CO TO JEST PPK?

 • PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania dla Pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach wcześniej.
 • Program tworzony i współfinansowany jest przez Pracowników, Pracodawców i Państwo.
 • Środki gromadzone przez pracownika w PPK będą inwestowane w Fundusze Zdefiniowanej Daty, które mają za zadanie różnicować poziom ryzyka inwestycyjnego uwzględniając wiek uczestnika programu.
 • Kontrolę nad instytucjami finansowym prowadzącymi PPK sprawuje KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).
 • Gromadzone w tym programie środki są prywatne i podlegają dziedziczeniu. Środki można też w każdym momencie wycofać, na zasadach opisanych w ustawie.
 • Udział w programie jest domyślny, co oznacza, że jeśli pracownik nie zgłosi pracodawcy wyraźnej woli rezygnacji z udziału w programie (w formie pisemnej z odręcznym podpisem) z założenia staje się uczestnikiem programu, jeśli jest w przedziale wiekowym 18-54 lata.

Treść ustawy orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2811_u.htm

WYBRANE POJĘCIA ZWIĄZANE Z PPK

 1. Podmiot zatrudniający - wymiennie nazywany również firmą lub przedsiębiorstwem, to:
  • pracodawca;
  • nakładca;
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych;
  • zleceniodawca;
  • podmiot, w którym działa rada nadzorcza.
 2. Osoby zatrudnione – zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych to:
  • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych);
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji;
  • osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
  podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 300 z pózn. zm.)
 3. Fundusze zdefiniowanej daty (instytucja finansowa) – fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który automatycznie zmienia politykę inwestycyjną, ograniczając poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK. Ustawa o PPK nazywa te fundusze instytucjami finansowymi.

KTÓRE PODMIOTY I OD KIEDY OBEJMUJE OBOWIĄZEK UTWORZENIA PPK?

Od 1 lipca 2019 r.

 • Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
 • Najpóźniej do 12.11.2019 r. Pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK – pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy.

Od 1 stycznia 2020 r.

 • Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.
 • Najpóźniej do 11.05.2020 r. Pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK – pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy.

Od 1 lipca 2020 r.

 • Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.
 • Najpóźniej do 10.11.2020 r. Pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK – pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy

Od 1 stycznia 2021 r.

 • Pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych.
 • Najpóźniej do 10.05.2021 r. Pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK – pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy.

 

UWAGA! Wyjątki!

 • Wyjątek 1 - Podmioty należące do jednej grupy kapitałowej mogą przystąpić do PPK w terminie, w którym przystępuje największy podmiot z grupy (z największą liczbą osób zatrudnionych).
 • Wyjątek 2 - W przypadku podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych umowa o prowadzenie powinna być zawarta najpóźniej do 10.04.2021 r.
 • Wyjątek 3 - Samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, i nie zatrudniające pracowników, są wyłączone spod obowiązywania ustawy.
 • Wyjątek 4 - Pracodawca, który w dniu rozpoczęcia stosowania do niego ustawy o PPK prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli w PPE uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych, nie ma obowiązku prowadzenia PPK.

KOGO OBEJMUJE PPK?

 • Pracownicy między 18 a 55 r.ż. - włączani są automatycznie do programu jeśli współpracują z pracodawcą na podstawie umowy od której odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno – rentowe i pod warunkiem, że nie zrezygnowali z udziału w programie.
 • Pracownicy, którzy ukończyli 55 r.ż. ale nie ukończyli 70 r.ż. - włączani są do programu dobrowolnie, na wyraźną swoją prośbę.
 • Pracownicy powyżej 70 r.ż. - nie są objęci programem, ale jeśli do programu przystąpili przed ukończeniem 70 r.ż. i są nadal aktywni zawodowo mogą być uczestnikiem programu.

UWAGA! Rezygnacja pracownika z uczestnictwa w PPK ważna jest do 1 stycznia 2023 roku i każdorazowe przez każde kolejne 4 lata. Jeśli po tym terminie pracownik nie złoży ponownej rezygnacji, a spełnia inne warunki do uczestnictwa w PPK, zostaje z automatu uczestnikiem programu PPK.

