Czym jest unijna Nomenklatura Scalona (CN)?

Od 1 lipca 2020r. zmianie uległ sposób identyfikacji towarów poprzez zastąpienie krajowej klasyfikacji PKWiU (2008) Nomenklaturą Scaloną (CN) oraz usług PKWiU (2015)

Nomenklatura Scalona (CN) jest usystematyzowanym wykazem towarów Unii Europejskiej dostępnym na stronie internetowej MF funkcjonującym od dawna w ramach taryfy celnej i podatku akcyzowym.

(https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/CalculateComplex?lang=PL&date=20200605)

Nomenklatura Scalona (CN) powoduje uproszczenie matrycy stawek w taki sposób, aby system stał się przejrzysty i prostszy w stosowaniu. Dodatkową wartością tego systemu są takie same zasady identyfikacji towarów dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Zmiana spowodowała przejście z krajowego PKWiU (2008) na system unijny (CN).
Podstawowa zasada to ujednolicenie stawek VAT w odniesieniu do tych samych grup produktów przy zastosowaniu zasady równania w dół do niższej stawki występującej w danej grupie.

Co zmieniło wprowadzenie nowych zasad identyfikacji towarów i usług?

Zmiany obowiązujące od 1 lipca polegają na uproszczeniu w zakresie stawek VAT, obowiązuje bowiem jedna stawka dla poszczególnych działów nomenklatury scalonej – całej grupy towarów CN.

Do 30 czerwca 2020r. istniały przypadki, kiedy dla jednej grupy towarów istniały trzy stawki podatku VAT.
Co do zasady, każda jednostka gospodarcza będąca podatnikiem VAT dokonująca sprzedaży towarów i usług jest zobowiązana do stosowania właściwych stawek VAT.

Obecnie podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23%.
Istnieją także zwolnienia z VAT oraz stawki obniżone 0% (eksport, WDT), 5 % i 8%.
Zryczałtowany VAT od usług taksówek osobowych wynosi 4%, zryczałtowany zwrot podatku przysługujący rolnikom ryczałtowym wynosi 7%.

W celu prawidłowego przypisania stawki należy zweryfikować zastosowanie właściwej wartości VAT poprzez sprawdzenie załącznika numer 10 do ustawy o VAT w zakresie stosowania stawki 5 % i załącznika numer 3 w zakresie stosowania stawki 8%.
W przypadku, gdy nie znajdziemy sprzedawanego towaru lub usługi w CN lub PKWiU przypisanych do obniżonych stawek zastosujemy stawkę podstawową w wysokości, czyli 23%.

Przypisanie prawidłowego numeru CN – dwie metody

 1. Ustalenie numeru CN i PKWiU 2015 - będzie to łatwiejszy proces, jeśli posiadamy starą numerację PKWiU (2008), ustalamy wtedy klucz powiązań pomiędzy PKWiU (2008) a nowymi klasyfikacjami. Główny Urząd Statystyczny udostępnił taki klucz powiązań.
 2. Jeśli nie mamy starego PKWiU (2008), korzystamy z opisu klasyfikacji, aby przypisać prawidłowy numer CN lub PKWiU (2015).

Podatnicy są zobowiązani sprawdzić nową klasyfikację według działu, pozycji, podpozycji lub kodu nomenklatury scalonej, ponieważ zmiana CN powoduje zmianę stawki VAT.

W jaki sposób mając dane PKWiU możemy uzyskać informację o prawidłowym numerze Nomenklatury Scalonej?

Najprostszą metodą jest skorzystanie ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/pdf/klucz_PKWiU_15-CN_2020_09_sty_ver_1.docx.pdf.


Klucz powiązań pomiędzy PKWiU 2008 a PKWiU 2015 jest dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html a następnie korzystamy z danych zawartych w załączniku numer 3 i 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Przykładowe zmiany dotyczące opodatkowania stawkami 5%, 8% i 23%

Przykłady obniżenia stawek do 5% od 1 lipca 2020r.

 1. Pieczywo każdego rodzaju do 5% ( przed 1 lipca stosowano trzy stawki 5%, 8%, 23%)
 2. Wyroby ciastkarskie do 5% (przed 1 lipca stosowano dwie stawki 8%, 23%),
 3. Artykuły higieniczne do 5 % (przed 1 lipca stawka 8%),
 4. Produkty dla niemowląt i dzieci – żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe do 5% (przed 1 lipca stawka 8%).

Od 1 lipca 2020r. wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką w wysokości 5% zawiera 24 pozycje.

