Od 1 października 2020r. nie będzie już istniała możliwość składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Deklaracje zastąpi część deklaracyjna JPK_V7M lub JPK_V7K pliku składanego w formule elektronicznej do Urzędu Skarbowego

To nie koniec zmian w zakresie zwiększenia ilości raportowanych danych. Wprowadzono bowiem nowe obowiązki dla przedsiębiorstw - sprzedawców i nabywców.

Sprzedawcy będą musieli wskazywać oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług. Obowiązek dotyczy specjalnych grupy towarów i usług GTU - których obrót gospodarczy jest, zdaniem Ministerstwa Finansów, szczególnie narażony na nadużycia.

Ponadto sprzedawcy będą oznaczać dowody sprzedaży oraz procedury szczególne. Natomiast do obowiązków nabywców będzie należało oznaczenie dowodu zakupu..

W artykule przedstawiono nowe zasady i obowiązki oznaczania GTU na przykładzie sprzedaży alkoholi i wyrobów tytoniowych.

Czy obowiązek oznaczania GTU_01 alkohole i 04 wyroby, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w nowym pliku JPK_VAT za okres od 1 października 2020r., wpływa na konieczność wpisywania na fakturach kodu grupy towarów i usług?


Zacznijmy od tego, że ustawodawca nie nałożył na podatników podatku VAT wystawiających faktury sprzedaży żadnych dodatkowych obowiązków, polegających na wpisywaniu nowych danych na fakturze.

Z dniem 1 października 2020r. nie pojawi się nowy obowiązek w postaci umieszczenia na fakturze symbolu GTU – czyli grupy towarów i usług, a faktury mają być wystawiane w takim sam sposób jak dotychczas.

Informacje na temat GTU muszą się natomiast znaleźć pliku JPK_VAT, a dokładnie w części ewidencyjnej sprzedaży VAT nowego JPK_V7M i JPK_V7K w rejestrze ewidencji sprzedaży.

Kiedy jesteśmy zobowiązani jako sprzedawcy, do stosowania kodów grup towarów i usług GTU?

 • jeśli dokonaliśmy sprzedaży towarów oznaczonych jako GTU od numeru _01 do _13 w terminie od dnia 1 października 2020r.,
 • dostawa towarów dokonywanych przez podatnika dotyczy: dostaw krajowych i transgranicznych, eksportu, WDT,
 • została wystawiona faktura zaliczkowa,
 • została wystawiona zwykła faktura, faktura rozliczeniowa,
 • została wystawiona faktura uproszczona (obowiązek wchodzi w życie 1 stycznia 2021r.),
 • została wystawiona faktura z oznaczenie „FP” – czyli do paragonu na rzecz podatników VAT,
 • została wystawiona faktura korygująca.

GTU w praktyce, czyli na co warto zwrócić uwagę

Kody GTU_01 obejmują z definicji dostawę napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym i mają powiązanie z numerami CN.

Zwróćmy uwagę, że klasyfikacja nie dotyczy usług gastronomicznych w tym sprzedaży alkoholi w restauracji, uważanych za część usługi gastronomicznej.


Napoje alkoholowe:

Alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

Przykładowe numery CN:

2207 i 2208 – Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone, Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

2204 i 2205 – wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009, wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

220600 i 220300 – pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, piwo otrzymywane ze słodu

220410 i 220421 – wina musujące,

22042910 – wina i napoje musujące/niemusujące ,wina, inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C.

Kody GTU_04.

Nie zawsze o przynależności do grupy towarowej rozstrzyga numer CN. I tak na przykład GTU_04 obejmuje wszystkie towary z obszaru wyrobów tytoniowych. Są to:

 • wyroby tytoniowe – Papierosy, tytoń do palenia, cygara, cygaretki
 • susz tytoniowy,
 • mieszaniny zawierające tytoń lub susz
 • płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym


Pamiętaj!
Obowiązek stosowania kodów GTU dotyczy czynnych podatników VAT od 1 października 2020 roku. W związku z tym transakcje, dla których obowiązek podatkowy powstaje w październiku lub później, muszą zostać wykazane w JPK_V7 wraz z odpowiednim kodem GTU.

