KODEKS ETYCZNY

oraz zasady postępowania w biznesie

§  1.

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się zarząd, pracownicy (w tym telepracownicy) oraz współpracownicy AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej wymiennie AuraTech) podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych na rzecz Interesariuszy AuraTech, w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy i telepracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, kontrahenci, instytucje, osoby trzecie).
 2. Kodeks łączy w sobie zasady poszanowania prawa i wszelkich przepisów ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności człowieka (w tym szacunku i tolerancji) oraz etycznego zachowania, tym samym stanowi ramy działania i postępowania w AuraTech, z tendencjami do ich uściślania i wprowadzania kolejnych norm zachowania wraz ze zmieniającą się rzeczywistością.
 3. W niniejszym materiale opracowane są cechy jakie powinny charakteryzować zachowania podczas kontaktów z klientami, kontrahentami, osobami trzecimi oraz pracownikami i współpracownikami AuraTech.
 4. W niniejszym kodeksie będą zbierana nie tylko zasady ale i wskazówki postępowania.
 5. Podstawą prawidłowej i udanej współpracy jest ZAUFANIE, na które pracujemy podczas każdego, nawet najkrótszego kontaktu, każdą dopuszczoną w firmie drogą kontaktu, w tym osobistą oraz elektroniczną.
 6. Kodeks etyczny obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione i współpracujące z AURA Technologies Sp. z o.o.
 7. Zebrane w niniejszym kodeksie zasady są bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie osoby reprezentujące AURA Technologies Sp. z o.o. a naruszenie ich jest naganne i nie jest tolerowane.
 8. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Kodeksu zostaną podjęte przez władze Spółki stosowane działania w ramach obowiązujących przepisów.

 

§  2.