 

Regulacje dotyczące stawki 8%.

WAŻNE! Stawka VAT na czasopisma specjalistyczne inne niż regionalne lub lokalne na podstawie art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz.106 z późniejszymi zmianami) od 1 lipca 2020r. wynosi 8%.

Przykładowe zmiany dotyczące opodatkowania stawką 8% - podwyższenie do stawki 2

 1. Drewno opałowe do 23% – (przed 1 lipca stawka 8%),
 2. Lód używany do celów spożywczych i chłodniczych do 23 % – (przed 1 lipca stawka 8%),
 3. Homary, ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (takie jak kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są w/w produkty do 23 % – (przed 1 lipca stawka 8%).

Od 1 lipca 2020r. wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką w wysokości 8% zawiera 73 pozycje.

 

Przykłady zastosowania stawki 23%:

 1. Kawa, w tym palona i bezkofeinowa, łupinki i łuski kawy, substytut kawy zawierającej kawę w każdej postaci,
 2. Herbata nawet aromatyzowana oraz mate.

Jak należało się przygotować do sprzedaży towarów i usług z nową, właściwą stawką VAT ?

Przede wszystkim konieczna była weryfikacja, czy sprzedawane przez nas towary maja taką samą stawkę VAT, jak była przypisana przed l lipca 2020r., czy nie, ponieważ musimy prawidłowo zakwalifikować towary, według nowych zasad zgodnie z nomenklaturą CN. Wiąże się z dodatkowym obowiązkiem polegającym na wprowadzeniu do kas fiskalnych i systemów magazynowych zmian stawek w podatku VAT.
Stosowane w praktyce zmiany w kasach fiskalnych, polegają na przypisaniu towarów z właściwą stawką VAT, zgodną z nomenklaturą CN np.: zmiana w odniesieniu do chleba ujednolicenie stawki 5%, usunięcie stawek 8% i 23%.
Fizycznie należy przypisać na nowo stawki VAT w odniesieniu do towarów, których stawka VAT uległa zmianie poprzez przypisanie oznaczenia literowego od A do G.
Litera A – stawka 23%,
Litera B – stawka 8%,
Litera C – stawka 5%,
Litera D – stawka 0%,
Litera E – zwolnienie od podatku
Litera F i G - pozostałe stawki VAT w tym zero techniczne.

Takiej samej czynności należy dokonać w odniesieniu do programu magazynowego, poprzez przypisanie nowych stawek na dzień 01 lipca 2020r.

Wniosek o wydanie wiążącej informacji skarbowej (WIS)

Co zrobić, jeśli jednak nie mamy pewności, czy konkretny towar czy usługa jest sklasyfikowana pod daną pozycją CN lub PKWiU (2015)?
Wówczas możemy wtedy skorzystać z prawa wystąpienia z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji skarbowej (WIS).

Celem wystąpienia o WIS jest zapewnienie podatnikowi ochrony i umożliwienie prawidłowego przyporządkowania stawki podatku od towarów i usług. Organ podatkowy nie może kwestionować wysokości stawki VAT zastosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskany WIS.

Organ podatkowy nie może kwestionować wysokości stawki VAT zastosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskany WIS.

Jeśli chcemy otrzymać wiążącą informację stawkową (WIS) należy złożyć wniosek (formularz WIS-W) osobiście, za pośrednictwem poczty, do Krajowej Informacji Skarbowej na adres Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko – Biała lub poprzez e-PUAP za pośrednictwem elektronicznej platformy epuap.gov.pl/wsp/portal/.


Opłata za wniosek wynosi:
Wniosek o WIS na jeden towar lub usługę podlega opłacie 40 zł (art. 42d i 42e ustawy o VAT). Jeżeli wniosek dotyczy świadczenia złożonego opłata będzie ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł oraz liczby towarów lub usług składających się na to świadczenie.

Przykład: Podatnik składa wniosek o wydanie WIS dla usługi – w jego ocenie mającej charakter usługi kompleksowej – składającej się z 3 usług.
Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi zatem: 40 zł * 3 = 120 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.
Nr rachunku to:
25 1010 1212 0064 6422 3100 0000 (w tytule należy wpisać „za wydanie WIS” oraz wskazać dane identyfikacyjne wnioskodawcy np. NIP/PESEL).