Jak to wygląda w przypadku faktur korygujących?

Faktura korygująca świadczenie usług/dostawę towarów jest objęta kodem GTU_01, w przypadku, gdy faktura pierwotna odnosiła się do sprzedaży, którą należało oznaczyć takim kodem. Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

Innymi słowy faktura korygująca wystawiona po 1 października 2020r. musi zawierać numer GTU bez względu na to, czy posiadała go faktura pierwotna, czy nie.

Obowiązek stosowania GTU a rodzaj faktury

Obowiązek stosowania GTU od 1 października 2020 roku dotyczy zarówno zwykłych faktur VAT, jak również faktur zaliczkowych i końcowych. W związku z tym wykazanie przed 1 października faktury zaliczkowej w JPK_VAT bez kodu GTU nie zwalnia z obowiązku wykazania kodu w JPK_V7 dla faktury końcowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w październiku lub później.

GTU na fakturze uproszczonej

Dla ułatwienia wdrożenia nowego JPK zostały wprowadzone przepisy przejściowe w odniesieniu do faktur uproszczonych. Do 31.12.2020r. podatnik nie będzie zobowiązany do oznaczania sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem faktury uproszczonej kodami GTU.

Stosowanie GTU a sprzedaż na kasie fiskalnej

Obowiązek stosowania GTU dotyczy wyłącznie faktur. Zbiorcza informacja o sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej w JPK_V7 nie będzie musiała zawierać oznaczenia kodami GTU. Natomiast taką informację/wpis należy zaewidencjonować w nowej strukturze JPK wraz z oznaczeniem dowodu sprzedaży RO (dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących).

Teoria a praktyka, zobaczmy kilka przykładów zastosowania GTU

Przykład numer 1:

Firma GHZ jest producentem wina ze świeżych winogron. W dniu 30 września 2020r. dokonała dostawy towaru/wina na rzecz kontrahenta, natomiast faktura została wystawiona 2 października 2020r.

Z uwagi na fakt, iż sprzedaż miała miejsce we wrześniu, podatnik składa JPK_VAT (3) i nie oznacza dostawy i świadczenia usług GTU_01.

 

Przykład numer 2:

Firma Anna i Monia prowadzi restaurację, w której świadczy usługi gastronomiczne. 5 października 2020r. sprzedano wraz z posiłkiem w ramach usługi gastronomicznej 3 piwa i 2 lampki wina.

Sprzedawca nie oznacza dostawy i świadczenia usług kodem GTU_01, ponieważ świadczenie usług gastronomicznych jest zwolnione z oznaczania dostawy towarów w ramach grupy GTU_01.

 

Przykład numer 3:

Firma GHZ 2 października 2020r. dokonała dostawy wina ze świeżych owoców na rzecz kontrahenta; faktura na kwotę 1.000 netto + VAT została wystawiona tego samego dnia.

Podatnik z kartoteki towaru zaciąga informacje do systemu księgowego i umieszcza w pliku JPK_V7M za październik 2020r oznaczenie dostawy towaru GTU_01 z cyfrą 1. Oznacza to, że w październiku doszło do sprzedaży napoju alkoholowego.

 

Przykład numer 4:

Firma GHZ 2 października 2020r. dokonała dostawy wina ze świeżych owoców na rzecz kontrahenta, faktura uproszczona na kwotę 250 netto + VAT została wystawiona tego samego dnia.

Ponieważ została wystawiona faktura uproszczona – od dnia 01.10.2020r. do dnia 31.12.2020r. podatnik jest zwolniony z oznaczania dostawy towarów GTU_01 mających miejsce w tym okresie.

Sprzedaż na podstawie faktur uproszczonych będzie podlegała oznaczeniu GTU-01 od dnia 01.01.2021r.
Do tej transakcji nie stosujemy oznaczeń GTU.

