• Obowiązki ubezpieczonych korzystających z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 • System ratalny - warunki spłaty zadłużenia.
 • Zasady wypełniania jednego przelewu na indywidualny rachunek składkowy ZUS.
 • W jaki sposób zostaną rozliczone składki na podstawie dokonanej wpłaty.
 • Brak możliwości drukowania dokumentu płatniczego z systemu Płatnik. 

 

Na czym polegają tegoroczne zmiany?

Od 01 stycznia 2018r. płatnicy składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz FP i FGŚP rozliczają się za pośrednictwem jednego zwykłego przelewu z wykorzystaniem indywidualnego numeru rachunku składkowego (to jest NRS). Indywidualny rachunek składkowy składa się z 26 cyfr. Cyfry od 3 do 13 zawiera stały numer identyfikujący ZUS: 60000002026, natomiast cyfry od 17 do 26, czyli 10 ostatnich cyfr stanowi numer NIP podatnika. Stare rachunki z dniem 01.01.2018 r. przestały być aktywne i nie ma możliwości dokonania płatności na stare numery kont (ani poprzez system bankowy, ani za pośrednictwem zlecenia na Poczcie Polskiej dokonania płatności na stare numery kont).

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozesłali wszystkim aktywnym płatnikom składek dane, odnośnie ich indywidualnego numeru rachunku składkowego. Podatnik ma możliwość sprawdzenia przypisanego rachunku bankowego za pośrednictwem wyszukiwarki udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.https:/eskladka.pl/.

Od 01 stycznia 2018 r. również składki za rok 2017 i lata wcześniejsze należy przekazywać za pośrednictwem indywidualnego NRS, a każda wpłata zostanie rozliczona w pierwszej kolejności z najstarszą zaległością. Informacje na temat indywidualnego rachunku składkowego można także otrzymać w każdej placówce ZUS oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem (22) 560-16-00, jak również poprzez profil zaufany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl.

 

Obowiązki ubezpieczonych korzystających z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Podatnik posiadający dobrowolne ubezpieczenie chorobowe musi zawsze dokonywać terminowo zapłaty za ubezpieczenie chorobowe, jeśli chce skorzystać ze świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu choroby lub macierzyństwa. Jeśli podatnik posiada zaległości na koncie ZUS to dopóki nie dokona ich spłaty, nie będzie mógł skorzystać z prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Istnieje jednak rozwiązanie tak niekorzystnej dla ubezpieczonego sytuacji, polegającej na pozbawieniu możliwości korzystania z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Polega ono na złożeniu wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Natomiast jeśli podatnik nie może spłacić zadłużenia jednorazowo powinien skorzystać z możliwości układu ratalnego.

 

System ratalny - warunki spłaty zadłużenia

Dzięki systemowi ratalnemu podatnik ma szansę na spłacenie długu i - dokonując płatności za składki bieżące - odzyskać prawo do świadczenia chorobowego i macierzyńskiego. W celu uzyskania informacji na temat systemu ratalnego należy udać się do doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy urzędują w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradcy do spraw ulg i umorzeń przedstawią ubezpieczonym optymalne zasady spłaty długu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozłożenie spłat na raty daje wiele korzyści, jedną z nich jest możliwość spłacania zadłużenia przez okres określony we wniosku, zakończenie naliczania odsetek, wnoszenie jedynie opłaty prolongacyjnej stanowiącej 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązujących w dniu podpisania umowy. ZUS może rozłożyć na raty całkowitą wartość zadłużenia.

Przystępując do ratalnej spłaty zobowiązania płatnik składek jest zobowiązany złożyć wniosek o układ ratalny wraz z uzasadnieniem, opłacać bieżące składki, a w wypadku zadłużenia z tytułu kosztów egzekucyjnych, dokonanie spłaty zobowiązania lub wystąpić o rozłożenie zobowiązań z tytułu kosztów egzekucyjnych na raty.

Sposoby dostarczania wniosku:

 • pisemnie – za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej bądź osobiście w każdej placówce ZUS,
 • ustnie do protokołu w placówce ZUS – protokół powinien być podpisany przez dłużnika oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził,
 • elektronicznie – za pomocą portalu pod adresem www.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Aby wysyłać wnioski do ZUS i otrzymywać odpowiedzi za pośrednictwem portalu, czyli skrzynki podawczej ZUS, należy posiadać profil PUE oraz kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Aby uzyskać profil PUE, uprzednio należy się zarejestrować się na www.zus.pl, a następnie w ciągu 7 dni udać się do dowolnej placówki ZUS w celu uwierzytelnienia profilu. W placówce ZUS można również bezpłatnie uzyskać podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty zawiera następujące informacje:

 • jakie zobowiązania przedsiębiorca bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce rozłożyć na raty,
 • przedstawić propozycję spłaty zadłużenia z określeniem terminu płatności rat, ilości rat oraz wysokości spłaty.
 • wskazać powód zaprzestania lub niepełnego dokonywania płatności na rzecz ZUS,
 • wyjaśnić dlaczego nie jesteśmy w stanie dokonać płatności zadłużenia jednorazowo.