W przypadku, gdy do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIS konieczne będzie dokonanie dodatkowych badań lub analiz wówczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty z tego tytułu.
Wysokość opłaty i termin jej uiszczenia będą określone w postanowieniu, na które przysługuje podatnikowi zażalenie.
Opłata za dodatkowe badania i analizy ma pokryć rzeczywiste koszty ich przeprowadzenia przez określone podmioty, którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zleci ich wykonanie.
Na wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zaliczki na pokrycie opłaty z tytułu dodatkowych badań lub analiz. W przypadku nieuiszczenia tej zaliczki we wskazanym terminie, wniosek o WIS zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia – w tym zakresie zostanie wydane stosowne postanowienie, na które podatnikowi będzie przysługiwało zażalenie.
Opłaty za dodatkowe badania i analizy również powinny być wpłacane na ww. rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.

Zasady wypełniania wniosku WIS – W – części wniosku:
1. Część A – opisujemy cel składania wniosku,
2. Część B – dane wnioskodawcy,
3. Część C – wypełniamy tylko, jeśli ustanowiliśmy pełnomocnika,
4. Część D – określa zakres składanego wniosku,
5. Część E – dotyczy opłaty za decyzję WIS.

Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku w jego zakresie przedmiotowym, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celna - skarbowa oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu skarbowego. Wydane dokumentu WIS bez danych identyfikujących strony, umieszcza się bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy wniosek musi zawierać własne stanowisko, własną propozycję klasyfikacji?<br/> Wniosek może zawierać własną propozycję klasyfikacji towaru albo usługi. Nie jest to jednak obowiązkowe. Wystarczy, że wnioskodawca wyczerpująco opisze przedmiot wniosku (towar, usługę albo świadczenie złożone).
Wnioskodawca ma jednak obowiązek wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa.
Organ wydający WIS nie jest jednak związany z zaproponowaną klasyfikacją przez wnioskodawcę – po analizie zebranego materiału zaklasyfikuje przedmiot wniosku według odpowiedniej klasyfikacji i określi właściwą stawkę podatku.

Czym się różni WIS od interpretacji indywidualnej?
WIS wskazuje podatnikowi właściwą dla danego towaru albo usługi albo świadczenia złożonego stawkę podatku VAT w powiązaniu z właściwą klasyfikacją tego towaru albo usługi albo świadczenia złożonego według stosownej klasyfikacji.
W tym znaczeniu WIS jest instrumentem łączącym w pewnym zakresie cechy opinii klasyfikacyjnych (wydawanych dotychczas przez GUS) z interpretacjami indywidualnymi (wydawanymi w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa).
WIS wskazuje prawidłową stawkę VAT dla towaru albo usługi albo świadczenia złożonego.
W zakresie objętym WIS nie są zatem wydawane interpretacje indywidualne w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa.
W wielu przypadkach określenie prawidłowej stawki podatku dla towaru lub usługi wiąże się z wcześniejszym wyeliminowaniem możliwości zastosowania w danej sytuacji zwolnienia od podatku. Ponadto z wnioskiem o wydanie WIS może wystąpić podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, tj. zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Kwestie zwolnień od podatku nie będą jednak przedmiotem WIS.
Każda decyzja WIS zawiera zastrzeżenie, że ustalona w niej stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym nie ma zastosowania zwolnienie z podatku VAT.
Decyzje WIS są zamieszczane w wyszukiwarce Wiążących Informacji Stawkowych, która znajduje się w zakładce "Informacje podatkowe i celne": kis.gov.pl/pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka

Przykładowe WIS dotyczące usług PKWiU (2015).