 

Przykład numer 5:

Firma GHZ w 2 października 2020r. dokonała dostawy wina ze świeżych owoców na rzecz kontrahenta, faktura na kwotę 1.000 netto + VAT została wystawiona tego samego dnia.
Faktura pierwotna była oznaczona kodem GTU_01.

Następnie w dniu 3 listopada 2020r. kontrahent dokonał zwrotu części towarów na kwotę 400 zł netto + VAT. Do faktury korygującej stosujemy kod GTU_01.

 

Na koniec warto podkreślić, że jeśli podmiot dokonujący sprzedaży, zdecyduje się na fakturach umieszczać kod GTU ma do tego prawo, może także wysyłać kontrahentowi faktury bez kodu GTU, natomiast kopię faktury drukować dla własnych celów z kodem GTU. Każde rozwiązanie jest dozwolone literą prawa.

Księgowy będzie zapewne pobierał dane dotyczące GTU do JPK_V7M z kartoteki towaru bezpośrednio lub poprzez transfer danych z programu magazynowego wraz z fakturami sprzedaży. Jeśli nie będzie takiej opcji, istnieje alternatywna możliwość ręcznego przypisywania kodów GTU do rejestru/ewidencji sprzedaży. Praktycznie z tej drugiej opcji powinny korzystać tylko mikrofirmy, ponieważ każdy błąd podlega sankcji w wysokości 500 zł., jeśli nie zostanie wyjaśniony przez podatnika w terminie 14 dni od doręczenia pisma z organu skarbowego.

 

 

 


AUTOR

Barbara Dąbrowska - ekspert prawa podatkowego, dyrektor finansowy

ekonomista, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i podatków w firmie konsultingowej, trener - wykładowca między innymi w Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości Sp. z o.o., Wiedzy i Praktyce Sp. z o.o. Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Altkom Akademii, LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp. k.

Wybrane pytania i odpowiedzi

Metoda kasowa i usługi transportowe

"Podatnik rozliczający się kwartalnie metodą kasową świadczy usługi transportowe. Faktury zostały wystawione w sierpniu/wrześniu br. zgodnie z datą wykonania usługi. Faktury są zapłacone w październiku, więc tu powstaje dopiero obowiązek podatkowy VAT. Czy te faktury muszą być wykazane w części ewidencyjnej nowego JPK w październiku z kodem GTU_13?"

 

Tak. Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze np. GTU 13 dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to sytuacji, gdy moment podatkowy występuje od dnia 01.10.2020r. a faktura został wystawiona w miesiącu sierpniu/wrześniu.

Usługi transportowe i GTU_13

"W wystawionej fakturze sprzedaży wykazano dwie pozycje: usługi sprzętem budowlanym - koparko-ładowarka i usługi sprzętem transportowym. Usługa dotyczyła wykonania wykopu i wywiezienia wykopanego urobku na bazę wystawiającego fakturę. Czy w związku z tym, że usługa transportowa była ściśle związana z pierwszą najważniejszą usługą sprzętem budowlanym to nie należy wykazywać w JPK_VAT kodu GTU 13, dotyczącego świadczenia usług transportowych?"

 

GTU_13 nie ma zastosowania, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów/ wykonanie usługi, a usługa transportu towarów/ sprzętu jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania. Wartość cenotwórcza usługi – część składowa usługi głównej stanowi transport. Gdy transport drogowy jest odrębną usługą niezwiązaną z zakupem towarów lub wykonaniem usługi sprzętem budowlanym – wtedy stosujemy kod GTU_13.

Usługi transportowe i GTU_13

"Firma nasza zajmuje się m.in. sprzedażą kruszyw i często występuje sytuacja , że na fakturze występują dwie pozycje np. 1) Sprzedaż piasku i 2) Transport piasku wówczas sprzedany piasek wieziemy do klienta. W tym przypadku mam wątpliwości , czy oznaczyć transport Kodem GTU_13 ."

 

Nie. W przedstawionej sytuacji podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

ODWIEDŹ NASZĄ CZYTELNIĘ.

Zapraszamy do lektury pozostałych tekstów

CZYTAJ DALEJ