 1. Zarząd, pracownicy i współpracownicy AuraTech zobowiązani są do:
  • przestrzegania i respektowania wszelkich przepisów prawa w tym przepisów ustawowych i wykonawczych,
  • szanowania zwyczajów kulturowych, religijnych oraz światopoglądowych pracowników, współpracowników, Klientów, Kontrahentów i osób trzecich,
  • dbania o środowisko naturalne,
  • postępowania etycznie, w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu współpracy z AuraTech,
  • podejmowania kroków mających za zadanie zwalczanie jakiejkolwiek dyskryminacji, braku tolerancji czy prześladowania zarówno w obrębie firmy jak i w relacjach biznesowych,
  • przestrzegania wewnętrznej polityki antymobbingowej oraz innych wewnętrznych regulacji i zasad,
  • zapoznania się z niniejszym kodeksem oraz stosowania jego zaleceń.
 2. Produkty i usługi oferowane przez AuraTech świadczone są na najwyższym poziomie jakości. Każdy z pracowników i współpracowników zobowiązany jest do stosowania wszelkich wprowadzanych w firmie standardów oraz do bezpośredniej współpracy przy ich określaniu i wprowadzaniu w życie.
 3. Potrzeby i oczekiwania klientów są naszym kluczowym wyznacznikiem działania co oznacza, że jesteśmy i pracujemy dla klientów i na rzecz klientów. Najbardziej pożądanym efektem jest umiejętność przewidywania potrzeb klientów oraz umiejętność dostosowania się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
 4. Chcąc zyskać jak największe zaufanie naszych klientów i przetrwać na wymagającym rynku koncentrujemy się na jakości naszych usług wierni zasadzie „dostarczamy to co obiecujemy”.
 5. Najważniejszym wyznacznikiem naszej jakości są opinie naszych klientów, dlatego dla bieżąco oraz cyklicznie poddajemy się ocenom ewaluacyjnym oraz dodatkowo certyfikacjom i audytom zewnętrznym.
 6. Uczciwość i wzajemny szacunek to podstawowe warunki budujące zaufanie.
 7. Podstawą codziennej pracy jest szacunek do siebie oraz kolegów i koleżanek oraz gotowość współpracy niezależnie od pełnionej funkcji czy zakresu współpracy z AuraTech.
 8. Wspieramy decyzje zespołowe. Wszyscy pracownicy i współpracownicy działają jako jeden duży zespół stąd umiejętność wymiany informacji oraz wyrażania swoich opinii, w tym przekazywania swoich pomysłów nie tylko wewnątrz działu, jest codziennością.
 9. Potrafimy słuchać innych, otwarcie dyskutujemy o problemach, a zasięgając opinii poszukujemy najlepszego i zarazem właściwego rozwiązania, gdyż najlepsze rozwiązanie można znaleźć po zapoznaniu się z różnymi punktami odniesienia.
 10. Stawiamy na otwartą komunikację w obrębie firmy i w ramach możliwości angażujemy pracowników w podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów.
 11. Każda osoba reprezentująca AuraTech bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zadań a w obliczu wykrytych błędów w procesach biznesowych przekazuje swoje spostrzeżenie przełożonemu oraz bierze udział w definiowaniu oraz we wdrażaniu odpowiedniego rozwiązania.
 12. Jeśli coś krytykujemy to krytyka ta koncentruje się na problemach a nie na osobach.
 13. Wspólnie tworzymy jak najlepsze warunki pracy. Wszyscy dbamy o estetykę i czystość swoich miejsc pracy niezależnie od ogólnych prac porządkowych.
 14. Wszyscy przestrzegają ogólnych zasad bezpieczeństwa a w sytuacji zagrożenie są gotowi nieść pomoc i ratunek.
 15. AuraTech kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych (w tym danych i informacji poufnych) dlatego chronimy dane naszej firmy, naszych klientów i kontrahentów wszelkimi możliwymi i dostępnymi na dany moment metodami/narzędziami.
 16. Informacje poufne jak dane osobowe (klientów, pracowników i kontrahentów) oraz tajemnice przedsiębiorstwa (klientów, kontrahentów i AuraTech) są zawsze zachowywane w poufności, dlatego podczas przetwarzania tych danych w szczególny sposób dbamy o ich bezpieczeństwo, tak aby nie dostały się do osób trzecich. W celu dopełnienia najwyższej staranności w zapewnieniu zachowania w poufności informacji poufnych AuraTech zobowiązał swoich pracowników i współpracowników do m.in. przestrzegania wewnętrznego regulaminu nazwanego "Regulamin zasad zachowania poufności i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji", którego treścią sprecyzowane zostały zasady związane z zachowaniem w poufności informacji określanych Poufnymi (w tym Tajemnicy Przedsiębiorstwa) i danych wrażliwych, a także zasad przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Na Pracowniku i Współpracowniku AuraTech łamiącym przepisy prawa o których mówi regulamin, ciąży osobista odpowiedzialność prawna w tym finansowa.
 17. AuraTech jest skupiona na efektywności działania oraz nastawiona jest na osiąganie jak najlepszych rezultatów stąd dostrzegamy i nagradzamy osiągnięcia pracowników biorąc pod uwagę ich indywidualne kompetencje i zdolności. Dzięki temu wspólnie tworzymy środowisko pracy w którym każdy czuje się doceniony a tym samym możemy rozwijać się osobiście i zawodowo dla dobra AuraTech jej klientów i kontrahentów.
 18. W związku z zapisem punktu jak wyżej zarząd/menedżerowie/kierownicy działów/dyrektorzy/liderzy projektu/zespołów są odpowiedzialni za prawidłowy podział zadań w zespole oraz wspierają swoich pracowników w ich działaniach.
 19. Osoby reprezentujące AuraTech dbają o swój rozwój intelektualny oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
 20. Jesteśmy lojalni wobec AuraTech a w kontaktach zewnętrznych dbamy o tworzenie spójnego i wartościowego wizerunku AuraTech, tym samym godnie reprezentujemy firmę.
 21. W relacjach służbowych prywatne interesy ani korzyści osobiste nie mogą wpływać na decyzje biznesowe.
 22. Podejmując decyzje biznesowe kierujemy się wyłącznie interesem AURA Technologies Sp. z o.o.
 23. W kontaktach zewnętrznych unikamy korupcji pod każdą postacią oraz unikamy działań mogących być zakwalifikowane jako korupcjogenne.
 24. Na co dzień stosujemy się do zasady fair play.
 25. W dobie gospodarki wolnorynkowej promującej innowacyjność oraz efektywność z szacunkiem podchodzimy do produktów i usług konkurencji przestrzegając zasad wolnej i uczciwej konkurencji. Nie rozpowszechniamy fałszywych ani niesprawdzonych informacji o produktach czy usługach konkurencji i nie sięgamy po nieuczciwe metody aby uzyskać przewagę konkurencyjną.
 26. W codziennych działaniach pamiętamy o tym, że jesteśmy częścią społeczeństwa dlatego Społeczna Świadomość Biznesu jest w gestii naszego zainteresowania i naszych działań.
 27. Jako pracownicy, współpracownicy i członkowie organów statutowych AURA Technologies Sp. z o.o.:
  • będziemy powstrzymywać się od wszelkich form agresji, braku tolerancji, arogancji, nieuprzejmości, braku życzliwości czy szacunku w relacjach wzajemnych;
  • zobowiązujemy się również, że nie będziemy obojętni wobec jakichkolwiek brutalności lub przemocy w naszym otoczeniu;
  • sytuacje trudne będziemy zawsze rozwiązywali w duchu poszanowania godności drugiego człowiek i tego samego będziemy wymagali wobec innych;
  • uznajemy prawa do równości i różnorodności;
  • nie akceptujemy zachowań dyskryminujących, w tym m.in. ze względu na wiek, rasę, kulturę, narodowość, religię, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, poglądy polityczne, status społeczny;
  • będziemy angażować się w budowanie świadomości potrzeby przestrzegania prawa w tym m.in. do równości i różnorodności, oraz wzajemnej uczciwości i szacunku.
 28. Jako pracownicy, współpracownicy i członkowie organów statutowych zobowiązujemy się przestrzegać dekalogu wartości AuraTech, który definiując przewodnie zasady firmy, ma za zadanie wspierać wewnętrzną współpracę zespołów realizujących wspólne cele, a którego zapisy brzmią:
  • szanujemy i wspieramy się wzajemnie;
  • nasza różnorodność jest naszym atutem;
  • intermentoring jest naszą siłą sprawczości i skuteczności;
  • wykonujemy naszą pracę najlepiej jak potrafimy i bierzemy za nią odpowiedzialność;
  • cenimy pomysłowość i kreatywność ponad hierarchię;
  • dostarczamy to co obiecujemy - dotrzymujemy słowa;
  • "tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi" Napoleon Bonaparte - błędy traktujemy wyłącznie jak naukę i źródło naszego doskonalenia;
  • stawiamy na otwartą komunikację - nie zakładamy niczego z góry, dopytujemy;
  • jesteśmy wobec siebie uczciwi i postępujemy etycznie;
  • przestrzegamy ustalonych zasad.

   

  §  3.

   

   

  1. Niniejszy kodeks etyczny, w tym jego nowe wersje, wchodzą w życie z dniem podpisania przez Zarząd i upublicznienia go na stronie internetowej www.auratech.pl 
  2. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości co do zasad postępowania należy konsultować je z przełożonymi lub z zarządem spółki.  Do dyspozycji pozostawiony jest również adres etyka@auratech.pl na który można wysyłać zapytania lub spostrzeżenia.