Lp. nr WIS data wydania nazwa usługi PKWiU Uwagi
Opodatkowane stawką 8%
1 0112-KDSL2-1.450.69.2020.2.SS 04.05.2020 chlorowanie sieci 36.00.20.0 poz. 24 zał. 3
do ustawy o VAT
2 0112-KDSL1-2.450.180.2020.1.PR 07.05.2020 odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej 37 poz. 26 zał. 3
do ustawy o VAT
3 0112-KDSL1-1.450.486.2020.1.JB 03.06.2020 utylizacja (spalanie) odpadów zużytych opon pneumatycznych w ramach odzysku energetycznego R1 38.21.2 poz. 33 zał. 3
do ustawy o VAT
4 0112-KDSL2-2.450.6.2019.5.AWA 18.06.2020 usługa wstępu na zajęcia sztuk walki bez względu na PKWiU poz. 68 zał. 3
do ustawy o VAT
5 0112-KDSL1-1.450.166.2020.1.OA 22.05.2020 Usługa wstępu na imprezę sportową bez względu na PKWiU poz. 67 zał. 3
do ustawy o VAT
6 0112-KDSL1-1.450.73.2020.2.OA 04.05.2020 Usługa ozonowania sieci 36.00.20.0 poz. 24 zał. 3
do ustawy o VAT
Opodatkowane stawką 23%
1 0112-KDSL2-2.450.51.2020.2.EZ 22.04.2020 wykonywanie makijażu okolicznościowego 96.02 art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1
do ustawy o VAT
2 0112-KDSL1-1.450.486.2020.1.JB 15.05.2020 odpłatny wynajem obiektów (hal) całych lub ich części, np.: wynajem sali z zapleczem, na studniówki, imprezy; w ramach umowy najmu nie jest oferowany wystrój sali, konferansjera, catering ani inne dodatkowe usługi; jest to tylko i wyłącznie wynajem pomieszczenia sali lub całej hali w zależności od wielkości planowanej imprezy 68 art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1
do ustawy o VAT
3 0112-KDSL2-2.450.139.2020.1.AS 13.05.2020 odpłatny wynajem sprzętu: maty, stoły, rakiety 77 art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1
do ustawy o VAT
4 0112-KDSL1-1.450.146.2020.2.OA 26.05.2020 remont parku 33.15 art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1
do ustawy o VAT
5 0112-KDSL2-2.450.20.2019.3.AG 27.05.2020 Usługa – dostęp do bazy danych online 63 art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1
do ustawy o VAT

Wyzwanie dla Podatników VAT w zakresie przyporządkowania Nomenklatury Scalonej (CN) do ewidencji zawartej w nowym pliku JPK_ VAT.

Nomenklatura Scalona (CN) a nowy JPK_VAT

Kolejna wersja struktury JPK_VAT, która wejdzie w życie od 01 października 2020r. zawiera dane odnośnie ściśle określonych 13-tu grup towarów i usług.
Zgodnie z nowym schematem JPK_VAT7M bądź JPK_VAT7K wyszczególnione są grupy towarów, które muszą być zaprezentowane w pliku.
Powstaje pytanie, skąd należy pobrać dane, aby wywiązać się z obowiązku wyszczególnienia konkretnej grupy towarów i usług w nowym pliku JPK_VAT?
Najwygodniejszym rozwiązaniem jest pobranie danych o grupie towarów z kartoteki towarów lub usług przeznaczonych do sprzedaży.
A w jaki sposób technicznie należy przyporządkować towary do konkretnej grupy, na przykład GTU_02, aby wszystkie towary o konkretnym kodzie CN posiadały oznaczenie GTU_02?
W takim przypadku, jeśli podatnik prowadzi sprzedaż towarów o których mowa w art.103 ust. 5aa ustawy o VAT, musi dokonać przyporządkowania w systemie sprzedażowym towarów oznaczonych GTU_02.

Przykładowo grupę GTU_02 stanowią następujące towary:

 • benzyny lotnicze (CN 2710 12 31),
 • benzyny silnikowe (CN 2710 12 25) z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych (CN 2710 12 41,
 • CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00),
 • gaz płynny (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00), - oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11),
 • oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90),
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70),
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21),
 • pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19),
 • paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.), które nie zostały wymienione w art. 103 ust. 5aa pkt 1-4 i 6-8 ustawy o VAT,
 • biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 ze zm.),
 • pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

Przy dokonywaniu sprzedaży towarów na ewidencjonowanym dokumencie z grupy o symbolu GTU_02, pole będzie wypełniało się dla całej faktury poprzez zaznaczenie wartości „1” we właściwym polu przypisanym do symbolu GTU_02, bez wyodrębniania poszczególnych wartości i kwot podatku. W przypadku, gdy dany towar lub usługa nie wystąpią na dokumencie, pole pozostanie puste. Także na poziome kartoteki sprzedaży należy przyporządkować towary i usługi zawarte w załączniku numer 15 do ustawy VAT, w celu ustawienia analizy sprzedaży w taki sposób, aby tylko przy wartości powyżej 15.000 zł. jedynie towarów i usług określonych w załączniku numer 15 były kwalifikowane jako sprzedaż MPP. Pozycje na zaewidencjonowanym dokumencie sprzedaży nie występujące w załączniku muszą być pominięte w sumowaniu kalkulacji kwoty granicznej powyżej 15.000 zł.

Oznaczenie MPP w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego będzie się stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15.000 zł., które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Jeżeli nabywca otrzyma fakturę bez wymaganego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" potwierdzającą nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT o wartości brutto wyższej niż 15.000 zł, to zobowiązany będzie wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP.