SYSTEM WPŁAT I OSZCZĘDZANIA

  Wpłata podstawowa - wynagrodzenia brutto WAŻNE Wpłata dodatkowa (dobrowolna) - wynagrodzenia brutto Wpłata maksymalna - wynagrodzenia brutto
Wpłaty finansowane przez pracownika 2,0% dla Pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto do 2,0% 4%
Wpłaty finansowane przez pracodawcę 1,5% Wpłaty Pracodawcy nie podlegają składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. do 2,5% 4%
Łączna maksymalna wpłata     8%
Dopłaty od państwa 250 zł – wpłata powitalna Wpłacana na rachunek PPK jeśli przez 3 pełne miesiące uczestnik będzie oszczędzać w PPK i za co najmniej 3 miesiące dokona wpłat podstawowych (wpłata powitalna przekazywana jest w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym uczestnik spełnił warunki do jej otrzymania);
240 zł – dopłata roczna Wpłacana na rachunek PPK gdy wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% liczone od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna.

 

 

UWAGA!

 1. Wpłaty finansowane przez Pracodawcę stanowią przychód podlegający opodatkowaniu. Pracodawca ma obowiązek potrącić ten podatek z bieżących wypłat wynagrodzenia lub wykazać podatek do zapłat w rozliczeniu rocznym.
 2. Obowiązuje roczny maksymalny limit wpłat na wszystkie rachunki uczestnika PPK w wysokości 50 000 dolarów amerykańskich.
 3. Całkowite koszty zarządzania PPK pobierane przez instytucję finansową nie mogą przekroczyć 0,6% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, w tym:
  • opłata za zarządzanie nie będzie mogła być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku,
  • wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
 4. Dopłata od Państwa (wpłata powitalna – 250 zł i dopłata roczna – 240 zł) nie będzie stanowiła dochodu i tym samym nie będzie obciążona podatkiem dochodowym.
 5. Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie będzie odprowadzać wpłat do PPK.

ZASADA KORZYSTANIA Z OSZCZĘDNOŚCI

Zgodnie z ustawą fundusze gromadzone na rachunkach w programie PPK są prywatnymi środkami uczestnika PPK i służą przede wszystkim celom emerytalnym.

WYPŁATA PRZED 60 R.Ż.

 1. Wypłata środków w dowolnym momencie, ale będą one pomniejszone o
  • podatek od zysków kapitałowych;
  • 30% środków pochodzących z wpłat Twojego Pracodawcy – wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30% zapisywane jest jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS;
  • całość środków pochodzących z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Państwa.
 2. Wypłata środków w wyjątkowych sytuacjach życiowych
  • poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu;
  • na pokrycie wkładu własnego, zaciągając kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu – z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać do 15 lat – dotyczy osób przed 45 rokiem życia.

 

WYPŁATY PO 60 R.Ż. - BEZ PODATKU OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

 1. 25% środków jednorazowo a 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej;
 2. 100% środków rozłożonych na 360 rat;
 3. w postaci produktów finansowych:
  • na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego;
  • na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie;
 4. wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego – ta forma przeznaczone jest dla uczestnika PPK i jego współmałżonka, którzy ukończyli 60 lat, są razem uczestnikami PPK tej samej instytucji finansowej. Wypłata środków następuje miesięcznie (przez minimum 120 rat) z połączonych rachunków współmałżonków.

UWAGA!

Złożenie wniosku o wypłatę środków po osiągnięciu 60 r. ż. uniemożliwia dalsze oszczędzanie w PPK.

PODZIAŁ I DZIEDZICZENIE ŚRODKÓW

Środki zgromadzone na koncie PPK podlegają podziałowi między małżonków w sytuacji rozwodu.

W sytuacji śmierci uczestnika programu PPK, jeśli uczestnik pozostawał w związku małżeńskim, połowa zgromadzonej kwoty będzie przekazana małżonkowi. Pozostała część środków zostanie przekazana osobom uprawionym wskazanym we wniosku przez uczestnika PPK, a jeśli takie osoby nie zostały ustanowione, środki będą dziedziczone przez spadkobierców zgodnie z Kodeksem cywilnym.