 

Zasady wypełniania jednego przelewu na indywidualny rachunek składkowy ZUS

Dokonując płatności za pośrednictwem NRS podatnik nie podaje dodatkowych informacji takich jak: NIP/REGON, PESEL/numer paszportu, numer deklaracji i miesiąc za który dokonywana jest płatność. Zanim dokonany zostanie po raz pierwszy przelew należy sprawdzić poprawność wprowadzonego rachunku bankowego przypisanego do indywidualnego podatnika, jeśli płatność dokonywana jest z zagranicy należy wpisać SWIFT: NBPLPLPW. Niedokonanie wpłaty w terminie pełnej kwoty zobowiązania z tytułu składek ZUS podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.

 

W jaki sposób zostaną rozliczone składki na podstawie dokonanej wpłaty

Dane przykładowe.
Deklaracja za miesiąc grudzień 2017 r. zawiera następujące składki:

 

ubezpieczenia - społeczna ubezpieczenia - zdrowotne FP i FGŚP suma składek
2 800 800 400 4 000

 

Robimy tylko jeden przelew na indywidualne konto w wysokości 4.000,00 zł.

Wartość ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, FP i FGŚP zostanie określona na podstawie składek należnych za ostatni miesiąc z deklaracji rozliczeniowej przekazanej przez podatnika lub utworzonej przez ZUS, w sytuacji, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest zwolniona z przekazywania deklaracji.

 

Udział procentowy składek w sumie składek do zapłaty
70% 20% 10%

 

Wpłata w kwocie 4.000,00 z dnia 15.01.2018 r. jest rozliczana na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz FP i FGŚP zgodnie z przedstawionymi powyżej wartościami procentowymi:

Wpłata w kwocie 4000,00 zł dnia 15.01.2018r.
ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie zdrowotne FP i FGŚP
70% - 2800,00 zł 20% - 800,00 zł 10% - 400,00 zł

 

Podzieloną na ubezpieczenia i fundusze wpłatę rozliczamy na składki z najstarszym terminem wymagalności w ramach danego ubezpieczenia lub funduszu:

Okres z DRA Przypis z DRA Termin płatności Wpłata
09/2017 4 000,0 zł 15.10.2017 3 900,0 zł
10/2017 4 000,0 zł 15.11.2017 3 988,0 zł
11/2017 4 000,0 zł 15.12.2017 3 999,0 zł
12/2017 4 000,0 zł 15.01.2018 4 000,0 zł

 

Wpłata z dnia 15.01.2018 r. zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie w ramach danego ubezpieczenia lub funduszu wraz z odsetkami za zwłokę:

Okres z DRA Przypis z DRA Termin płatności Wpłata
09/2017 4 000,00 zł 15.10.2017 3 900,00 zł
10/2017 4 000,00 zł 15.11.2017 3 988,00 zł
11/2017 4 000,00 zł 15.12.2017 3 999,00 zł
01/2018 rata 05.01.2018 4 000,00 zł
12/2017 składka 15.01.2018 4 000,00 zł

 

Wpłata zostanie rozliczona w pierwszej kolejności na ratę a następnie na składkę za grudzień 2017. (Wyjaśnienia ZUS ID:2315912/4652, Komunikat ZUS -01-20180103095556-19 z dnia 03.01.2018

Brak możliwości drukowania dokumentu płatniczego z systemu Płatnik

Z uwagi na wprowadzenie indywidualnych numerów kont składkowych zablokowano także w systemie Płatnik możliwość tworzenia i wydrukowania poleceń przelewu, specjalnego dokumentu płatniczego. Z powyższej funkcjonalności bardzo często korzystali pracownicy biur rachunkowych przesyłając informacje na temat kwoty i numeru rachunku bankowego, na które należy dokonać zapłaty zobowiązania z tytułu składek zus do klientów.

Funkcjonalność ma powrócić pod koniec pierwszego kwartału. Na chwilę obecną trwają prace na platformie usług elektronicznych ZUS. Pracownicy biur rachunkowych przed dokonaniem pierwszego przelewu na nowych zasadach przypominali klientom o nowych zasadach dokonania płatności oraz kwotach zobowiązań przesyłając stosowne polecenia przelewu sporządzone w Excelu.


AUTOR

Barbara Dąbrowska - ekspert prawa podatkowego, dyrektor finansowy

ekonomista, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i podatków w firmie konsultingowej, trener - wykładowca między innymi w Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości Sp. z o.o., Wiedzy i Praktyce Sp. z o.o. Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Altkom Akademii, LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp. k.

 

 

Jakie inne zmiany podatkowe przyniósł rok 2018?