Rozszerzeniu ulegną także w dokumentacji sprzedaży oznaczenia na dokumentach sprzedaży i kodach dowodów sprzedaży (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B-SPV_DOSTAWA, B_SPV_PROMOCJA, MPP), (RO, WEW, FP).

Co ulegnie zmianie w dokumentach zakupu?

W jaki sposób prawidłowo przypisać fakturę zakupu do obowiązkowego oznaczenia MPP, jeśli na dokumencie nie będą umieszczone dane dotyczące towarów i usług z załącznika numer 15 do ustawy VAT czyli symbole PKWiU (2015) lub nowa matryca stawek VAT CN?

Z praktycznego punktu widzenia należy podjąć działania, celem wypracowania nowych zasad dokumentowania i komunikacji z klientami od których dokonujemy zakupu.
Dane zawarte na fakturze zakupowej lub załączniku do tejże faktury będą musiały zawierać wykaz sprzedanych towarów wraz z kodem PKWiU (2015) bądź CN.
Dopiero na podstawie konkretnych i rzetelnych danych będzie można stwierdzić, czy dana faktura powinna być oznaczona jako MPP.

Katalog danych, które powinna zawierać faktura określa art. 106e. ustawy o podatku od towarów i usług:

 1. datę wystawienia; (faktyczny dzień jej sporządzenia – zawsze podajemy);
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; (dane z VAT-R, osoba fizyczna - imię i nazwisko, adres prowadzenia dział.);
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (WDT-PL kod);
 5. numer, za pomocą którego, nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (konsumentów, kraj trzeci-nie trzeba);
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zaliczki, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; (jeśli FV jest wystawiana przed dokonaniem dostawy nie musimy jej wpisywać, jeśli jej nie znamy. Faktura wystawiona na podstawie art.106 ust.8, wcześniej niż 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego, powinna wskazywać okres rozliczeniowy, którego dotyczy);
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; (zidentyfikowanie jednoznaczne);
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen (jeśli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto);
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.


Art. 106e ust.1 pkt 1–15 określa dane, jakie powinna zawierać standardowa faktura dokumentująca krajową, opodatkowaną dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz innego podatnika.
Punkty art.106 e ust.1 pkt 16 - 24 określają dodatkowe dane jakie powinny zawierać faktury dokumentujące szczególne rodzaje transakcji (np. w przypadkach, gdy obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w związku z otrzymaniem płatności, gdy faktury wystawiane są w ramach „samofakturowania” lub w przypadkach transakcji zwolnionych od podatku itd.).
Należy stwierdzić, że wśród obligatoryjnych danych nie wymieniono symbolu PKWiU (2015) i kodu CN. To oznacza, że wykazanie przez sprzedawcę tych symboli nie jest obowiązkowe, ale jednocześnie nie istnieje żaden przepis prawa zawarty w ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniach, zabraniający umieszczenia kodu CN na fakturze.
Dlatego nie ma przeszkód, aby taki symbol podawać na fakturze.
Tylko w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług zwolnionych z VAT, podatnik jest zobowiązany podać dodatkowo podstawę prawną zwolnienia.
Dodatkowe nowe oznaczenia do wprowadzenia w dokumentach zakupu : (VAT_RR, WEW, MK, IMP, MPP).

Ważne.
Naczelnicy Urzędów Skarbowych będą mogli w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podatników kary pieniężne w wysokości 500 zł. za każdy błąd. A niewłaściwe oznaczenie faktury MPP, zgodnie z wyjaśnieniami MF kwalifikuje się właśnie, jako błąd mogący podlegać penalizacji.

Przed podatnikami bardzo dużo wyzwań związanych z wdrożeniem nowej struktury JPK_VAT funkcjonującej od października 2020r. także pod względem przyporządkowania konkretnych grupy towarów i usług zgodnych z Nomenklaturą Scaloną lub PKWiU (2015).

* Ostatnia aktualizacja - 1 września 2020 r.


AUTOR

Barbara Dąbrowska - ekspert prawa podatkowego, dyrektor finansowy

ekonomista, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i podatków w firmie konsultingowej, trener - wykładowca między innymi w Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości Sp. z o.o., Wiedzy i Praktyce Sp. z o.o. Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Altkom Akademii, LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp. k.

Masz pytania dotyczące prezentowanego materiału?

Zapytaj je autorowi. Uzupełnij poniższy formularz

ODWIEDŹ NASZĄ CZYTELNIĘ.

Zapraszamy do lektury pozostałych tekstów

CZYTAJ DALEJ