UWAGA! W przypadku prowadzenia rachunku PPK przez zakład ubezpieczeń osobami uprawnionymi, jeżeli nie wskazałeś osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, będą członkowie Twojej najbliższej rodziny w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umowa między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym, a więc umowa o prowadzenie PPK będzie przewidywała inną kolejność.

KARY

 1. Niewywiązywanie się przez pracodawców z obowiązków wynikających z ustawy o PPK jest wykroczeniem i podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń z roku poprzedzającego wykroczenie.
 2. Nakłanianie pracowników do nieuczestniczenia w programie jest również obarczone karą w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń z roku poprzedzającego wykroczenie.
 3. Pracodawca (lub osoba działająca w jego imieniu), który:
  • nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK,
  • nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach,
  • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
  • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK,
 4. podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

UWAGA!

 

Kontrola spełniania obowiązków przez pracodawców wynikających z ustawy o PPK, w szczególności:

 • obowiązku zawierania umów o zarządzania PPK,
 • obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK
 • dokonywania wpłat do PPK,

należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy.
 

ETAPY ZWIĄZANE Z URUCHOMIENIEM I PROWADZENIEM PPK W FIRMIE

 1. Pracodawca powołuje reprezentację pracowników (w trybie przyjętym u danego pracodawcy), która wybierze instytucje finansową, z którą firma podpisze umowę o zarzadzanie PPK. (UWAGA! Jeśli na miesiąc przed utworzeniem program (podpisanie umowy o zarzadzanie PPK) nie uda się porozumieć reprezentacji pracowniczej co do wyboru instytucji finansowej, pracodawca ma prawo sam podjąć taką decyzję, kierując się najlepiej pojętym interesem pracowników w tym obszarze).
 2. Wybór instytucji finansowej i podpisanie umowy o zarządzanie PPK
 3. Podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników, z którą wcześniej podpisał umowę o zarządzanie. Po podpisaniu tej umowy pracownicy stają się uczestnikami PPK.
 4. Instytucja finansowa otwiera indywidualne rachunku PPK dla pracowników.
 5. Automatyczne zapisanie przez Pracodawcę pracowników do PPK (z przedziału 18-55 lat, współpracujących z firmą na podstawie umowy tytułem której odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno – rentowe i pod warunkiem że pracownik nie złoży rezygnacji z udziału w PPK).
 6. Pracodawca zapisuje też do programu osoby, które mogą dobrowolnie do programu przystąpić, i które taką wolę przedstawiły pracodawcy.
 7. Każdy uczestnik zostanie automatycznie przypisany do określonego funduszu zdefiniowanej daty w zależności od swojej daty urodzenia. W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia fundusz automatycznie zmieni politykę inwestycyjną – w taki sposób, aby zapewniała właściwy poziom bezpieczeństwa powierzonych mu środków.
 8. Pracodawca na bieżąco przekazuje wpłaty do PPK oraz dba o gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej PPK.
 9. Pracodawca dba o bieżący przepływ informowanie pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową.
 10. Pracownik może w każdym momencie przystąpić do PPK, nawet jeśli złożył wcześniej wniosek o niedokonywanie płat na PPK.
 11. Pracownik może też w każdym momencie zrezygnować z dalszego dokonywania wpłat na PPK.

Tekst powstał w oparciu o Ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) z dn. 4 października 2018 r. oraz informacje zwarte na stronie www.mojeppk.pl.

* Ostatnia aktualizacja - 30 października 2019

 

 

PAMIĘTAJ!

Jeżeli planujesz lub już prowadzisz PPK, zadbaj o dobry program komputerowy.
Tylko system z dedykowaną funkcjonalnością skutecznie wesprze Cię w prowadzeniu PPK w Twojej firmie.
Umów się na darmową prezentację i zobacz system doskonale przygotowany do najnowszych wymogów prawnych.

 

ZAPROPONUJ TERMIN