na wyłącznie udokumentowane polecenie Administratora.
 9. Przez udokumentowane polecenie Administratora strony rozumieją zlecenia skierowane droga papierową, mailową, telefoniczną (poprzez nagranie rozmowy) oraz za pośrednictwem dedykowanych formularzy internetowych stosownych w danym czasie przezProcesora.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej zgody Administratora i może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia szczególnych warunków określonych w art. 44 i nast. RODO.

 

§3
Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w tym obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

 1. Zgodnie z art. 32 RODO ust. 1 Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator i Podmiot Przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 3. Środki techniczne i organizacyjne utrzymywane przez Procesora będą obejmować w szczególności środki opisane w złączniku nr 2 do „Regulaminu Zasad Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” obowiązujących u Procesora. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych załącznik nr 2 nie jest upubliczniony ale możliwy do wglądu w siedzibie Procesora bez prawa jego kopiowania czy duplikowania.
 4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 5. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
 6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Procesora, jak i po jego ustaniu.
 7. Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe zgromadzone w celu zrealizowania usługi, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 8. W miarę możliwości Procesor pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 9. Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki w ciągu 72 godzin zgłosi Administratorowi naruszenie.

 

§4
Prawo kontroli

 1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
 2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Procesora i z minimum 14 dniowym jego pisemnym uprzedzeniem.
 3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

 

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu realizacji świadczonych przez siebie usług i w ramach oferowanych przez siebie produktów. Lista aktualnych podwykonawców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie zgodnie z §28 ust. 4 RODO.
 3. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

 

§6
Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego

 1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 2. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie Przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

 

§7
Zasady zachowania poufności

 1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

 

§8
Postanowienia końcowe

 1. Umowa obowiązuje na czas współpracy pomiędzy Procesorem a Administratorem.
 2. Umowa zostaje zawarta w pisemnej formie elektronicznej, poprzez akceptację przez Administratora treści niniejszego Wzorca Umowy za pośrednictwem formularza internetowego, stosowanego przez Procesora i udostępnionego na jego stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Podmiotu Przetwarzającego.
 5.  

  Załącznik nr 1
  Lista aktualnych podwykonawców zgodnie z §5 ust. 1 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

   

  Aktualna lista podwykonawców znajduje się pod adresem www.auratech.pl/aktualni-podwykonawcy